Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.2 Spildevandsplan13.2 Spildevandsplan

Dette afsnit beskriver kommunens arbejde med spildevandsområdet. Behandlingen og rensning af vores spildevand har afgørende betydning, hvis målene for god vandkvalitet i vores søer, vandløb og kystvande skal kunne nås.

Arbejdet med planlægning og udmøntningen af de overordnede mål med spildevandsrensningen beskrives i spildevandsplanen, som udarbejdes som en sektorplan under kommuneplanen

 

Mål

Byrådet vil:

  • Arbejde for en miljøvenlig, effektiv og økonomisk rensning af spildevandet med henblik på opfyldelse af regionplanens og senere vandplanens målsætninger for vandforekomsterne.

 

Retningslinjer

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i Regionplan 2005 - 2016 for Vestsjællands Amt indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. 

Hensigtserklæringer

13.2.1 Det skal sikres, at alt spildevand renses tilfredsstillende, så målsætningen for alle vandforekomster (overfladevand, grundvand og kystvande, jf. vandrammedirektivet) opfyldes dels via påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land og dels via indførelse af tvungen tømningsordning
13.2.2 Alle bysamfund og samlede bebyggelser skal så vidt muligt føres til central rensning
13.2.3 Det eksisterende ledningsnet saneres iht. den kommende spildevandsplan
13.2.4 Spildevandsplanlægningen skal sikre en løbende sanering og effektivisering af renseanlæg

13.2.5 Ved sanering af ledningsanlæg i eksisterende bebyggelse skal der så vidt muligt arbejdes frem imod en separering af regnvand og spildevand

13.2.6 Ny bebyggelse skal så vidt muligt etableres med nedsivning af regnvand

13.2.7 Der skal arbejdes målrettet mod en løbende forbedring af spildevandsslammet, så det kan nyttiggøres som gødning på landbrugsjord

Redegørelse

Spildevandsplaner udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32. En spildevandsplan må ikke være i strid med regionplanens retningslinjer, indtil disse afløses af de kommende statslige vandplaner.
I de statslige vandplaner skal der fastsættes miljømål for de enkelte vandområder: Overfladevand, grundvand og beskyttede områder. Planerne skal samtidig indeholde indsatsprogrammer til opfyldelse af miljømålene inden 2015. Kommunerne skal udarbejde handleplaner for de tiltag, som kommunen vil sætte iværk for at målene kan nås i 2015.

 

De 4 tidligere kommuner har forvaltet området forskelligt. Derfor ligger der en stor udfordring i at få harmoniseret hele forsyningsområdet både teknisk og administrativt. Desuden ligger der en stor opgave i at få gennemført planerne for spildevandsrensning i det åbne land, som kun er delvist begyndt.

Byrådet forventer at kunne vedtage en samlet spildevandsplan inden udgangen af 2009. Spildevandsplanen vil i særdeleshed sætte fokus på optimering af driften, herunder nedlæggelse og udbygning af renseanlæg, spildevandsrensning i det åbne land, regnvandshåndtering, sanering af de gamle ledningsanlæg herunder separatkloakering, håndtering af spildevandsslam samt indsatsen i sommerhusområderne.

Kvaliteten af spildevandslammet søges forbedret ved at opspore problemstoffer ved kilden, så der kan sættes ind før stofferne havner i spildevandet. Aktuelt er der en undersøgelse igang omkring medicinrester fra Slagelse Sygehus. Det overordnede mål er at spildevandsslammet både på kort og lang sigt kan nyttiggøres som gødning på landbrugsjord.

Regnvandshåndteringen har fået stadig større fokus på spildevandsområdet. En af årsagerne er at store regnskyld opleves oftere end tidligere. De store vandmasser er mere end ledningsnettet kan klare, og regnvandet kan desuden føre store mængder urenset spildevand ud i vandløbene eller forårsage erosion og ødelægge miljøet især i de mindre vandløb. Der arbejdes derfor på at tilbageholde regnvandet vha. faskiner regnvandsbassiner og separering.

Spildevandsplanen udarbejdes som en sektorplan.

SK Forsyning A/S samarbejder med vandløbsmyndigheden om at skabe gode og rene vandløb, der opfylder de fastsatte målsætninger.
De 4 sammenlagte kommuners spildevandsplaner og Regionplan 2005 udgør administrationsgrundlaget, indtil der er vedtaget en ny spildevandsplan for Slagelse Kommune. Særligt regionplanens retningslinier i kapitel 10 og især kapitel 11 er relevante for spildevandsområdet. Iøvrigt henvises til afsnittene for vandløb, søer og kystvande i denne plan.
 

Retningslinjerne i regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt og Slagelse kommunes hensigtserklæringer for spildevandsplanlægningen angiver de virkemidler, der skal tages i brug for at sikre den ønskede effekt på vores vandområder.

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune