Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
- 2.1 Boliger
- 2.2 Erhverv og offentlige formål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 2. Områder til forskellige byformål 2.1 Boliger2.1 Boliger

Beliggenhed af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, beliggenhed af offentlige institutioner til serviceformål, byomdannelsesområder m.v.

Kommunen har, indtil kommunalreformen, som hovedregel haft ansvaret for planlægningen indenfor byzonen, mens amterne har haft begrænset kompetence til at planlægge for arealanvendelsen i byzonen. De har f.eks. planlagt for større offentlige institutioner, større trafikanlæg og større teknisk anlæg. Kommunen har nu den fulde planlægningskompetance i byzonen.

Bypolitik er for alvor kommet i fokus i mange kommuner. Et effektivt og spændende bymiljø har stor betydning for det erhvervsmæssige potentiale og muligheder for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft.

Planlægning af arealanvendelsen i byerne skaber og bevarer kvaliteten i vores byområder. En hensigtsmæssig placering af forskellige funktioner er med til at sikre funktionelle byer. I dag sætter bypolitikken fokus på forbedring af ældre byområder og byernes fysiske og arkitektoniske rum. Væksten i videnserhvervene og serviceerhvervene giver gode muligheder for byomdannelser og blandede funktioner i samme bykvarterer. 

Mål

Byrådet vil: 

  • Sikre at bosætning og erhvervsplaceringerne understøtter hinanden.
  • Skabe attraktive nye boligområder, både for tæt/lav, åben lav og etageboligbebyggelse.
  • Fastholde og udvikle eksisterende byområder gennem byfornyelse og boligforbedring.
  • Animerer til forskellige former for ejerstruktur, henholdsvis ejer, lejer, andel m.v.

 

Retningslinjer

2.1.1 Rækkefølgeplanen tidsfølge skal respekteres.

2.1.2 I Sørbymagle i byområdet mellem Kirkerupvej og skoven Flæskenborg Vænge skal bakkedraget Hvilebjerg og et godt 120 meter bredt bælte langs skoven, udlægges til offentlige formål - park o.lign. Mod øst skal byen afgrænses af et tæt skovbryn.

Byområdearealet på ca. 10 ha. syd for Slots Bjergby gamle landsby må kun anvendes til offentlige formål- sportsplads og park.

2.1.3 Byudvikling kan kun finde sted i byområder. Areal til byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzoner og tages i brug indefra.

2.1.4 Byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder muligheder for kollektiv trafikbetjening.

2.1.5 Eksisterende byzoneareal skal søges anvendt, før nye arealer inddrages til byzone.

2.1.6 Byudvikling samt placering af trafik- og forsyningsanlæg og lign. bør ikke ske på arealer af høj naturmæssig, landskabelige eller rekreativ værdi, d.v.s. i beskyttelsesområder, landskabsområder og besøgsområder.

2.1.7 Arealudlæg skal foretages på baggrund af analyse af natur, landskab, arkæologi, kulturhistorie, miljø, biologi, rekreative værdier, grundvands- samt jordbrugsinteresser.

2.1.8 Nye boliger kan som hovedregel opføres i byområder, lokalplanlagte landsbyer og afgrænsede landsbyer.

2.1.9 Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i byudviklingsområderne, til gavn for natur, klima og mennesker.

2.1.10 Der skal ved nye boligområder sikres tilstrækkelige skole- og daginstitutionskapacitet.

2.1.11 Behov for at motionsoaser samt kultur- og fritidsanlæg skal tilpasses befolkningsudviklingen.

2.1.12 Der skal sikres kapacitet til det voksende behov for ældreomsorg.

 

Redegørelse

Befolkningsudvikling - se redegørelse

Rækkefølgebestemmelse

   
Lokal-
plan
Ramme-nr.

Zone-
status

Antal Boligom-
råder 
Bemærk-
ninger
2009-
2012
2013-
2020
        Slagelse       
 - 1.2B14+ Byzone/ land-
zone
500  Valmuevej   x
15 Syd/Nord
 - 1.3B18       Frederiks-
minde
    x
Byzone 100
    SUB-TOTAL 600        
        Korsør       
 + 2.3B1+ Byzone  400  Halsskov Havn    x
2.3B2+
2.3B3
 + 2.3BE2 Byzone  200 Strand-
vejen/
   x
Pierne
 + 2.3B21 Byzone   100 Lilleøbakken    x
 - 2.1C2 Byzone   150 Teilmanns Allé    
 (+) 2.4BE1 Land-
zone 
 250 Banegårds-
byen
    x
 - 2.3B8 Byzone   40 Troldhøj/    x  
Motorvejs-parken
    SUB-TOTAL 1.140        
        Skælskør      
 - 3.2B1 Land-
zone
80  Krukkenborg     x
 - 3.3B1 Land-
zone
50  Galbuegård     x
 - 3.3B5    25 Trestens-
gården
    x
 (+) 3.4B5    150 Gudborg-
vænget m.fl.
   x x
-     25 Møllebakken      
Syd
    SUB-TOTAL 330        
        Store landsbyer      
 - 17.B12+ Land-
zone
 350 Vemmelev    
17.B13
 - 17.B16+ Land-
zone
 150 Forlev    x
17.B18
 - 5.B2+ Land-
zone
 25 Boeslunde   x
5.B4
 - 4.B7+ Land-
zone
 35 Bisserup Nord for området er der udlagt pesrpektiv-
område med udbygnings-
mulighed på ca. 85 boliger.
 
4.B8+
 
 - 6.B1 Land-
zone
 50 Dalmose    
 - 9.B1+ Land-
zone
 150 Slots Bjergby Præste-
marken
  x
9.B7+
9.B11+
9.B12
 - 10.B6+ Land-
zone
 250 Sørbymagle  
10.B7+
10.B8+
10.B9+
10.B10+
10.B11
 - 12.B2+ Land-
zone
 100 Flakkebjerg    x x
12.B3+
12.B4
 - 16.B3+ Land-
zone
 100 Svenstrup/    x x
16.B5+ Frølunde
16.BE1+  
16.BE2  
 - 7.B1+ Land-
zone
 15 Havrebjerg    x x
7.B3
    SUB-TOTAL 1.225        
    TOTAL 3.295        

 

Slots Bjergby

Området skal i planlægningen sammentænkes med de allerede udlagte, ikke bebyggede områder.

Der skal tages hensyn til terrænforhold, når området detailplanlægges. Området skal ved udnyttelse gives et grønt udtryk gennem brede grønne kiler der følger et valgt princip.

Området landskabelige udtryk i forhold til bl.a. terræn og områdets kulturmiljø og kirkeindkik bevares i forbindelse med bebyggelse, således at bebyggelsen placeres i det eksisterende terræn og indkik til kirken gennem kulturmiljø respekteres.

I forbindelse med detailplanlægninger for området skal der tages særskilt hensyn til:

Kirkebyggelinjer i forhold til Slots Bjergby kirke
Kirkeomgivelser i forhold til Slots Bjergby kirke
Kulturmiljø - Slots Bjergby, historisk landsby
Beskyttede diger
Eksisterende § 3 områder - mose og vandhuller
Eksisterende småbiotoper

De beskyttede diger, de eksisterende § 3 områder samt eksisterende småbiotoper skal bevares og indgå i områdets grønne struktur. Slots Bjergby kirke og kirkeomgivelsesområde skal indtænkes i forhold til at bevare det vigtige indkik til kirken. Kirkemiljøet skal respekteres, således at der etableres en klar adskillelse mellem dette og de nye boligområder, f.eks. gennem en grøn struktur.

Området kan anvendes til åben/ lav og tæt/ lav boligbebyggelse i blandede udstykninger. Bebyggelse må ikke være højere end maks. 8 m over det enkelte grundareals højeste terræn.

Udnyttelse af området kræver en tilretning af infrastrukturen til og fra området.

Bisserup

Bisserup har et særligt udviklingspotientiale som landsby for en livstilsbetonet bosætning. Denne er beskrevet i kommuneplanens hovedstruktur.

Udviklingen af Bisserup inden for bosætning vil således være baseret på særlige udviklingsprojekter udlagt efter en samlet helhedsplanlægning.

Landsbyens udviklingsmuligheder ligger i nordlig retning, idet landsbyen er afgrænset af skovområder i østlig retning og kystområderne mod syd.

Området for udbygning af landsbyen er beliggende bag ved eksisterende landsbystruktur i forhold til kystområderne mod syd.

Det udvidede rammeområde skaber en korridorforbindelse mellem det eksisterende rammeområde og Skafterupvej, således at der kan etableres særskilt vejforbindelse hertil.

I tilknytning til de udlagte rammeområder er der udlagt et perspektivområde, som kan udlægges til rammeråde i planperioden såfremt der er behov for en videre udbygning af landsbyen.

Der skal tages hensyn til terrænforholdene, når området detailplanlægges. Området skal ved udnyttelse gives et grønt udtryk, gennem brede grønne kiler, der følger et valgt princip.

Områdets landskabelige udtryk i forhold til bl.a. terræn bevares i forbindelse med bebyggelsen, således at bebyggelsen placeres i det eksisterende terræn og stopper, hvor terrænet "bliver lavt".

I forbindelse med detailplanlægning af området skal der tages særskilt hensyn til:

Diger
Kulturmiljø
Skovbyggelinje
Eksisterende småbiotoper

De eksisterende diger og småbiotoper skal bevares og indgå i områdets grønne struktur. Kulturmiljøet skal respekteres, således at der etableres en klar adskillelse mellem dette og de nye boligområder, f.eks. gennem en grøn struktur.

Området kan anvendes til åben/ lav og tæt/ lav boligbebyggelse i blandet udstykninger.

Udnyttelsen af området kræver en tilretning af infrastrukturen til og fra området.

Beliggenheden inden for kystnærhedszonen samt beliggenheden ud mod det åbne vil stille særlige krav til udformning af nye boligområder.

Udnyttelse af rammeområder og perspektivområder til byvækst skal ske gennem en helhedsplan og med en rækkefølgeplanlægning, hvor områdets særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter ikke forringes.