Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
- 10.1 Kulturmiljøer
- 10.2 Kirkeomgivelser
- 10.3 Arkitektur og bydesign
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 10. Kulturhistorie 10.2 Kirkeomgivelser10.2 Kirkeomgivelser

I kirkeomgivelser indgår udpegede kirkeomgivelser samt særlige Exner-fredninger og reglerne for begrænsningen af bygningshøjder omkring kirkerne i det åbne land.

 

Mål

Byrådet vil:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til de udpegede kirkeomgivelser bl.a. gennem bevarende lokalplaner og administration af lovgivningen og
  • lægge særlig vægt på den lokale dialog om kirkernes landskabelige betydning på linje med andre bygnings- og kulturværdiers beskyttelse og bevarelse.

 

Retningslinjer

10.2.1 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelser må der ikke ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.lign., samt skovrejsning, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer.

10.2.2 Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg o.l., skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

10.2.3 Der skal udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at kirkeomgivelserne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.

10.2.4 Kommunen har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens betydning, hvis et byggeri lægger op til at påføre et værdifuldt kirkemiljø væsentlig skade.

Redegørelse

Det tidligere Vestsjællands Amt har foretaget en konkret vurdering af de enkelte kirkers betydning for landskabsoplevelsen. Der foreligger således en beskrivelse og for de senere registreringer tillige en fotodokumentation for hver kirkes nær- og fjernpåvirkning af omgivelserne.

 

Amtet gennemførte registrering af kirkeomgivelserne i 2 perioder. Fra 1980-erne foreligger rapporter for alle 9 landsbykirker i tidligere Skælskør kommune samt Hejninge, Hemmeshøj og Slots Bjergby kirker. De øvrige kirker er registreret af amtet 1999-2000 og indarbejdet i Regionplan 2001-12.

 

Der er i de 3 tidligere købstæder i Slagelse kommune i alt 7 sognekirker samt enkelte andre kirker. På landet er der i alt 34 sognekirker og 2 valgmenighedskirker. Der er ikke foretaget en landskabelig vurdering af sognekirkerne i de tidligere købstæder. Sognekirkerne på landet, bortset fra kirken på Holsteinborg slot, er behandlet.

 

Uddybning af retningslinjerne

Kirkeomgivelser blev indarbejdet i Regionplan 2001-12 for at sikre kirkernes betydning for oplevelsen af landskabet. De fleste kirker ligger på landet og er traditionelt markant placeret i landskabet.

 

I Slagelse kommune findes 34 sognekirker på landet og 2 valgmenighedskirker i Havrebjerg og Høve. Der er udpeget kirkeomgivelser med retningslinjer for de 35. Sognekirken på Holsteinborg er udeladt, da den ikke fremtræder som en selvstændig bygning.

 

Det er samlet set ret store områder, som er pålagt retningslinjer om kirkeomgivelser. Det er muligheden for at opleve kirken som landskabselement fra områder, hvor folk færdes, der har haft betydning, ikke nødvendigvis nærheden til kirken. Retningslinjerne og udpegningen er baseret på, at der, ved rettidigt at have udpeget betydningsfulde områder omkring kirkerne, skabes forståelse for deres landskabelige betydning, så nye anlæg undgås eller placeres på en acceptabel måde i landskabet.

 

Kirkernes centrale placering i kommunens landsbyer bevirker, at retningslinjerne, der skal sikre kirkens landskabelige betydning, kan komme i konflikt med ønsker om f.eks. byudvikling og skovrejsning. Det er hensigten med retningslinjerne at sikre, at der kun sker byudvikling på arealer uden større betydning for oplevelsen af kirken, og at en sådan byudvikling kun sker, hvor den ud fra en samfundsmæssig betragtning er nødvendig. Hensynet til oplevelsen af en kirke kan varetages ved at vende en bygning, så den ikke spærrer for indkigget til en kirke, ved at opstamme træer eller vedligeholde beplantning i lav højde, så indblikket sikres.

 

Kommunen har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens betydning, hvis et byggeri lægger op til at påføre et værdifuldt kirkemiljø væsentlig skade.

 

Andre kirkehensyn.
Kirkeomgivelserne handler om at sikre indkig til eller udkig fra kirkerne. Der indgår ofte andre former for bestemmelser omkring kirkerne, som der skal tages hensyn til ved byggeri og anlæg m.v. i nærheden af kirkerne. I mange af de udpegede kulturmiljøer kan der indgå hensyn til kirken og dens omgivelser.

 

Kirkerne er ikke bygningsfredet på samme måde som andre bygninger. Der gælder særlige retningslinjer inden for Folkekirkens regi for bevaring, vedligehold og indretning af kirkerne, som menighedsrådene skal følge.

 

Der er for næsten alle landsbykirker fastsat fredningskendelser for kirkens nære omgivelser, de såkaldte Exner-fredninger. De blev gennemført ved frivillighed fra midten af 1900-tallet på initiativ af provst Johan Exner. Kendelserne handler typisk om at forhindre skæmmende bebyggelse eller anlæg eller censurere. Det er Fredningsnævnet der på statens vegne administrerer disse fredninger, normalt i samarbejde med de lokale menighedsråd.

 

Der er en særlig bestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 19, der forhindrer bebyggelse med over 8,5 m bygningshøjde i en 300 m zone rundt om alle kirker, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele bebyggelseszonen. Kommunen er dispensationsmyndighed.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneArealinfo (Bygge- og beskyttelseslinjer, Fredninger)