Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
- 12.1 Naturbeskyttelse
- 12.2 Skovrejsning
- 12.3 Spredningskorridorer
- 12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder
- 12.5 Geologiske bevaringsværdier
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 12. Natur 12.3 Spredningskorridorer12.3 Spredningskorridorer

Mange dyr og planter er i kraftig tilbagegang. En af årsagerne til arternes tilbagegang er, at bestandene er blevet isolerede i forhold til hinanden på grund af menneskets udnyttelse af landskabet. Herved er bestandene blevet sårbare overfor genetisk indavl og tilfældige “katastrofer” af menneskelig eller naturlig oprindelse. Gode spredningskorridorer kan gøre det muligt at undgå indavl og kan fremme genindvandring efter tilfældig udryddelse af små bestande. Spredningskorridorer kaldes også for økologiske forbindelser.

  

Mål

 

Byrådet vil:

  • beskytte og fremme det naturlige dyre- og plantelivs muligheder for at spredes i landskabet og mellem de eksisterende naturområder
  • i forbindelse med en kommende naturplan vurdere, hvor der er behov for at øge sammenhængen mellem de eksisterende spredningskorridorer og naturområder.

 

Retningslinjer

 

12.3.1 Spredningskorridorer skal sammen med de udpegede beskyttelsesområder forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.


12.3.2 Eksisterende naturområder inden for spredningskorridorer skal sikres mod en udvikling i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v., der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. I spredningskorridorerne skal der skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse mellem de eksisterende naturområder.

 

 

Redegørelse

 

Med udpegningen af spredningskorridorer ønsker byrådet at skabe og beskytte et net af grønne forbindelser, der giver dyr og planter mulighed for spredning i eller gennem landskabet. Dyr og planters spredningsmuligheder i og mellem de internationale beskyttelsesområder ønskes i særlig grad fremmet. På længere sigt skal et net af levesteder sikre overlevelse af områdets dyr og planter - herunder ikke mindst de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder

 

De mest truede arter vil typisk være opført på de “røde lister” over særligt beskyttelseskrævende arter. Indsatsen for at forbedre arternes spredningsmuligheder og fri bevægelighed vil derfor i høj grad fokusere på, hvilke behov disse rødliste arter har.

 

Der er udpeget spredningskorridorer mellem ens naturtyper. Ud over de internationale beskyttelsesområder er det primært områder med truede arter, der er søgt forbundet med tilsvarende områder. Der er ikke udpeget spredningskorridorer gennem større sammenhængende naturområder, eller gennem områder med flere ensartede men mindre naturområder. Disse områder er i stedet udpeget som beskyttelsesområde, hvor retningslinjerne sikrer dyrs og planters spredningsmulighed.

 

Byrådet vil undersøge hvor de udpegede spredningskorridorer evt. kan suppleres med et mere finmasket net af spredningskorridorer i forbindelse med udarbejdelse af kommende naturplaner.

 

Hensynet til spredningskorridorerne kan til dels varetages ved administration af naturbeskyttelseslovens § 3, miljøbeskyttelsesloven mv., men det vil være nødvendigt med et samarbejde med bl.a. landbruget, der sikrer de dele af nettet, som ikke er omfattet af lovens bestemmelser.

 

Slagelse og Næstved kommuner viderefører fra seneste regionplan spredningskorridoren i grænsen mellem kommunerne langs dele af Saltø Å systemet. Byrådet vil arbejde for at der også fremover sker en koordinering med nabokommunerne.

  

Lovgrundlag

Planlovens § 11, stk. 3 og § 11 a, stk. 1, nr. 13.

  

Plangrundlag

Områdeudpegningerne er overført uændrede fra regionplan 2005. Retningslinjerne er indholdsmæssigt overført fra regionplan 2005.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune