Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
- 10.1 Kulturmiljøer
- 10.2 Kirkeomgivelser
- 10.3 Arkitektur og bydesign
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 10. Kulturhistorie 10.3 Arkitektur og bydesign10.3 Arkitektur og bydesign

Attraktive byer har stor betydning for både detailhandel og bosætning indenfor de historiske centerområder. De fleste byer i landet opruster på dette område som følge af konkurrencen indenfor detailhandel og for tiltrækning af nye borgere til kommunen.

I forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning og bygningsregulering i centerområderne for Slagelse, Korsør og Skælskør bør den eksisterende historiske bygningsmasse sikres og revitaliseres. Dette vil bidrage til at sikre navnlig bosætningen og detailhandelstrukturen i bycentrene på længere sigt.
Attraktive byområder, byrum og bygninger bør fremstå autentisk, hvor vedligeholdelse, ændringer, ombygninger og tilføjelser skal respektere bygningernes og områdets særpræg.
God fodgængeradgang med gangstier samt cykelruter bidrager til, at bycentrene er attraktive boligområder samtidig med at områderne rummer handelsfunktioner m.v.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Sikre at de historiske byområder bevares og revitaliseres som levende byområder,
  • Sikre at bygninger, byrum og særlige kendetegn bevares og revitaliseres,
  • Sikre at ny bygninger og anlæg i de historiske byområder indpasses med respekt i forhold til det omgivende bymiljø,
  • Sikre at det arkitektoniske særpræg for hovedbyerne Skælskør, Korsør og Slagelse bevares og styrkes, og
  • Fortsat gennemføre helhedsorienteret byfornyelse og kvarterløft efter en samlet strategi.

Retningslinjer

10.3.1 Vedligeholdelse, ændring og ombygning af bygninger skal ske således, at bygningernes og byrummets originalitet og autenticitet bevares eller revitaliseres.

10.3.2 Fodgængeradgang, stiforbindelser og cykelruter skal etableres, således at de centrale byområder udgør et sammenhængende tilgængeligt område, samt at der sikres tilgængelighed ud mod det åbne land og omliggende byer og landsbyer.

10.3.3 Bygningsbevaring og nyt indpasset byggeri skal ske gennem lokalplanlægningen, SAVE registrering og andre tiltag, der sikrer en afbalanceret afvejning af bevaringshensyn og hensynet til en levende by.

10.3.4 Nye bygninger og anlæg skal i materialer, form, proportionering og funktion harmonere med det omgivende bymiljø, gaderum og omgivende bygninger.

10.3.5 Kendskabet til Byerne og deres særkender skal fremmes gennem pro-aktive tiltag, som kan give borgere og interessenter følelse af "ejerskab" og kendskab til bygningsvedligeholdelse, bygningsbevaring og re-vitalisering af de historiske byområder.

10.3.6 Helhedsorienteret byfornyelse og kvarterløft skal fortsat gennemføres efter en samlet strategi med henblik på at styrke bymiljøet, bosætningen og byfunktioner i eksisterende ældre byområder. Strategi for helhedsorienteret byfornyelse og kvarterløft skal videreføre tidligere tiltag og projekter på området.

Redegørelse

I de centrale historiske byområder er bygningstrukturerne kendetegnet ved, at mange elementer bidrager til oplevelsen af et attraktivt og autentisk byrum. Elementerne er mangeartede og er kendetegnet ved skrøbelighed og forgængelighed, idet selv mindre bygningsændringer, nybyggerier eller andre ændringer kan bidrage til en forringelse eller ændring af det oplevede bymiljø.


Elementerne i byrummet og bystrukturen omfatter flere dele:

- Facader: vinduer, døre, skilte, tagbelægninger, overflader,
  facadeelementer, facadebelysning.
- Gadebelægninger.
- Gadebelysning.
- Skulpturer i byrummet.
- Træer og alleer.
- Byrumsinventar; bænke, springvand,
  skraldespande m.m.
- Sol, læ og opholdsarealer.
- Trafik; kørende trafik og fodgængere.
- Særlige features som ældre gavlreklamer,
  byinventar, belysning m.m.

 

Tidligere gennemførte projekter for helhedsorienteret byfornyelse og kvarterløft har afstedkommet en revitalisering af nedslidte ældre og historiske byområder som i dag fremstår som attraktive og udgør et aktiv for de byområder og byer, hvor det er gennemført. Det vil for yderligere højnelse af kvaliteten af bymiljøerne være afgørende at der fremover videreføres helhedsorienteret byfornyelse, kvarterløft; og at der gennemføres bevarende lokalplanlægning, bygningsregistrering (SAVE), facademanualer, skiltemanualer m.m.

Der henvises iøvrigt til afsnittet om Kulturmiljøer.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune