Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
- 12.1 Naturbeskyttelse
- 12.2 Skovrejsning
- 12.3 Spredningskorridorer
- 12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder
- 12.5 Geologiske bevaringsværdier
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 12. Natur 12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder

I Slagelse Kommune er større arealer omkring Agersø, Omø, ”dobbeltkysten” mod syd, Skælskør Fjord, Sprogø og Korsør – Halsskov udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Størstedelen af arealerne ligger på søterritoriet. Områderne er udpeget fordi de rummer forekomster af international betydning af sjældne og truede dyre- og plantearter samt naturtyper.

 

Nogle arter (bilag IV arter) er beskyttede efter internationale bestemmelser uanset hvor i kommunen, de forekommer. Det gælder f. eks. klokkefrøen, som Slagelse kommune fik tildelt et særligt ansvar for af miljøministeren ved kommunesammenlægningen d. 1. januar 2007.

 

Mål

 

Byrådet vil:

 

  • sikre gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 områderne for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for
  • fremme beskyttelsen af Ramsarområderne
  • sikre, at kommunen ikke træffer afgørelser, der medfører beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rastepladser for bilag IV arterne (dyr), eller ødelæggelse i alle livsstadier (planter)

 

Retningslinjer

 

12.4.1 Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter som kan forringe forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal kommunen i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere så beskyttelsen af områderne fremmes.


12.4.2 Planforslag som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde skal konsekvensvurderes. Det skal fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter og naturtyper området er udpeget for, eller at der på anden måde er negativ indvirkning på arterne og naturtyperne.


12.4.3 Planforslag som kan medfører beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rastepladser for bilag IV arterne (dyr), eller ødelæggelse i alle livsstadier (planter) skal konsekvensvurderes, og det skal fremgå af afgørelsen, at arternes levesteder sikres vedvarende økologisk funktionalitet.


I henhold til miljømålsloven vedtager staten senest i december 2009 seksårige Natura 2000 planer for de internationale naturbeskyttelsesområder. Planerne vil indeholde mål for naturtilstanden i Natura 2000-områderne. Formålet er at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningenerne.

Kommunen skal derefter udarbejde og vedtage handleplaner for, hvordan Natura 2000 planerne realiseres.

 

 

Redegørelse

 

Natura 2000 områder

De internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000-områderne - er en samlet betegnelse for Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. Ramsarområderne er udpeget for at beskytte vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget med særlig henblik på at beskytte områder med mange trækfugle, og for at forbedre vilkårene for fuglearter som er truede, særligt sårbare eller sjældne. Tilsvarende er EF-habitatområderne udpeget for at beskytte en række dyr og planter og for at sikre visse naturtyper særlig beskyttelse.

 

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommer-husområde, planlægges nye større vejanlæg og sideanlæg (servicestationer, materialepladser o.l.), planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg o.l. (f.eks. luft-havne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldning på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og –parker, lossepladser og anlæg for deponering), eller udlægges nye områder til råstof-indvinding på land.

 

Planforslag skal konsekvensvurderes, hvis de enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Dette kan også have betydning for planer udenfor områderne, hvis aktiviteterne kan forventes at medføre en påvirkning i områderne. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter og naturtyper området er udpeget for, eller der på anden måde er negativ indvirkning på arterne og naturtyperne.

 

Bilag IV arter

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede både indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV inden for de pågældende områder, som vil kunne påvirkes af planer og projekter. Byrådet inddrager hensynet til de arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV i sin administration.

  

Lovgrundlag

Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4 og 5.

Miljømålslovens § 3, stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

 

Plangrundlag

Områdeudpegningerne er overført uændrede fra regionplan 2005. Retningslinierne er indholdsmæssigt overført fra regionplan 2005.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune