Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.5 Grundvandsbeskyttelse13.5 Grundvandsbeskyttelse

Mål

Byrådet vil:

Beskytte godt grundvand i samarbejde med borgere, erhverv og andre myndigheder.

Sikre, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.

 

Retningslinjer

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i Regionplan 2005 - 2016 for Vestsjællands Amt indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. 

Redegørelse

Retningslinjerne fra Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt sætter sammen med Byrådets mål rammen for kommunens arbejde med at sikre grundvandet mod forurening og overindvinding.

I miljømålsloven er det fastsat, at landet skal deles i tre klasser med henblik på grundvandsbeskyttelse.

De tre landsdækkende grundsvandsbeskyttende klasser er:

• områder med særlige drikkevandsinteresser.

• områder med drikkevandsinteresser.

• områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Slagelse Kommune er delt i tre klasser, se ovenstående kort (Drikkevandsinteresser). ”Område med særlige drikkevandsinteresser” dækker den centrale del af kommunen (59 % af arealet), ”Område med drikkevandsinteresser” dækker primært kommunens sydlige og vestlige del (31 % af arealet), mens ”Område med begrænset drikkevandsinteresse” dækker mindre kystnære områder (10 % af arealet).

 

Område med særlige drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvor alt grundvand beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Hovedprincippet for kommunens administration i områder med særlige drikkevandsinteresser er, at den overordnede planlagte arealanvendelse ikke kan ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at hvor der er tvivl om en ændring vil true grundvandet, kommer tvivlen grundvandet til gode. Det betyder ikke, at den nuværende arealanvendelse skal fastholdes ”for evigt”, men at grundvandstrusler, som følger af en ændret arealanvendelse, skal imødegås. De næste afsnit konkretiserer dette princip i forhold til en række aktiviteter.  Eksempelvis skal det sikres, at der ikke anlægges nye tankanlæg uden krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger, hvis den overordnede arealanvendelse ændres fra land til by.

Grundvandsbeskyttelsen gælder både nuværende og mulige fremtidige vandindvindinger. Aktiviteter, hvor der enten ved direkte udledning eller ved håndtering af stoffer, er en risiko for grundvandskvaliteten, betegnes som grundvandstruende. Med princippet er der ikke indført en generel begrænsning i mulighederne for landbrugsdrift inden for den gældende lovgivning på området.

Deponeringsanlæg og specialdeponier kan ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser, da de må forventes at have en negativ virkning på grundvandskvaliteten. Der kan dog efter en konkret vurdering eventuelt opnås tilladelse til specialdeponier for materialer, der ikke er problematiske for vandmiljøet.

Der kan i anlægsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, såsom vejanlæg, støjvolde og lignende, anvendes jord og restprodukter, hvis indhold af grundvandstruende forureningskomponenter er meget lavt. Der kan være tale om ren jord (klasse 1) og lettere forurenet jord (klasse 2), jf. Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 og senere ændringer. Indholdet af mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for ren jord. Indholdet af mindre mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for lettere forurenet jord.

Der kan ikke lokaliseres særligt grundvandstruende virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser. Særligt grundvandstruende virksomheder er virksomheder, der har produktion, håndtering eller oplag af stoffer, der udgør en grundvandstrussel. Hvorvidt der er tale om en grundvandstrussel, vil afhænge af stoffernes egenskaber og de typer af foranstaltninger, der kan etableres for at imødegå en forurening. Der vil således skulle foretages en konkret vurdering af de enkelte produktioner og oplag.

Ved udvidelse af en eksisterende virksomhed med produktion, håndtering eller oplag af stoffer, der udgør en grundvandstrussel, skal grundvandstruslen begrænses mest muligt, blandt andet ved at minimere transport, oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer. Der skal endvidere foretages nøje overvågning ved oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer.

Ved etablering af olietanke skal en række generelle afstandskrav overholdes. I særlige tilfælde, hvor tanken vurderes at udgøre en særlig risiko for grundvand, vandindvindingsanlæg e.l., kan kommunen skærpe kravene eller nedlægge forbud mod etablering. Nedgravning af andre tanke end olietanke bør så vidt muligt undgås. Brandhensyn kan dog gøre nedgravning nødvendig. Gør særlige forhold nedgravning nødvendig, stilles der krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Der stilles i det omfang det er muligt ligeledes krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger ved etablering af overjordiske tankanlæg.

Nedpumpning af vand til grundvandsmagasinet anses generelt for grundvandstruende. Derfor kan grundvand anvendt i grundvandskøleanlæg mm. ikke ledes direkte tilbage til grundvandsmagasinet i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Naturgenopretning kan i et vist omfang blive anvendt til at fastholde en arealanvendelse, der er skånsom over for grundvandet. Her tænkes f.eks. på ekstensivt landbrug uden brug af pesticider og kunstgødning.

Tilladelser til etablering af fælles nedsivningsanlæg eller til tæt nedsivning for flere end 30 PE (personækvivalenter) kan som hovedregel ikke opnås i disse områder. Der kan dog gives dispensation, når det kan dokumenteres, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af grundvandet.

Hvis der konstateres en forurening af grundvandet, forestår regionen i samarbejde med kommunen en opsporing af forureningskilder på forurenede grunde.

Indsatsplaner for beskyttelse af vandressourcen udarbejdes af kommunen i samarbejde med vandværker, andre kommuner, borgere, lodsejere og erhverv inden for de enkelte indsatsområder. Grundlaget for indsatsplanerne er den kortlægning af vandressourcen, som statens miljøcentre foretager.

 

Nitratfølsomme områder

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser er der udpeget nitratfølsomme områder. Områderne er karakteriseret ved ringe beskyttelse overfor nedsivning af nitrat til grundvandet. Beskyttelsen overfor miljøfremmede stoffer forventes også at være ringe. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i de nitratfølsomme områder, før sårbarheden i disse områder er blevet nærmere kortlagt, og det er fundet forsvarligt at øge nedsivningen. I Slagelse Kommune er det kun områderne med særlig drikkevandsinteresse på Agersø og Omø, der er udpeget som nitratfølsomme områder.

 

Område med drikkevandsinteresser

Områder med drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandet beskyttes af hensyn til vandværkernes aktuelle eller fremtidige indvinding. I områder med drikkevandsinteresser vurderes i den konkrete sagsbehandling, om en ændret arealanvendelse giver en særlig risiko for forurening af grundvand, der indvindes til vandforsyning.

Deponeringsanlæg, fyldpladser og specialdeponier kan kun placeres her, såfremt en nærmere vurdering sandsynliggør, at deponeringen ikke kan true nuværende eller fremtidig indvinding til vandforsyning.

Der kan i anlægsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, såsom vejanlæg, støjvolde og lignende anvendes jord og restprodukter, hvis indhold af grundvandstruende forureningskomponenter er lavt til middel. Der kan være tale om ren jord (klasse 1) eller lettere forurenet jord (klasse 2). Niveauet for mobile forureningskomponenter, må ikke overstige grænseværdierne for lettere forurenet jord. Indholdet af mindre mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for forurenet jord (klasse 3). Betegnelse af jordtype refererer til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 og senere ændringer. Forurenet jord (klasse 3) og restprodukter bek. nr. 1480 af 12. dec 2007 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder med højere indhold af forureningskomponenter kan eventuelt anvendes, hvis udvaskningsforsøg viser meget ringe udvaskning.

Der vil efter en nærmere vurdering kunne etableres virksomheder, som har produktion, håndtering eller oplag af stoffer, der udgør en grundvandstrussel. Grundvandstruslen vil afhænge af stoffernes egenskaber og de typer af foranstaltninger, der kan etableres for at imødegå en forurening. Der vil således skulle foretages en konkret vurdering af de enkelte produktioner og oplag. Ved etablering af en sådan virksomhed skal grundvandstruslen begrænses mest muligt, blandt andet ved at minimere transport, oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer. Der skal endvidere foretages nøje overvågning ved oplag og håndtering af de grundvandstruende stoffer. Det samme gælder ved udvidelse af en eksisterende virksomhed af ovennævnte karakter.

Hvis der konstateres en forurening af grundvandet forestår regionen, i samarbejde med kommunen, en opsporing af forureningskilder på forurenede grunde. Som udgangspunkt sker denne opsporing alene indenfor indvindingsoplandet for almene vandforsyninger, og regionen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere situationen, og prioritere indsatsen i forhold til regionens øvrige opgaver i relation til arbejdet med forurenede grunde indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

 

Område med begrænsede drikkevandsinteresser

I områder med begrænsede drikkevandsinteresser er det andre hensyn såsom luftkvalitet, recipientkvalitet, planmæssige forhold m.v., der er afgørende for, om aktiviteten kan foregå.

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune