Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
Læsevejledning
Forord fra borgmesteren
Planen som PDF
Hvad gælder for mig
Ros og Ris
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Forside LæsevejledningLæsevejledning

Denne version af kommuneplanen er en web-baseret digital kommuneplan.
Formålet med at gøre kommuneplanen web-baseret er at gøre det nemmere at navigere rundt i dokumentet via internettet.
Kortmateriale indgår som en væsentlig del af kommuneplanen, og med den Web-baserede digitale kommuneplan opnås der en forbedret adgang til de forskellige informationer på kort og andre relevante informationer i øvrigt.

Kommuneplanen er først og fremmest en plan for disponering af arealer, regulering af bebyggelse, miljøet og det åbne land.
Som følge af behovet for en stadig mere tværgående planlægning stilles der større krav til at kommuneplanen også sikrer, at arealdisponeringen sker i overensstemmelse med politiker og beslutninger inden for en række områder. Det kan være områder med relation til daginstitutioner, sundhed, skoler, idrætsfaciliteter, rekreative områder, ældre osv.

Med kommunalreformen overtager kommunerne amternes ansvar på en række områder. Beskyttelsen af miljøet og forvaltningen af byggeri i det åbne land er det ansvarsområde fra amterne, som fylder mest.
Som følge af kommunalreformen blev Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse Kommuner lagt sammen til én fælles enhed - Slagelse Kommune.

Udgangspunktet for denne version af kommuneplanen er derfor en sammenskrivning af kommuneplanerne for Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse Kommuner samt regionplanen for Vestsjællands Amt.

Kommuneplanen er opbygget med følgende struktur:

1. Hovedstruktur
Overordnede visioner og strategier med fokus på særlige temaer, særligt inden for byudvikling
2. Retningslinjer
Regulerende bestemmelser særligt inden for beskyttelsen af det åbne land og miljøet
3. Rammer
Regulerende bestemmelser for anvendelsen af arealer i byzone og i landzone
4. Redegørelse
Beskrivelse af eksisterende trends, facts og politiker som danner baggrund for den nye kommuneplan
5. Miljøvurdering af kommuneplan
Kommuneplanens effekt på miljøet vurderes gennem en miljøvurdering.

Hovedstrukturen er kommunens samlede vision og udviklingsstrategi inden for de udvalgte temaer.

Lovmæssig baggrund
Planloven beskriver, hvad en kommuneplan skal indeholde, hvordan offentligheden skal inddrages, og hvor længe planen gælder:

Kommuneplanen gælder for 12 år.
Kommuneplanen skal revideres hvert 4 år inden for 12-årsperioden.


Offentligheden skal høres ad to gange inden en kommuneplan kan vedtages.

Forudgående offentlig høring
Der indkaldes ideer og forslag inden udarbejdelse af planen i den forudgående høring.
Ideer og temaer, som byrådet finder særligt aktuelle, beskrives i planstrategien, som udsendes som oplæg til den forudgående høring.

Borgerne er her blevet involveret gennem nedsættelse af særlige referencegrupper.
Følgende arbejdsgrupper blev nedsat:

Natur
Skolebestyrelser
Daginstitutioner (kunne ikke oprettes på grund af manglende tilslutning)
Fritidsorganisationer (kunne ikke oprettes på grund af manglende tilslutning)
Landdistrikterne
Ældreområdet
Kultur
Agenda 21
Øer
Arbejdsmarked & Erhvervsliv
Turisme
Boligmarkedet (kunne ikke oprettes på grund af manglende tilslutning)
Handicapområdet
Arkitektur

Der blev endvidere gennemført en række arrangementer i form af ud-og-se arrangementer, undervisningsforløb i folkeskolerne, debatforum på internettet og fremlæggelse af dokumenter på kommunens hjemmeside.

Offentlig høring.
Når der er udarbejdet et forslag til den nye kommuneplan, skal offentligheden høres om forslaget, inden det endeligt kan vedtages af byrådet. Der kan derfor fremsættes kommentarer, forslag, indsigelser m.v. som byrådet skal tage i betragtning inden kommuneplanen vedtages endeligt.

Hvis der skal laves store ændringer i planforslaget som resultat af den offentlige høring, så skal der afholdes endnu en offentlig høring, hvor det er muligt for offentligheden at forholde sig til det nye forslag til kommuneplanen.

 


Resumé - sådan laves en kommuneplan

Planstrategi
Beskriver hovedspørgsmålene, som byrådet ønsker afklaret i den kommende kommuneplan.
Planstrategien er udgangspunkt for en offentlig høring, hvor offentligheden inviteres til at fremkomme med ideer og forslag til, hvad kommuneplanen skal indeholde.

Offentlighedsperiode - planstrategi - 8 uger
Offentligheden har mulighed for at indsende høringssvar om ideer og forslag til, hvad kommuneplanen skal indeholde.

Forslag til kommuneplan
På baggrund af planstrategien og høringssvarene udarbejdes forslag til kommuneplan.

Kommuneplanen her er baseret på kommuneplanerne for Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse Kommuner.
Med kommunalreformen overtager kommunen ansvarsområder fra amtet, som er beskrevet i regionplanen for Vestsjællands Amt.

Offentlighedsperiode - forslag til kommuneplan - 8 uger

5. juli til 30. august - 2009

Offentligheden har mulighed for at indsende høringssvar med kommentarer, indsigelser m.v. til forslaget til kommuneplanen.

Vedtagelse af kommuneplan

På baggrund af den offentlige høring udarbejdes der en hvidbog, hvor de afgivne høringssvar gennemgås.

På baggrund af høringssvarene vedtages kommuneplanen med de ændringer, som høringssvarene har afstedkommet.

Ændringer skal ske inden for rammerne af forslaget, således at der ikke kan indføres ændringer, som enten er modstridende eller grundlæggende nye i forhold til forslaget.
Større ændringer forudsætter en ny offentlighedsperiode på 8 uger og efterfølgende vedtagelse.

Fremtidige ændringer af kommuneplanen
Når kommuneplanen er vedtaget, kan der laves ændringer, forudsat at disse ikke ændrer planen grundlæggende. Ændringer til planen gennemføres med kommuneplantillæg.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune