Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
- 4.1 De regionale forbindelser
- 4.2 Den kollektive transport i øvrigt
- 4.3 Kommunale veje og stier m.v.
- 4.4 Havne
- 4.5 Lystbådehavne
- 4.6 Flyvepladser
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 4. Trafik 4.3 Kommunale veje og stier m.v.4.3 Kommunale veje og stier m.v.

Det er byrådets vurdering, at det er nødvendigt med et samlet overblik over behovet for infrastrukturinvesteringer. Efter byrådets opfattelse er vejnettets mangler med hensyn til fremkommelighed begrænsede, mens de største behov er knyttet til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed for de lette trafikanter.

Fremme af sikker gang- og cykeltrafik er i sig selv et sundhedsmål og til gavn for en energimæssigt mere bæredygtig udvikling. Hertil kommer, at nedsættelse af biltrafikkens hastighed i byområder og begrænsning af trafikkens miljømæssige genevirkninger medvirker til forskønnelse og forbedring af bymiljøerne.

Mål

Byrådet vil:

  • Løbende forbedre fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vej- og stinet.
  • Udbygge vejnetstrukturen, så den understøtter ønsket om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning i de enkelte områder.
  • Tilstræbe at trafikkens negative miljøpåvirkninger for mennesker og natur forebygges og minimeres.
  • Arbejde for, at en større del af trafikken flyttes fra biler til kollektiv transport, cykler og gang.

Retningslinjer

4.3.1 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse.

4.3.2 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor.

4.3.3 Nyanlæg og regulering af veje i Landskabsområde skal respektere bevarelse af områdets karakter, dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.

4.3.4 Der kan normalt ikke anlægges nye veje i Beskyttelsesområde. Vejnettet i området bør af hensyn til beskyttelsesinteresserne og/eller de rekreative interesser alene vedligeholdes og kan reguleres, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for det.

4.3.5 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så de nødvendige faunapassager sikres ved krydsning af økologiske forbindelser.

4.3.6 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så de nødvendige krydsninger af rekreative stier mv. sikres.

4.3.7 Der bør almindeligvis ikke etableres nye tilslutninger for offentlige og private veje til de statslige veje og kommunens trafikveje. Nye adgange til enkeltejendomme må som hovedregel ikke etableres til disse veje, hvis antallet af overkørsler til vejen derved forøges.

4.3.8 Ved nyanlæg, herunder ombygning og regulering af eksisterende veje, skal antallet af adgange søges reduceret mest muligt.

4.3.9 Der fortsættes med forbedringerne af trafiksikkerheden i kommunen, ved at følge op på prioriteringerne efter Trafiksikkerhedsplanen.

4.3.10 Ved fremtidig byudvikling skal det sikres, at der etableres trafiksikre og trygge forbindelse for de lette trafikanter såvel i som uden for de nye områder.

4.3.11 Kommunen skal sikre, at trafikanterne via skiltning ledes ad relevante trafikale forbindelser.

4.3.12 Kommunen skal sikre, at trafikanterne undervejs kan foretage ophold, uden derved at være til gene for de øvrige trafikanter.

4.3.13 Fremtidige bolig- og erhvervsområder skal udformes så der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, vigtige skoleveje, bymidter mv.

4.3.14 Fremtidige lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet skal gennemgås med henblik på en optimal trafiksikkerhed i området.

4.3.15 På alle støre vejprojekter, såvel nyanlæg som ombygning skal gennemføres en trafiksikkerhedsrevision for at sikre at anlæggene lever op til den nyeste viden indenfor trafiksikkerhed.

 

Redegørelse

For at forbedre tilgængeligheden for trafikanter med funktionsnedsættelse i det offentlige rum ønsker Byrådet at følge op på de beslutninger, der er taget i Tilgængelighedsplanen.

For at sikre fremkommeligheden på vejene, skal antallet af vejtilslutninger til de større veje minimeres, ligesom de enkelte ejendommes vejadgange skal begrænses mest muligt. Det skal sikres at skiltningen ved vejene er optimal således at trafikken ledes den bedst mulige vej.

For at forbedre trafiksikkerheden på vejnettet fortsættes det arbejde med trafiksikkerhed, der allerede er igangsat i Kommunen. Arbejdet med trafiksikkerhed skal følge prioriteringerne i Trafiksikkerhedsplanen. Hvor det er hensigtsmæssigt, etableres der vige- eller rastepladser, hvor trafikanterne kan holde pause og opholde sig uden at være til gene for den øvrige trafik.

Ved nyanlæg af veje og ved etablering af nye erhvervs- og boligområder skal det sikres, at der tages hensyn til trafiksikkerheden specielt for de lette trafikanter.

For at forbedre trygheden for de lette trafikanter, ønskes det at der anlægges cykelstier langs de trafikveje, hvor der ikke allerede findes cykelstier.

Det skal i planperioden overvejes, om der skal etableres en omfartsvej vest om Skælskør. Det skal ligeledes overvejes om trafikken skal omlægges omkring de større landsbyer.

Det omgivende miljø skal sikres bedst muligt i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vejene, samtidig med at den investerede anlægskapital ikke forringes.
Ved nye vejanlæg og større reguleringer af vejene skal de landskabelige, miljømæssige og rekreative interesser tilgodeses igennem en VVM redegørelse.

Veje med væsentlig betydning for den lokale trafik udgøres af de gamle amtsveje

-Rute 150 Slagelse - Korsør

-Rute 157 Lynge Eskildstrup - Skælskør

-Rute 203 Saltofte - Slagelse

-Rute 225 Slagelse - Snertinge

-Rute 259 Slagelse - Skælskør

-Rute 265 Spjellerup - Skælskør

-Rute 277 Ormeslev - BildsøLov om offentlige veje
Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje