Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
- 12.1 Naturbeskyttelse
- 12.2 Skovrejsning
- 12.3 Spredningskorridorer
- 12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder
- 12.5 Geologiske bevaringsværdier
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 12. Natur 12.1 Naturbeskyttelse12.1 Naturbeskyttelse

Danmark er forpligtet af EU's målsætning om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed frem mod år 2010. Slagelse Kommune har d. 24. marts 2009 underskrevet Countdown 2010 deklarationen i forbindelse med, at kommunen støtter og udarbejder projekter, der fremmer den biologiske mangfoldighed. Kommunerne overtog med kommunalreformen ansvaret for naturbeskyttelsen i det åbne land og har derfor har en central rolle i opfyldelsen af 2010-målet. 

Naturområderne omfatter bl.a. eksisterende natur såsom heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er beskyttet mod ændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3.  Men også områder, der ikke er beskyttede af § 3 kan være værdifuld natur og vigtige at passe på. Hvor der er behov for særlig beskyttelse, kan fredning og offentligt opkøb komme på tale. 

Forbedrede adgangsforhold giver befolkningen mulighed for flere naturoplevelser og et sundere liv.

 

Mål

 

Byrådet vil:

 

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af det naturlige dyre- og planteliv samt de beskyttede naturtyper
  • fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder
  • aktivt arbejde for at opfylde Countdown 2010 deklarationens målsætning om at stoppe tilbagegangen i biodiversitet
  • øge befolkningens forståelse for naturen
  • forbedre adgangen til naturen, under hensyn til naturens bæreevne
  • målrette naturforvaltningen bl.a. ved at udarbejde naturplaner for kommunen. Retningslinjer
 


12.1.1 De beskyttede naturtyper er overdrev, heder, enge, strandenge, moser, vandløb og søer. I følge naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af disse ikke ændres, uden byrådets forudgående dispensation.

 

12.1.2 Småbiotoper, der ikke allerede er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, skal så vidt muligt bevares


12.1.3 Det skal sikres, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v., der kan forringer den biologiske mangfoldighed


12.1.4 Kommunens naturforvaltningsindsats, herunder evt. etablering af nye levesteder for dyr og planter, vil blive prioriteret i henhold til kommende naturplaner. Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg.


12.1.5 Fredning vil fortrinsvis blive benyttet i beskyttelsesområde. Det er hensigten at anvende naturbeskyttelseslovens muligheder til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning.


12.1.6 Fredning vil også blive overvejet i tilfælde, hvor det er en forudsætning for, at en nødvendig pleje kan sættes ind. I sådanne tilfælde kan offentlig erhvervelse også blive aktuel.


12.1.7 Enkelte steder kan fredning eller offentlig erhvervelse være nødvendig for at skaffe adgang af hensyn til friluftslivet. Sådanne erhvervelser skal primært ske inden for besøgsområder.
 

12.1.8 Det ubebyggede vådområde i sommerhusområdet ved Kobæk Strand må ikke bebygges og skal tilbageføres til landzone.

 

Redegørelse

 

Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen samt formidling.

 

Naturforvaltningen søges fremover prioriteret i henhold til kommende naturplaner. De kommende naturplaner forventes også at kunne danne basis for udpegning af potentielle naturområder og spredningskorridorer. Målene for naturforvaltningen er bl.a. at:

- skabe optimal mulighed for beskyttelse og benyttelse af naturen

- beskytte naturområderne som levesteder for et naturligt dyre- og planteliv

- skabe muligheder for at etablere flere naturområder
- landskabets kulturhistoriske fortælleværdi er bevaret og understøttet

 

Det er byrådets målsætning, at adgangen til naturen skal differentieres, så den er afpasset efter naturens robusthed.

 

Beskyttet natur

 

Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med beskyttede naturområder som vådområder, heder, overdrev, ferske enge og strandenge over en vis størrelse. Disse naturområder kan ikke udpeges ”en gang for alle”, da også f. eks. nyopståede og menneskeskabte naturområder kan blive omfattet af beskyttelsen, når der indfinder sig et naturligt dyre- og planteliv. På arealinformation, ” beskyttede vandløb” og ”beskyttede naturtyper” kan ses de områder, der er registreret som beskyttede. Men der er kun tale om en vejledende registrering. Kommunen foretager vurdering af om et areal er beskyttet i forbindelse med konkret sagsbehandling. I Slagelse Kommune er p.t. ca. 4900 arealer registreret som beskyttede med et samlet areal på ca. 2600 ha.

 

Ligger beskyttede naturtyper, diger og fortidsminder på kommunalt ejede arealer, har kommunen pligt til at pleje dem.

 

Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven også ansvaret for tilsyn med og pleje af fredede arealer.

 

Fredning og offentlige opkøb

Indsatsen for naturfredning tænkes så vidt muligt koncentreret i områder, der er udlagt som udpegede beskyttelsesområder eller udpeget som et kulturmiljø. Da kommunens natur- og kulturværdier ikke alene findes i disse områder, kan rejsning af fredningssager dog også blive aktuel i andre områder.

 

Fredningssager kan også rejses for at sikre offentlighedens adgang til rekreation og naturoplevelser. Her vil indsatsen især blive koncentreret i besøgsområder med særlig vægt på de bynære muligheder. Offentlige opkøb vil ofte kunne erstatte rejsning af fredningssag. Områder, der allerede er omfattet af fredning kan ses på arealinformation.

   

Lovgrundlag

Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 13

Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 3 og 5

 

 

Plangrundlag

 

Områdeudpegningerne er overført uændrede fra regionplan 2005. Retningslinierne er indholdsmæssigt overført fra regionplan 2005.

 

 

  Antal  ha

Enge

306

518

Moser:

451

559

Heder

6

5

Strandenge

794

1045

Overdrev

133

85

Søer

3202

414

I alt

4892

2626

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneI Slagelse Kommune er disse arealer registreret som beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3