Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesser 13.6 Råstofområder13.6 Råstofområder

Mål

Byrådet vil:

  • arbejde for at fremme genanvendelse af bygge- og anlægsaffald frem for opgravning af nye råstoffer
  • koordinere og afveje råstofinteresser med andre interesser, samt beskytte værdifulde råstofforekomster, så de ikke beslaglægges permanent til andre formål.

 

Retningslinjer fra Råstofplanen


13.6.1 Sand, sten, grus, kalk og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder som angivet på ovenstående kort i råstofplanen. Graveområder kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding.


13.6.2 Interesseområder er udlagt som reservation for senere råstofudnyttelse. Inden arealerne kan tages i anvendelse til andet formål, skal det først undersøges, om der er en råstofforekomst, som kan indvindes. Der kan gives tilladelse til råstofindvinding inden for interesseområder, som er angivet på figur 5 (s.35) i råstofplanen, hvis der er en dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser. Regionen skal give forudgående samtykke til en tilladelse. 


13.6.3 Råstofindvinding kan kun undtagelsesvis foregå uden for de udlagte områder vist på ovenstående kort, hvis der er en dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, når indvindingen har et begrænset omfang, og når andre arealinteresser ikke taler imod. Arealer med forekomster, som kan have væsentlig samfundsmæssig betydning, må ikke anvendes til andre formål, og regionen kan forlange råstofferne udnyttet først. Regionen skal give forudgående samtykke til en tilladelse.


13.6.4 Indvinding af råstoffer må ikke påvirke grundvandsstanden væsentligt. En tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet kan gives på baggrund af en konkret vurdering.


13.6.5 Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med dens kvalitet.


13.6.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift og eller ekstensiv skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. Hvor der graves under grundvandsspejl, skal der altid efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse. Anden efterbehandling kræver regionens forudgående samtykke.


13.6.7 Der gives som hovedregel ikke dispensation fra forbuddet mod deponering af jord i råstofgrave.


13.6.8 Nedknusning af genbrugsmaterialer og anlæg til stenknusning kan i visse tilfælde etableres i forbindelse med en råstofgrav. (støjfølsomme anlæg)


13.6.9 En række områder, der er omfattet af anmeldte rettigheder efter Råstofplanen fra 1972, er udlagt til indvinding af ler og kalk. Uden for arealer med lovlig anmeldte rettigheder gives- med nedenstående undtagelse – ikke yderligere tilladelser til inddragelse af arealer til kalk- og kridtindvinding. Undtaget fra bestemmelsen er begrænsede arealer til indvinding af jordbrugskalk til lokal forsyning.


13.6.10 Indtil råstofplanen træder ikraft, gælder retningslinierne om råstofforekomster i Regionplan 2005-2016.

 

Retningslinjer fra Regionplanen

 

13.6.11 Der er udlagt regionale graveområder for sand, sten, grus, kalk og ler vist på kortemne. I disse områder kan der ikke tillades aktiviteter eller ændringer af den hidtidige arealanvendelse, som kan forhindre eller vanskeliggør senere råstofindvinding.

 

13.6.12 Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

 

13.6.13 Uden for de regionale graveområder kan grusindvinding i jordbrugsområder kun tillades i tidligere eller igangværende råstofgrave, hvor forekomsterne ikke er færdigudnyttede. Det er dog en forudsætning, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og landbrugsmæssige interesser ikke tilsidesættes. Udnyttelse af ler til industriel anvendelse kan tillades, såfremt arealet kan efterbehandles på en måde der er acceptabel i forhold til områdets karakter.

 

13.6.14 Hvis gravearealet ligger i besøgsområde, skal det ved efterbehandlingen sikres, at arealets værdi som besøgsområde forbedres.

 

13.6.15 Ny råstofindvinding i beskyttelsesområde kan ikke tillades. Eksisterende råstofindvinding skal som hovedregel afvikles. Erhvervsmæssige indvindinger af ler kan tillades i tilfælde, hvor det vurderes, at det efterbehandlede areal vil understøtte udpegningen af beskyttelsesområdet og hvor selve indvindingen ikke har langtidsvirkende negative konsekvenser for området.

13.6.16 Efter endt råstofindvinding skal arealerne efterbehandles under hensyntagen til de øvrige arealinteresser, f.eks. landskabs-, natur-, fritids-, og vandindvindingsinteresser, der er knyttet til området. Inden en råstofindvinding må begyndes, skal der udarbejdes og godkendes en grave og efterbehandlingsplan. Ved efterbehandling til landbrugsformål vil der i vandindvindingsoplande normalt blive stillet vilkår om, at arealerne skal efterbehandles til ekstensivt landbrug, dvs. uden brug af pesticider og kunstgødning. Endvidere skal spredningskorridor for flora og fauna genskabes.

 

13.6.17 Der gives som hovedregel ikke dispensation fra forbuddet mod deponering af jord i råstofgrave.

 

Redegørelse

Råstofplanen udarbejdes af Region Sjælland, men er endnu ikke godkendt. Indtil Region Sjælands Råstofplan er endelig godkendt gælder retningslinierne fra den tidligere Regionplan, som hermeder gengivet i dette afsnit.

 

I Slagelse kommune er der ikke udpeget nye råstofgraveområder i Råstofplanen, men der er fastsat nærmere retningslinier for indvinding i eksisterende grusgrave, så disse kan færdiggraves og efterbehandles.

Ud fra kendskabet til geologien er der desuden udpeget råstofinteresseområder, hvor der er en vis sandsynlighed for at finde forekomster der kan udnyttes. Disse områder ”må ikke gennem anden planlægning båndlægges til andre formål, der på længere sigt vil kunne forhindre råstofudnyttelse, medmindre det gennem undersøgelse og afvejning er godtgjort, at der ikke forefindes råstoffer af så stor interesse, at de skal udnyttes først”

 

Der er 2 igangværende råstofgrave. Et i graveområde ved Fårdrup og en mindre færdigudnyttelse i Blæsinge bakker.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune