Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
- 4.1 De regionale forbindelser
- 4.2 Den kollektive transport i øvrigt
- 4.3 Kommunale veje og stier m.v.
- 4.4 Havne
- 4.5 Lystbådehavne
- 4.6 Flyvepladser
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 4. Trafik 4.2 Den kollektive transport i øvrigt4.2 Den kollektive transport i øvrigt

 

1. januar 2007 blev Trafikselskabet Movia trafikselskab for hele Sjælland. Det erstattede de tidligere trafikselskaber HT, STS og VT. Movia forestår bl.a. udbud, koordinering og planlægning af busdriften. Kommunen fastsætter et ønsket serviceniveau og bestiller buskørslen hos Movia.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen.
  • Arbejde for at nå målene i trafikhandlingsplanen for den kollektive bustrafik; "Busplan for Slagelse Kommune".

Retningslinjer

4.2.1 Der skal sikres sammenhæng med den statslige og regionale kollektive trafik i planlægningen af den kommunale bus- og færgedrift.

4.2.2 Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive transport for ældre og handicappede - særligt ved større trafikknudepunkter.

4.2.3 Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner skal lægges til grund for planlægningen
af den kollektive trafik.

4.2.4 Det skal sikres, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem trafikbetjeningen og byområdernes udformning.

4.2.5 Det skal sikre, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussers kørselsgeometri.

4.2.6 Det skal sikres, at trafikale knudepunkter indrettes, så de mange forskellige funktioner i tilknytning til "trafik" kan tilgodeses under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Redegørelse

Kommunen har ansvaret for at fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik. Det betyder bl.a., at et evt. underskud på de lokale busruter skal dækkes af kommunen. Regionen har ansvaret for de regionale busruter og lokalbanen. Tværkommunale ruter, der ikke er regionale ruter, skal koordineres og finansieres de berørte kommuner imellem. En tværkommunal rute er eksempelvis linje 234, der går igennem både Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Roskilde Kommune.

Trafikhandlingsplanen for den kollektive bustrafik, "Busplan for Slagelse Kommune", skal danne grundlag for arbejdet med den kollektive trafik.

Færgeselskabet Vestsjælland A/S forventes nedlagt og driften overtaget af kommunen i 2009. Kommunens overtagelse af driften vil som udgangspunkt ikke medføre ændringer i serviceniveauet.

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneMålsætninger i "Busplan for Slagelse Kommune" 2008: 

På kort sigt:

  • En vurdering af, om en samordning og forenkling af køreplanerne for ruterne 38, 312 og 313 kan give en mere regelmæssig betjening af sommerhusområderne langs Storebæltskysten fra Stillinge Strand mod Frølunde Fed og Korsør.
  • En vurdering af, om bussernes fremkommelighed i Slagelse bymidte på den inderste del af Kalundborgvej kan forbedres gennem trafiktekniske tiltag.

På langt sigt:

  • Et serviceeftersyn af bybusbetjeningen i Korsør og Slagelse.
  • En harmonisering og forbedring af stoppestedsforhold.
  • Et bedre overblik over særkørselsområdet og grænsefladen til bustransporten.