Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
- 3.1 Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 3. Detailhandel 3.1 Detailhandel3.1 Detailhandel

Detailhandelsplanlægningen har til formål at fastholde og videreudvikle en velfungerende arbejdsdeling mellem byerne, bymidterne og lokalcentrene.

Attraktive og varierede butikstyper i bymidterne er vigtige for opnåelse af vitale og levedygtige bymidter. Detailhandelen i Slagelse by konkurrerer mod hovedstadsområdet samt de øvrige byer på det vestlige og sydlige Sjælland. I Korsør og Skælskør er de mindre butikker under pres, og det er her vigtigt, at der fortsat kan eksistere butikker til områdets forsyning af udvalgsvarer og dagligvarer.
Det er afgørende at indkøbsområderne i bymidterne er attraktive, og at de understøttes af andre publikumsrettede aktiviteter samt bosætning i bymidterne

Mål

Byrådet vil:

  • Styrke kommunens detailhandelstruktur i hovedbyerne og i lokalcentrene.
  • Styrke bymidterne i hovedbyerne og lokalcentrene med handelsfunktioner gennem en målrettet detailhandelstruktur.

 

Retningslinjer

3.1.1 Slagelse skal styrkes som handelscentrum i Vestsjælland indenfor dagligvarer, udvalgsvarer og pladskrævende varegrupper.

3.1.2 Detailhandelen i Korsør og Skælskør skal styrkes med handelsfunktioner, der dækker byernes daglige forsyning indenfor både dagligvarer og udvalgsvarer. 

3.1.3 Lokalcentrene skal sikres adgang til dagligvarebutikker.

3.1.4 Detailhandelen i Slagelse by skal søges udbygget af butikcenter, indkøbsarkader, indkøbsgallerier m.m. indenfor, eller i direkte tilknytning til, bymidten.

3.1.5 Eksisterende bycenterafgrænsning i Slagelse skal fastholdes, med udbygning af centerfunktioner i tilknytning til banegårdsfunktionerne.

3.1.6 Eksisterende bycenterafgrænsning i Skælskør skal fastholdes.

3.1.7 Eksisterende bycenterafgrænsning i Korsør skal fastholdes, med hovedvægten på detailhandeludvikling i bydelen Korsør frem for Halsskov.

3.1.8 Fordelingen af detailhandel distribueres efter følgende regningslinier:  

Slagelse
Detail han-
dels om-
råde nr.
Navn: Bystatus: Hektar: Maksi-
mal stør-
relse for daglig-
vare-
butik-
ker m2
Maksi-
mal størrelse for udvalgs-
vare-
butik-
ker m2
Ramme for ny-
byggeri og om-
dan-
nelse, eksl. Plads-
kræv-
ende m2
Ad-
gang til Parke-
ring
Fod-
gæn-
ger ad-
gang fra ekst. By-
midte
Adgang med offent-
lig trans-
port
17.1 Slagelse Bymidte Kom-
mune-
center
58,2 3.500 1000 og 3x1.500 15.500 Ja Ja Ja
17.2 Byskov-
centret
Bydels-
center*
0,7 750 200 500 Ja Nej Ja
17.3 Sdr. Ringgade/
Bilka
Aflast-
nings-
center*
6,6 750 1.500 0 Del-
vis
Ja Ja
17.4 Strandvejs-
centret
Bydels-
center*
1,9 750 200 1.000 Nej Nej Ja
17.5 Valbyvejs-
centret
Bydels-
center*
2,6 750 200 500 Ja Nej Ja
17.6 Kinavej/
Japanvej
Aflast-
nings-
center**
9 1.500 2.000 24.000 Ja Nej Ja
17.7 Sorøvej/
Holbækvej
Bydels-
center*
0,4 750 200 500 Ja Nej Ja
17.8 Vester
Ringgade
Bydels-
center*
1 750 200 500 Ja Nej Ja
I alt     80,4     42.500      

 * Eksisterende udpegning/afgrænsning, Regionplanen for Vestsjællands Amt, 2005- 2016 

 ** Eksistende serviceområde / aflastningscenter, Slagelse Kommuneplan, 2001- 2012 

 

 Korsør, Halsskov, Frølunde og Vemmelev         
Detail han- dels om- råde nr. Navn:  Bystatus:  Hektar: 

Mak- simal stør- relse for dag- lig- vare butik- ker m2

Mak- simal stør- relse for udvalgs- vare butik- ker m2  Ramme for ny- byggeri og omdan- nelse, eksl. Plads- kræv- ende m2  Ad- gang til Parke- ring  Fod- gænger adgang fra ekst. Bymidte  Adgang med offent- lig trans- port 
 13.1

Korsør

City

Kom- mune- center

 10,9 3.500  1.000 og 2x1.500  9.500   Ja Ja  Ja 
 13.2 Kjærsvej

Bydels-center*

 2,1  750  200  500  Ja Ja   Ja
 13.3 Linde Allé

Bydels-center*

 1,2  750  200  500  -  Ja  Ja
 13.4 Nor Alléen

Bydels-center*

 1,5  750  200  500  Nej  Ja  Ja
 13.5 Halsskov

Lokal-center

 9,9  3.500  1.500  3.000  Ja (Ja)  Ja
 13.6 Frølunde

Lokal-center

 0,4  1.000  200  1.000  -  (Ja)  Ja
 13.7 Vemmelev

Lokal-center

 4,3  1.000  200  1.000  Ja  Nej  Ja
 13.8

Motalavej/

Ørnumvej

Aflast-nings-center**

 2,3  750  200  500  Ja  Nej  Ja
 I alt      32,6      16.500      

 *   Eksisterende udpegning/afgrænsning, Regionplan for Vestsjællands Amt, 2005-2016

  ** Eksistende serviceområde / aflastningscenter, Slagelse Kommuneplan, 2001- 2012

 

Skælskør og Boeslunde     
Detail han- dels om- råde nr. Navn:  By- status:  Hektar:  Mak- simal stør- relse for dag- ligvare butikker m2 Mak- simal stør- relse for udvalgs- vare- butikker m2  Ramme for ny- byggeri og om- dan- nelse, eksl. Plads- kræv- ende m2 

Ad- gang til Par- kering 

Fod- gæn- ger ad- gang fra ekst. By- midte  Adgang med offent- lig trans- port 
 16.1  Algade  By- midte*  8,9  3.500  1.000 og 2x1.500  3.500   Ja Ja  Ja 
 16.2  Konge-åsen  Bydels-center* 1,6  2.000  0  500  Ja  Ja
 16.3 Skolevej  Bydels-center*  6,4  750  0  1.000  Del-vis  Ja  Ja
 16.5 Boes-lunde  Lokal-center*  1,2  1.000  200  500  Ja Nej  Ja
 I alt      18,1      6.500  - -

* Eksisterende udpegning/afgrænsning, Regionplanen for Vestsjællands Amt, 2005- 2016


Dalmose og Sørbymagle   
Detail han- dels om- råde nr. Navn:  Bystatus:  Hektar:  Mak- simal stør- relse for dag- lig- vare butik- ker m2 Mak- simal stør- relse for ud- valgs- vare butik- ker m2  Ramme for ny- byggeri og om- dan- nelse, eksl. Plads-krævende m2  Ad- gang til Par- kering  Fod- gænger adgang fra ekst. By- midte  Adgang med offent- lig trans- port 
 6.1  Dalmose  Lokal-center 7,1 3.500  1.500  3.000   Ja Ja  Ja 
 6.2  Sørbymagle Lokal-center* 4,4  1.000 200  1.500  Ja Nej  Ja
 I alt      11,5      6.500  - -

*eksisterende udpegning/afgrænsning, Regionplanen for Vestsjællands Amt, 2005-2016  

Bymidter
Bymidterne udgør handelscenteret for dagligvarer og udvalgsvarer. For bymidterne gælder planlovens maksimale butiksstørrelser således at der kan planlægges for dagligvarebutikker op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker op til 2000 m2.
Butikker for pladskrævende varer kan placeres i bymidterne, men forudsætter god vejadgang og at de ofte store bygningsvolumener kan integreres i bymiljøet.

Aflastningsområder
Som aflastning for bymidterne kan der etableres aflastningsområder. I henhold til planloven kan der ikke etableres nye aflastningsområder, mens eksisterende aflastningsområder kan bibeholdes. For aflastningscentrene glæder planlovens maksimale butiksstørrelser således at der kan planlægges for dagligvarebutikker op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker op til 2000 m2.

Bydelscentre
For at koncentrere detailhandelen og især udvalgsvarerne i bymidten sættes der begrænsninger på butiksstørrelserne i bydelscentrene. Derved kan de største butikker kun placeres i bymidten, samtidig med at der fortsat er mulighed for butikker til lokalområdernes forsyning.

I et bydelscenter kan der lokaliseres butikker med den aktuelle bydel som opland. Bydelscenteret kan indeholde et bredt udbud af indkøbsmuligheder og skal have god trafikal tilgængelighed for gående, cyklister samt kollektiv trafik og privatbiler. Bydelscentrene kan kun placeres i byer med mere end 20.000 indbyggere.

I hver af bydelscentrene fastsættes det samlede bruttoetageareal til butiksformål til maksimalt 5.000 m2. Butikker til dagligvarer må ikke overstige 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m2 bruttoetageareal.

Der er dog for hver bymidte, bydelscenter, lokalcenter og aflastningscenter udlagt specifikke afgrænsninger for butiksstørrelser (se tabeller 1.1 - 1.4). Eksisterende bydelscentre, 2005, med undtagelse af Halsskov, bibeholder deres status som bydelscenter.

Butikker i bysamfundene
Udenfor bymidten og bydelscentrene kan der etableres mindre enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets forsyning. Disse butikker må maksimalt være 1.000 m2 bruttoetageareal.

Butikker med salg af egne produkter
I byområder, hvor der kan placeres produktionserhverv, kan der i tilknytning til den enkelte virksomhed tillades mindre butikker til salg af egne produkter. Butikkernes størrelse må normalt ikke oversige 20 % af virksomhedens samlede etageareal og må maksimalt være på 250 m2

Butikker i landbrugsbygninger
Der må i henhold til planlovens § 37, uden landzonetilladelse etableres mindre butikker i bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Dette kan ske efter en konkret vurdering. Virksomheden skal etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og bygningerne må ikke være opført inden for de seneste 5 år.

Butikker med pladskrævende varegrupper
Pladskrævende varegrupper er i henhold til planloven butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler og ikke butikker, der både forhandler særlig pladskrævende varegrupper og andre varer. Bestemmelsen giver mulighed for at placere sådanne butikker uden for bymidten. Der er dog en undtagelse, idet der i butikker, som forhandler tømmer og byggematerialer kan etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer fx værktøj, maling og diverse elartikler.

Loven indeholder en særlig bestemmelse om butikker, der alene forhandler møbler. Efter denne bestemmelse skal det først vurderes, om butikken kan placeres i bymidten, før den kan placeres uden for bymidten i et område til særligt pladskrævende varegrupper. Denne vurdering skal fremgå af planen. Møbelforretninger, der også forhandler boligtilbehør som fx tekstiler, planter og el-artikler, er som udgangspunkt ikke defineret som særligt pladskrævende og skal derfor følge samme regler som de øvrige udvalgsvarebutikker.

    Maksimal størrelse for pladskrævende varegrupper m2 Ramme for nybyggeri m2
Slagelse Kinavej/Japanvej 30.000 15.000
Slagelse Hunsballe 4.000 4.000
Korsør Kodak 5.000 5.000
Korsør Motalavej/Ørnumvej 6.000 3.000
Skælskør Industrivej/Træbjergvej 8.000 5.000

 

Redegørelse

Slagelse by udfordres af hovedstadsområdet og omliggende større byer som Næstved og Ringsted på sin position som handelscentrum på Vestsjælland. Et af Slagelses potentialer er byens beliggenhed ved motorvej E20 som gateway til og fra Sjælland.

Det er særligt vigtigt at Slagelse bymidte styrkes som handelscentrum, således at byen og kommunen får et stærkt handelscenter i forhold til det øvrige Sjælland og hovedstadsområdet. Placering af butikscentre, indkøbsarkader, indkøbsgallerier m.m. i bycentret styrker bymidten som helhed - også de mere specialiserede butikstyper i den omgivende midtby.

I kommuneplanen for den tidligere Slagelse Kommune er der i rammerne skabt mulighed for en udvidelse af Vestsjællandscentret. Centret kan derfor, indenfor eksisterende arealudlæg, udvides i forskellige retninger. Udvidelsen vil sikre centrets position som handelscentrum i Region Sjælland. Samtidig lægger udvidelsen sig op ad de i Landsplanredegørelsen beskrevne ambitioner om at styrke de eksisterende bymidter.

I øvrigt fastholdes bymidteafgrænsningerne i både Skælskør, Korsør og Slagelse. Dette sker med henblik på at styrke de eksisterende bymidter i de tre købstæder, samt på baggrund af en vurdering af den eksisterende restrummelighed som værende tilstrækkelig.

Korsør består af to bydele, Halsskov og Korsør By. Detailhandelen indenfor navnlig udvalgsvarer er vigende eller under pres begge steder, særligt i Halsskov. I Korsør vil der blive arbejdet for at koncentrere butikker for udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper i henhold til bymidten og Motalavej-området og gøre en målrettet indsats for, at de mest attraktive butikker samles i Korsør bymidte frem for Halsskov. Som konsekvens heraf skal Halsskov udvikle sig indenfor andre anvendelser der med fordel kan erstatte den vigende detailhandel i bydelen.

Detailhandelen for navnlig udvalgsvarer er under pres i Skælskør, og det er i denne forbindelse vigtigt at afsøge andre anvendelsesmuligheder der kan understøtte byen som turistdestination og som base for bosætning. Anvendelser der kan vekselvirke med denne udvikling kunne være etablering af gallerier, arbejdende værksteder, wellness-faciliteter osv.

Det vurderes generelt i kommunen, at den nuværende restrummelighed til erhvervsformål er tilstrækkelig. Som konsekvens heraf udlægges ikke nye arealer til detailhandel.Nye regler på detailhandelsområdet
Med ændringen af lov om planlægning pr. 1. juli 2007 er der kommet nye regler for detailhandlen. Hovedintentionen med lovændringen er at sikre,

- at butikkerne i videst muligt omfang placeres i byernes midte, og at udvikling i bydels- og lokalcentre ikke sker på bekostning af bymidterne.

Lovændringerne betyder blandt andet:
- at udviklingen skal ske i bymidten, som afgrænses efter en statistisk metode:

- at kun byer over 20.000 indbyggere må udpege bydelscentre 

- at kommunerne frit kan planlægge for store butikker uden for bymidten til de pladskrævende varegrupper, der ikke hører hjemme i bymidten dvs.: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker har en anden karakter, end de øvrige pladskrævende. De passer bedre ind i bymidterne og kan bidrage til livet i bymidten.

- at butikker, der alene sælger køkkenelementer, omfattes ikke længere af definitionen "pladskrævende varegrupper" og kan derfor ikke placeres uden for bymidterne

- at de maksimale butiksstørrelser for udvalgsvare- og dagligvarebutikker opjusteres til hhv. 2.000 m2 og 3.500 m2 i bymidter og bydelscentre.

- at eksisterende aflastningscentre ikke kan udvides, og at der ikke kan udpeges nye.

ICP Detailahandelanalyse udarbejdet for Slagelse Kommune
Planloven