Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
- 4.1 De regionale forbindelser
- 4.2 Den kollektive transport i øvrigt
- 4.3 Kommunale veje og stier m.v.
- 4.4 Havne
- 4.5 Lystbådehavne
- 4.6 Flyvepladser
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 4. Trafik 4.4 Havne4.4 Havne

Slagelse Kommune skal i kommunplanen gøre rede for havnefaciliteter og for den fremtidige anvendelse af arealudlæg til havneformål. Kommunen skal endvidere redegøre for de landsværts trafikale forbindelser gennem byområde til havnene. 

 

Mål

Byrådet vil:

  • støtte udviklingen af de eksisterende havne for at sikre erhvervslivet gode og miljøvenlige transportmuligheder, og
  • medvirke til, at der primært bygges på de eksisterende havnefaciliteter, men at der også åbnes mulighed for at følge nye tendenser i søtransporten. 

 

Retningslinjer

4.4.1 Nye havnefaciliteter skal etableres i forbindelse med bestående havne. 

4.4.2 Skælskør Havn skal overgå til lystbådehavn. 

4.4.3 For Skælskør Havn skal det sikres, at der kun opføres eller etableres byggeri, anlæg, kraner mv., som ud fra en samlet visuel og arkitektonisk betragtning kan indpasses i forhold til omgivelserne og deres rekreative anvendelse. 

4.4.4 Det skal i kommuneplanen sikres, at de visuelle gener fra havneanlæggene med tilhørende vejanlæg minimeres ved hjælp af bestemmelser om terrænudformning, beplatning, belysning og skiltning. 

4.4.5 I kommuneplanen skal de rekreative interesser, der påvirkes af havneanlæggene med tilhørende vejanlæg, sikres i størst mulig udstrækning. 

4.4.6 Der udlægges et anlægsområde til etablering af en erhvervshavn ved Stigsnæs eller alternativt en dybvandshavn. 

Privatretligt organiserede havne

4.4.7 Der udlægges et anlægsområde til etablering af en containerhavn ved Stigsnæs, jf. kortemnet "Planlagte tekniske anlæg (RP)".

4.4.8 I kommuneplanen skal det sikres, at der kun opføres eller etableres byggeri, anlæg, kraner mv., som ud fra en samlet visuel og arkitektonisk betragtning kan indpasses i forhold til omgivelserne.

4.4.9 Det skal i kommuneplanen sikres, at de visuelle gener fra havneanlægget med tilhørende vejanlæg minimeres ved hjælp af bestemmelser om terrænudformning, beplantning, belysning og skiltning.

4.4.10 I kommuneplanen skal de rekreative interesser, der påvirkes af havneanlægget med tilhørende vejanlæg, sikres i størst mulig udstrækning.

4.4.11 Der fastlægges særlige grænseværdier for støjbelastningen fra aktiviteterne på havnen:

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB (A) må ikke overstige:

50 dB (A) ved nærmest liggende bolig,

60 dB (A) i de omliggende BESKYTTELSESOMRÅDE, og

65 dB (A) i de omliggende internationale naturbeskyttelsesområder på vand.

4.4.12 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for containerhavnen skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i Tillæg 7 til Regionplan 1997-2008 og den tilhørende VVM-redegørelse. Ved tilladelser efter lovgivningen skal det sikres, at der sker en opfølgning heraf.

4.4.13 Hvis det opgives at etablere en containerhavn, kan der etableres en dybtvandshavn med 18-20 meters dybde til betjening af nye virksomheder i det SÆRLIGE ERHVERVSOMRÅDE på Stigsnæs.

 

Redegørelse

I Slagelse Kommune er det primært Stigsnæs og sekundært Korsør og Skælskør havne der stadig udnyttes erhvervsmæssigt. Korsør Havn har i de senere år haft en nogenlunde uændret havneaktivitet som søges fastholdt uændret. Der er ikke planer om at udvide den de erhvervsmæssige muligheder i Korsør. Havneaktivitet udover den nuværende kapacitet henvises derfor til Stigsnæs.

Skælskør Havn har ikke haft nævneværdig erhvervsmæssig aktivitet i de senere år. Havneaktiviteten har overvejende været af rekreativ karakter. Skælskør Havn planlægges derfor afviklet som erhvervshavn. Der kan derfor kun planlægges for rekreative havneaktiviteter i den kommende planperiode.

 

De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for containerhavnen skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i Tillæg 7 Regionplan 1997-2008 og den tilhørende VVM-redegørelse.

 

Dybdvandshavn med 18-20 meters dybde er planlagt til betjening af nye virksomheder i det særlige erhvervsområde på Stigsnæs. I Kommuneplanen er udlagt rammeområde 63.E2 og udarbejdet lokalplan nr. 106 til dette formål.

 

Mht. støjbelastning for aktiviteterne på havnen henvises til afsnittet om Støjfølsomme Anlæg

 

Nødhavne

Stigsnæs og Korsør havne er udlagt som nødhavne. Korsør tænkes specielt som nødhavn i forbindelse med Storebæltsbroen. Nødhavnen skal kunne betjene midlertidig færgetransport til Fyn i tilfælde af en længere lukning af broen. Desuden skal adgang til nødhavnsområdet sikres mht. udrykningskøretøjer i tilfælde af større ulykker på eller ved broen eller skibstrafikken i øvrigt. Nødhavnen skal desuden kunne bruges i lighed med nødhavnen på Stigsnæs. Det er specielt Korsør Yderhavn der tænkes på som nødhavn.

 

Stigsnæs er også udpeget til nødhavn. Her tænkes især på beredskab i forhold til skibsfarten, fx til havn for nødstedte skibe eller udgangspunkt for indsats i forbindelse med forureningsbekæmpelse i havområdet.