Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
- 12.1 Naturbeskyttelse
- 12.2 Skovrejsning
- 12.3 Spredningskorridorer
- 12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder
- 12.5 Geologiske bevaringsværdier
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 12. Natur 12.5 Geologiske bevaringsværdier12.5 Geologiske bevaringsværdier

Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet og for menneskers udnyttelsesmuligheder i landskabet. Mange geologiske landskabsdannelser er tillige iøjnefaldende og af stor æstetisk, landskabelig værdi.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Sikre at landskaber og herunder kystlandskaber kan vise de geologiske processer og den geologiske udvikling, så geologiske lokaliteter bevares til brug for forskning og formidling.
  • Udpege regionale og lokale værdifulde geologiske landskaber og formulere retningslinjer til sikring heraf. Udpegningen vil ske på baggrund af kortværk fra Miljøministeriet og kommende Landskabsplan for Slagelse kommune. Udpegningen vil ske ved første kommuneplanrevision efter, at Miljøministeriets har udarbejdet et kortværk over de regionale geologiske bevaringsværdier.
  • Arbejde på at sikre offentlighedens adgang til værdifulde geologiske områder, så borgerne får mulighed for at opleve og kende kommunens geologiske værdier til fremme for naturforståelsen.

 

Retningslinjer

12.5.1 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal bevares og beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. 

12.5.2 Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares, hvilket sker ved at de naturlige kystdynamiske processer ikke hæmmes eller hindres ved f. eks. Kystbeskyttelse. 

12.5.3 Ved efterbehandling af råstofgrave i et område med værdifulde geologiske interesser skal der tages hensyn til geologien. Værdifulde profiler, der afdækkes ved råstofgravning skal søges bevaret. 

12.5.4 Er værdifulde geologiske områder truet, har Slagelse kommune mulighed for at sikre, at beskyttelsesinteresserne varetages gennem rejsning af en fredningssag.

Redegørelse

Værdifulde geologiske områder er et landskab eller en lokalitet med varierede geologiske formationer og særlig geologisk værdi, som illustrerer områdets geologiske udvikling gennem tiden samt de geologiske processer.

Naturen i Slagelse kommune afspejler en stor geologisk mangfoldighed som kommunen ønsker at beskytte og skabe et øget kendskab til. Med geologisk mangfoldig forstår man de variationer, der findes i de geologiske dannelser i landskabet samt de geologiske processer, som stadig opbygger og nedbryder jordskorpen. Fokus på beskyttelse af geologisk mangfoldighed er forholdsvis ny i naturforvaltnings sammenhænge.

Anbefalinger til beskyttelse af geologisk arv er fremsat af Europarådet 5. maj 2004 og med rapport fra Nordisk Ministerråd i 2000 omkring Geologisk mangfoldighed.

I Slagelse Kommune er der nationalt set 6 Værdifulde Geologiske Områder. Udpegningen er foretaget af By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland (GEUS). De fem af områderne er videreført fra Kystlandskabet -geologi, geomorfologi, kystdynamik, Miljøministeriet 2004.


Slots Bjergby:
Geologi
Storslået terrænskrænt med omgivelser, både den højtliggende moræneflade omkring Slots Bjergby og lavlandsområdet neden for terrænskrænten.
De meget store gravhøje, Hashøj og Galgebakke, er ideelle udsigtspunkter, hvorfra man kan se Storebæltsgletsjerens glaciale lavland.
Værdi
Det varierede landskab, iagttaget fra udsigtspunktet, har stor værdi begrundet i de morfologiske forhold omkring Storebæltsgletsjerens Sprogø-stadium.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhænge fremtræder intakte og klare i landskabet.

Korsør Lystskov
Geologi
I Korsørområdet findes et antal forskellige moræner, hvoraf flere ses i klinterne ved Korsør Skov. Morænerne repræsenterer sandsynligvis alle hovednedisninger i Weichsel Istiden og illustrerer desuden forskellige typer af moræneaflejringer.
Værdi
Vigtig lokalitet for studiet af glaciationsforløbet i Sydøstdanmark og i Storebæltsområdet. Klinterne indeholder desuden gode eksempler på forskellige morænetyper og aflejringsprocesser.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystprofilerne holdes åbne.

Basnæs Nor/Holsteinsborg Nor
Geologi
Dobbeltkyst. Foran noret findes en udligningskyst bestående af en række fed og barriereøer med ophæng i glaciallandskaberne på Glænø og Sælhøj. Kysten på indersiden af noret er derimod en fliget tilgroningskyst, der er under opbygning foran et morænestrøg.
Værdi
Området er et fremragende eksempel på udviklingen af en dobbeltkyst og mere generelt på kystudligning ved barriereøer. Landskabsformerne er kun i ringe grad forstyrret af menneskelige indgreb og fremviser resultatet af en lang og fortsat naturlig kystudvikling.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at kystlandskabet henligger åbent.

Omø
Geologi
Moræneøer sammensvejset af strandvoldssystemer og med vinkelforlande. De to største tidligere moræneøer, beliggende i øens østlige del, er forbundet af en dobbelttombolo med en central strandsø. Klintprofiler vidner om gentagne isoverskridelser i slutningen af Weichsel Istiden.
Værdi
Omø er en fin repræsentant for landskabsudviklingen i det syddanske øhav nær "vippelinjen" (0-isobasen). På øen kan man iagttage stratigrafi, tektonik og landskabsdannelse fra Weichsel Istiden i kombination med kystudvikling med dannelse af drag, vinkelforland og strandvoldssystemer fra Stenalderhavets tid og fremefter.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, blandt andet for at holde kystprofilerne åbne. Det er endvidere vigtigt, at kystlandskabet henligger åbent og overskueligt.

Lejodde- Halskov Klint
Geologi
Lejodde er et typisk vinkelforland, dannet ved nordgående materialetransport langs Halsskov Klint. Den aktive Klint står vinkelret på terminalretningen. I den udtørrede Halsskov Fjord er der fundet et stort antal træstammer og kulturspor, der blev oversvømmet under stenalderhavets havstigning for 7.000 - 8.000 år siden.
Værdi
Lokaliteten er et godt eksempel på et typisk vinkelforland og en fuldt udlignet kyst.
Naturforvaltning
Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser kan forløbe uhindret.

Agersø
Geologi
Agersøs kyster er alle opbygget af marint forland. Vestkysten er en retlinet udligningskyst. Nord- og sydkysten består af strandvolde, delvist udformet som tomboloer til mindre øer. Østkysten er bugtet og fremstår med flere strandsøer bag det sydlige forland.
Værdi
Den ca. 4 km. lange retlinede vestkyst er et af de indre danske farvandes fine eksempler på en udligningskyst, der står vinkelret på de retningen for de landskabsformende bølger (bølgeenergiresultanten).
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

 

Ved administration af lovgivningen, herunder landzonebestemmelserne og kystbeskyttelse, skal der så vidt muligt tages hensyn til de værdifulde geologiske landskaber. Kommunen tage stilling til, om der findes yderligere lokale geologiske bevaringsværdier, som bør sikres gennem planlægningen.

Slagelse Kommune vil med udgang i en kommende Landskabsplan, Miljøministeriets kortværk og Geologisk Set-Sjælland udpege lokale og regionale værdifulde geologiske områder.

Slagelse kommune har for nuværende ingen geologiske områder af international videnskabelig betydning, jf. www.geosites.dk.

Links til:

geosites.dk

blst.dk


Lovgrundlag mv.
Retningslinjerne vedrørende sikring af overordnede geologiske bevaringsværdier fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16.

Udpegningsgrundlag
Retningslinjer og arealudpegninger er nye og udført på baggrund af de statslige interesser i kommuneplan 2009 og udpegningen af nationale geologiske interesseområder.
Miljøministeriet laver udpegning af regionale geologiske interesser, der ved førstkommende revision skal indarbejdes.

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune