Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.3 Vandforsyning13.3 Vandforsyning

Mål

Byrådet vil: 

  • sikre, at borgerne får drikkevand af god kvalitet.
  • undgå produktion af drikkevand ved rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer, bakterier samt naturligt forekommende stoffer, der ikke fjernes ved traditionel vandbehandling.
  • medvirke til, at drikkevand kun bruges, hvor det er nødvendigt.Retningslinjer

 

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i Regionplan 2005 - 2016 for Vestsjællands Amt indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. 

 

Hensigtserklæringer


13.3.1 Arealer omkring vandværksboringer og vandbehandlingsanlæg må ikke uden byrådets godkendelse inddrages til anden arealanvendelse.

 

13.3.2 Vandbehov i kommunen skal som hovedregel dækkes ved vandindvinding inden for kommunegrænsen.


13.3.3 Samlede bymæssige bebyggelser skal forsynes med vand fra fællesvandværker.


13.3.4 Vandbehov af drikkevandskvalitet til industri beliggende inden for udlagte erhvervsområder skal dækkes af det almene vandforsyningsanlæg, der har forsyningspligt i området.


13.3.5 Nye virksomheder, som ønsker at placere sig uden for udlagte erhvervsområder, kan ikke forvente at få dækket deres vandbehov.


13.3.6 Som hovedregel gives ikke tilladelse til rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer eller naturligt forekommende stoffer, som ikke fjernes ved traditionel vandbehandling.


13.3.7 Indvindingstilladelser gives og fornys kun til et acceptabelt vandforbrug, idet svind og overforbrug skal minimeres. Eksisterende indvindingstilladelser til erhverv kan kun fornys, hvis virksomheden fortsat kan begrunde et vandbehov.


13.3.8 Genbrug af vand, brug af sekundavand og vandbesparende teknologi skal fremmes.


13.3.9 På virksomheder med et stort vandforbrug (større end 10.000 m3 pr. år) stilles der som hovedregel krav om, at der skal udarbejdes en redegørelse for vandforbruget og mulighederne for besparelser.


13.3.10 Indvindingstilladelse til vanding gives som hovedregel kun til specialafgrøder, hvor jordbund og afgrødevalg kan begrunde et vandbehov samt til golfbaner (teesteder og greens), og kun ved væsentlige vandingsbehov.

 

Redegørelse 

Regionplanens retningslinjer, jf. kap. 10, Slagelse Kommunes hensigtserklæringer og byrådets mål sætter rammen for kommunens arbejde for en god og tilstrækkelig vandforsyning. Retningslinjer for kommunens administration har hidtil været delt mellem de gamle kommuners vandforsyningsplaner og amtets regionplan. Slagelse Kommune skal afvente de statslige vandplaner, og må ikke opstille egentlige retningslinjer i Kommuneplanen, før vandplanen er offentliggjort. Da vandforsyning efter kommunalreformen er kommunernes myndighedsområde, har Slagelse Kommune istedet valgt at opstille en række hensigtserklæringer for arbejdet med dette område. Slagelse Kommune vil samtidig igangsætte revision af Vandforsyningsplanen. Det er hensigten, at denne planlægning skal påbegyndes inden udgangen af 2009.

 

Vandbehandlingsanlæggene er sårbare over for luftbåren forurening, mens vandboringerne er sårbare over for forurening af jord og grundvand. Almene vandværker og vandværksboringer er vist på ovenstående kort. Det er ønsket, at kommunens udvikling som hidtil sker på grundlag af vandressourcer inden for kommunegrænsen. Derved sikrer kommunen sig størst mulig indflydelse på udnyttelse og beskyttelse af ressourcen, og kommunen understøtter bæredygtig udvikling ved at afstå fra import af vand fra andre kommuner. Vandforsyningen af et mindre antal ejendomme langs kommunegrænsen fra vandværker i nabokommuner fastholdes dog.

 

Almen vandforsyning i byområde og lignende foretrækkes. Almene vandværker er underlagt offentligt tilsyn. De skal lade vandkvaliteten kontrollere jævnligt af godkendte laboratorier, og de skal leve op til en række standarder omkring forsyningssikkerhed. Almene vandforsyninger har relativt få boringer, som normalt er godt vedligeholdt. Forbrugernes sikkerhed for godt vand er derfor stor ved forsyning fra alment vandværk i forhold til forsyning fra enkeltanlæg. Enkeltvandforsyninger er også underlagt offentligt tilsyn, men både tilsyn og egenkontrol er langt mindre omfattende end for almene vandværker. Forbrugernes sikkerhed for godt vand er derfor tilsvarende mindre.

 

I erhvervsområder er der investeret i udbygning af vandforsyning mv. For at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse af investeringerne, skal virksomhedernes vandbehov derfor som hovedregel dækkes herfra. En generel accept af enkeltvandforsyning i byområde og lignende ville føre til etablering af en række boringer, som hver især udgør en spredningsvej for forurening.

 

Drikkevand producers på grundlag af uforurenet grundvand. Som hovedregel produceres ikke drikkevand, som det er nødvendigt at rense for miljøfremmede stoffer. Der vil undtagelsesvis kunne ske rensning af andre stoffer, herunder salt, for at sikre en tilstrækkelig mængde fersk vand til drikkevandsforsyning. Problemer med kim og bakterier i drikkevandet skal løses ved kilden, så produktion af drikkevand ved UV-bestråling accepteres som hovedregel ikke. I Slagelse Kommune vægtes risikoen for sundhedsfare ved et nedbrud i et avanceret behandlingsanlæg så højt, at grundvand med sundhedsskadeligt højt indhold af andre stoffer (f.eks. salt) normalt fravælges som grundlag for drikkevandsproduktion. Sundhedsskadeligt højt indhold vurderes i samråd med embedslægen under hensyn til den mulige varighed af et nedbrud i anlægget.

 

Siden 1. januar 1999 har det været et lovkrav, at der skal være vandmålere hos alle forbrugere. Vurderingen af vandværkernes vandbehov tager udgangspunkt i de målte forbrug. Vurderingen sammenholdes med et teoretisk vandbehov ud fra forbrugerkredsens sammensætning og vandforbrug. Tilsvarende gælder for tilladelser til enkeltindvinding.

 

I visse tilfælde kan virksomheder uden for erhvervsområder betjenes af den almene vandforsyning. Omkostningerne ved at vandforsyne virksomheder i det åbne land med vand fra almene vandværker vil dog ofte være høje. Derfor vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt, fortsat at lade eksisterende virksomheder i det åbne land udnytte investeringer i egne indvindingsanlæg og forny deres indvindingstilladelser. Vandforsyning til erhvervsformål uden for områder med almen vandforsyning har dog tredje prioritet, se afsnit om Vandindvinding. Det kan derfor blive aktuelt at undlade at forny sådanne tilladelser for at sikre højere prioriterede vandbehov.

 

Det er et mål at frigøre vand til nye forbrugere gennem vandbesparelser mv. For at fremme renere teknologi stilles der som hovedregel krav om, at virksomheder med et årligt vandforbrug større end 10.000 kubikmeter skal redegøre nærmere for vandforbruget og hvilke muligheder, der kan være for at nedsætte forbruget. Genbrug af vand, særligt i industrien, skal fremmes. Store erhvervsbehov skal søges dækket med sekundavand, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. Ved sekundavand forstås spildevand, saltvand, regnvand, forurenet grundvand og vand fra grundvandssænkning. Kommunen tilskynder til at bruge regnvand til havevanding, bilvask m.v..

 

Der gives ikke vandindvindingstilladelse til at vande korn, frø, roer, raps, fodermajs og lignende landbrugsafgrøder på lerjorde (jordtype 4-8). I områder, hvor vandressourcen er tilstrækkelig, er det normalt muligt at få tilladelse til vanding af specialafgrøder. På kortbilag Markvanding er vist de områder, hvor der som hovedregel ikke kan opnås ny tilladelse til at indvinde vand til vandingsformål samt til industriformål og lignende.

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune