Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.1 Varmeforsyning13.1 Varmeforsyning

Den kollektive energiforsyning i Slagelse Kommune er baseret på naturgas og fjernvarme. SK forsyning A/S fjernvarmeforsyner dele af Slagelse og Korsør, mens Hashøj Kraftvarme a.m.b.a. fjernvarmeforsyner Dalmose og Flakkebjerg. Dong Energy A/S er gasdistributør for de naturgasforsynede områder i kommunen og er desuden ejer af Slagelse Kraftvarmeværk. KAVO er ejer af affaldsforbrændingsanlægget Energien i Slagelse, som leverer varmt vand og damp til Slagelse Kraftvarmeværk.

Mål

Byrådet vil:

  • sikre at kommuens varmeforsyning i videst udstrækning baseres på vedvarende energi (f.eks. biomasse/biogas/affald) frem for fossile brændsler (kul/olie/naturgas)
  • sikre at der opnås højest mulig CO2-reduktion i kommunens varmeforsyning.
  • sikre at anvendelsen af lokale energiressourcer prioriteres i kommunens varmeforsyning.
  • fremme energieffektivisering hos alle typer forbrugere, hvor kommunens forvaltninger og institutioner skal vise vejen.

Retningslinjer

13.1.1 Kommune- og lokalplanlægningen bør koordineres med kommunens varmeplan.

13.1.2 Muligheder for udlægning til lavenergibygggeri bør undersøges. Før et område udlægges til lavenergibyggeri, skal betydningen for det fremtidige fjernvarmegrundlag vurderes

13.1.3 Områder til etagebyggeri skal som udgangspunkt kunne tilsluttes en kollektiv varmeforsyning. 

13.1.4 Ved udlæg af større boligområder skal det vurderes, om der skal udlægges net til kollektiv varmeforsyning. 

13.1.5 Der er i kommunen forbud mod etablering af elvarme i ny såvel som eksisterende bebyggelse i områder, der er eller skal udlægges til kollektiv varmeforsyning

Redegørelse

Varmeforsyningsplanlægningen har oprindelig haft til formål at sikre en effektiv og miljøvenlig central varmeforsyning. Målet var at komme dårlige og forurenende decentrale varmeanlæg til livs. Varmeforsyningsplanlægningen skulle sikre kundegrundlaget og økonomien for de store samfundsmæssige investeringer i f.eks. naturgasnettet.
Udviklingen inden for decentral varmeforsyning og nye bygge- og isoleringskrav har efterhånden gjort tilslutning til en central varmeforsyning mindre attraktiv for almindelige parcelhuse. 

Hvis nybyggeri opføres som lavenergibyggeri (lavenergiklasse 1 eller 2), skal der jf. Planloven i dag gives dispensation for tilslutningspligt til kollektiv forsyning. Bestemmelser vedrørende opførelse af lavenergibyggeri kan derfor påvirke det fremtidige fjernvarmegrundlag i kommunen. Dette kan f.eks. være problematisk, hvis det vanskeliggør en afsætning af fjernvarme baseret på affald eller overskudsvarme. 

Hvad angår områder, som potentielt kan fjernvarmeforsynes, bør kommunen derfor vurdere udlægning til lavenergibyggeri nærmere. Kommunen bør være særligt påpasselig med at udlægge områder til lavenergiklasse 1, mens det er mindre problematisk at udlægge områder til lavenergiklasse 2. 

I Slagelse Kommune er der følgende Kraftvarmeværker: Slagelse Kraftvarme, Korsør Kraftvarme og Hashøj Kraftvarme. Følgende byer forsynes med kraftvarme: Slagelse, Korsør samt Dalmose og Flakkebjerg.
Følgende byer forsynes med naturgas: Slagelse, Korsør Nord og del af Korsør Syd, Skælskør, Boeslunde, Magleby, Eggeslevmagle (delvist), Sørbymagle, Slots Bjergby, Rosted, Svenstrup, Havrebjerg, Kirke Stillinge, Forlev Stationsby, Vemmelev, Svenstrup og Frølunde og Tårnborg m.v.

Uddybning af retningslinjerne

Der kan fortsat være fornuft i at sikre en central varmeforsyning i tæt bebyggede boligområder med f.eks. tæt/lav eller etagebebyggelse eller i forbindelse med større energikrævende industrianlæg, større offentlige bygninger og kontorbygninger mv. Udbygning af de eksisterende forsyningsnet skal tilsvarende sikres med varmeforsyningsplanlægningen. 

Kraftvarmeværkernes økonomi søges sikret ved at fastholde eksisterende forsyningsområder i det omfang, det er muligt inden for varmeforsyningsloven. Byrådet vil med varmeforsyningsplanlægningen sikre, at større byggerier f.eks. etagebebyggelse og industribyggeri med stort energibehov skal kunne tilsluttes en central varmeforsyning.
Projektforslag til varmeforsyning af nye områder udarbejdes inden for rammerne af varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Byrådet vil samle og revidere de nuværende varmeforsyningsplaner i den kommende kommuneplanperiode. Varmeforsyningsplanen udarbejdes som en sektorplan.
Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune