Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.4 Vandindvinding13.4 Vandindvinding

Mål 

Byråd vil:

  • medvirke til, at der ikke anvendes mere vand end nødvendigt.
  • arbejde for, at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til naturinteresser.

 

Retningslinjer

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i Regionplan 2005 - 2016 for Vestsjællands Amt indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. 

 

Hensigtserklæringer

13.4.1 I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at dække alle behov, prioriteres tilladelser til indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning højest, og hensynet til naturinteresserne, herunder vandføringen i vandløb, vandstanden i søer og vådområder næsthøjest. Når disse hensyn er tilgodeset, kan der i visse områder gives tilladelse til indvinding af vand til vanding i jordbruget og vandforbrugende industri m.v.


13.4.2 Områder, hvor der som hovedregel ikke kan gives tilladelse til indvinding til vanding, industri m.v. er vist på ovenstående kort.


13.4.3 Grundvandsindvindingen skal struktureres på en sådan måde, at vådområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes mindst muligt og ikke i uacceptabel grad.


13.4.4 Indvindingen skal, hvor det er muligt, fordeles på forskellige boringer og grundvandsreservoirer. Som hovedregel bør indvindingen fordeles jævnt over døgnet.


13.4.5 Vand oppumpet for at etablere permanente eller længerevarende grundvandssænkninger skal så vidt muligt nyttiggøres.


13.4.6 Der kan ikke gives nye tilladelser til indvinding fra vandløb, og eksisterende tilladelser skal som hovedregel afvikles, når de udløber. Undtadelsesvis kan der gives tilladelse til indvinding fra Tude Å indtil Næsby Bro.


13.4.7 Der gives som hovedregel ikke ny tilladelse til indvinding direkte fra søer. Eksisterende tilladelser kan fornys, såfremt indvindingen ikke er til hinder for, at søens målsætning kan opfyldes.


13.4.8 Vandindvindingens følgevirkninger skal overvåges gennem pejlinger, råvandsanalyser og i visse tilfælde afstrømningsmålinger.
 

 

Redegørelse

Kommuneplanen og de statslige vandplaner sætter rammerne for den indvinding der kan tillades.  Da indvinding af vand efter kommunalreformen er kommunernes myndighedsområde, har Slagelse Kommune, med udgangspunkt i Regionplanen, valgt at opstille en række hensigtserklæringer for hvordan Byrådet ønsker at udfylde rammerne indenfor vandindvinding.

 

I Slagelse Kommune er der samlet givet tilladelse til indvinding af 10,3 millioner kubikmeter grundvand årligt. De sidste 8 år er den samlede indvinding af grundvand i Slagelse Kommune faldet fra 6,5 millioner kubikmeter årligt til 6,0 millioner kubikmeter årligt i 2008, heraf langt størstedelen til drikkevandsforsyning. Det svarer til et fald i indvindingen på 7 %. Til sammenligning er den samlede tilladte indvinding faldet fra 11 millioner kubikmeter årligt i år 2000 til 10,3 millioner kubikmeter årligt i 2008, hvilket svarer til et fald på 6 %.

 

Den tilladte indvinding svarer til 15 % af nettonedbøren over Slagelse Kommunes areal med særlige drikkevandsinteresser. Den faktiske indvinding bruger omkring 10 % af nettonedbøren over Slagelse Kommunes areal med særlige drikkevandsinteresser. Det er en moderat udnyttelsesgrad. Det er dog uklart, om indvindingen til alle vandværker er bæredygtig, eller om indvindingen ved enkelte af vandværkerne lokalt påvirker kvaliteten af grundvandet og/eller naturen negativt. Der er enkelte områder i Slagelse Kommune, hvor det er sandsynligt, at vandindvindingen hindrer vandløbene i at opnå et naturligt varieret dyre- og planteliv. Disse forhold forventes at blive nærmere belyst i vandplanen.

 

Prioritering af indvindingen

En forudsætning for en bæredygtig vandindvinding er, at der prioriteres mellem forskellige behov for vand. Prioriteringen nedenfor udfylder de landsdækkende rammer for prioriteringen: 

  1. Almindelig vandforsyning i husholdning, almindeligt landbrug (dyrehold, rengøring), institutioner og mindre vandforbrugende erhverv inden for områder med almen vandforsyning.
  2. Naturbeskyttelse prioriteres for at opfylde målsætningerne for vandføring i vandløb og for at tage hensyn til vigtig natur i øvrigt. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at indvinde tilstrækkelige vandmængder, går indvinding til almen vandforsyning forud for hensynet til miljø og naturinteresser.
  3. Vand til egenindvinding til erhvervsmæssige formål inklusiv vanding kan dækkes i det omfang, hvor indvinding kan ske uden konflikt med almen vandforsyning og naturbeskyttelse.

 

Indvinding

Vandindvindingen bør være i balance med grundvandsdannelsen forstået på den måde, at den andel af grundvandsdannelsen, der indvindes, ikke er større end at der stadig er tilstrækkelig vand til at sikre vandføringen i vandløb og vandstanden i vådområder. Grundvandets kvalitet bør ikke ødelægges ved overindvinding. Der kan i en kortere periode indvindes mere grundvand, end der dannes, men herved mistes indvindingsmuligheden på lang sigt. Lokal overindvinding kan føre til opsivning af salt grundvand, frigivelse af kvælstof eller nikkel fra tørvelag og øget tilstrømning af forurenet eller af nitratholdigt terrænnært grundvand. Overindvinding kan forekomme, selv om der i grundvandsoplandet som helhed dannes mere grundvand, end der indvindes.

 

For at imødegå denne risiko søges indvindingen fordelt, så risiko for overindvinding minimeres. Som hovedregel bør indvindingen fordeles jævnt over døgnet, men for eksempel ved vanding bør indvinding og forbrug samles i nattetimerne, hvor fordampningen er mindst.

 

Erhverv bør kun forsynes med vand af drikkevandskvalitet, hvor dette kræves. Vandet fra grundvandssænkninger kan bruges til at dække vandforbrug, som ikke kræver drikkevandskvalitet. Indvindingen bør tage hensyn til naturen. Indvindingsmulighederne er afvejet mod vandføringen i vandløbene, se ovenstående kort. Acceptabel påvirkning af vådområder er ikke tilsvarende fastlagt. Den acceptable påvirkning af vådområder fastsættes ved afvejning mellem byrådets mål for grundvand og byrådets mål for naturforvaltning.

 

Indvinding af grundvand til udpumpning i vandløb for at afbøde påvirkning fra anden grundvandsindvinding bør kun anvendes for at sikre EF-habitatområder eller naturområder af tilsvarende værdi. I andre områder bør afbødning af påvirkninger af vandføringen i vandløb ske ved udledning af renset spildevand til vandløbene.

 

Indvinding direkte fra vandløb påvirker vandføringen betydeligt mere end tilsvarende grundvandsindvinding. Indvinding af grundvand giver således en mindre påvirkning af vandløbene. Derfor gives der ikke nye tilladelser til indvinding fra vandløb, ligesom tilladelser normalt ikke fornys, medmindre en konkret vurdering viser, at der foreligger et særligt tilfælde, der berettiger en fornyet tilladelse. Undtaget herfra er indvinding fra Tude Å indtil Næsby Bro. På denne strækning kan der undtagelsesvis gives nye tilladelser, hvis en konkret vurdering viser, at indvindingen ikke vil være i konflikt med opfyldelse af målsætningen for vandløbet.

 

Indvinding af vand fra søer sker typisk til brug for vanding. For at undgå, at indvindingen har en uacceptabel effekt på søen eller dens omgivelser, gives der som hovedregel ikke nye tilladelser til indvinding fra søer. Ved fornyelse af eksisterende tilladelser foretages der i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af påvirkningerne, inden der træffes en afgørelse.

 

Vandindvindingens følgevirkninger skal overvåges gennem pejlinger, råvandsanalyser og i visse tilfælde afstrømningsmålinger med henblik på at måle indvindingens konsekvenser for grundvand og natur. Viser måleresultaterne, at indvindingen har uventede og uacceptable følgevirkninger, kan indvindingstilladelsen revideres eller inddrages. Vilkår om pejlinger og råvandsanalyser med henblik på overvågning af vandindvindingens følgevirkninger fastsættes som hovedregel kun i indvindingstilladelser til vandværker og større enkeltindvindere.

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune