Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
- 5.1 Vindmøller
- 5.2 Kraftværker varme/el
- 5.3 Regionale ledningsanlæg
- 5.4 Affald
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 5. Tekniske anlæg 5.1 Vindmøller5.1 Vindmøller

Et bredt flertal i Folketinget indgik i februar 2008 en samlet energipolitisk aftale for Danmark. En del af strategien er, at der skal opstilles større vindmøller på land. Kommunen skal udpege områder hvor der kan opstilles større nye vindmøller samt hvor det er hensigtsmæssigt at nedtage ældre mindre vindmøller.

Mål

Byrådet vil:

  • fremme en miljøvenlig energiforsyning bl.a. ved hjælp af vedvarende energi, herunder også, vindenergi,
  • arbejde for, at mindst 10% af elforbruget i Kommunen kan dækkes med vindkraft fra møller på land,
  • arbejde for, at øge elproduktionen gennem udskiftning af forældede møller, hvor der ikke herved tilsidesættes landskabelige eller kulturhistoriske hensyn,
  • sikre en god landskabelig indpasning af nye vindmøller bl.a. ved opstilling i grupper, og sikre samspillet mellem eksisterende og nye møller, og
  • Sikre, at større uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier friholdes for vindmøller.

Der vil i løbet planperioden blive udarbejdet en revideret vindmølleplan.


Retningslinjer

Generelt

5.1.1 Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, skal der tages omfattende hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ved udskiftning af vindmøller skal der tages samme hensyn til omgivelserne som ved nyanlæg.

Lokalisering af vindmøller med en totalhøjde over 25 m
Vindmølleområder

5.1.2 Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25 m inden for de områder, der er udpeget til vindmølleområder, jf. kortemnet "Vindmølleområder".

Lokalisering af husstandsmøller
Jordbrugsområde og landskabsområde

5.1.3 Husstandsmøller er mindre, enkeltstående vindmøller, der betjener en enkelt ejendom. Møllerne skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Husstandsmøller kan kun opstilles i jordbrugsområde og landskabsområde.

Kystnærhed og større uforstyrrede landskaber

5.1.4 I kystnærhedszone A samt i kystnærhedszone B og i de større uforstyrrede landskaber kan der ikke opstilles husstandsmøller.

Opstilling af vindmøller
Kommunal planlægning

5.1.5 Opstilling og udskiftning af vindmøller i de udpegede vindmølleområder, skal normalt ske på grundlag af kommunal planlægning.

Antal og højde

5.1.6 I de udpegede vindmølleområder kan der med undtagelse af de i pkt. 7 nævnte områder opstilles vindmøller i grupper med 3 møller. Totalhøjden er afhængig af afstanden til fremmed beboelse, jf. pkt. 10 og 11, og kan ikke overstige 80 m med undtagelse af de i pkt. 7 nævnte områder.

5.1.7 I området ved Stigsnæs kan der opstilles 1 vindmølle med en totalhøjde på max. 110 m, hvis bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder kan overholdes, og hvis møllen er af en sikkerhedsklasse, så der fortsat kan drives og etableres risikobetonede virksomheder i det særlige erhvervsområde. I området ved Eggeslevlille kan der maksimalt opstilles 3 vindmøller med en navhøjde på 40 m.
I området ved Næsbyskov kan der maksimalt opstilles 3 møller med en navhøjde på 40 m.

Husstandsmøllers højde

5.1.8 Husstandsmøller kan opstilles med en totalhøjde på max. 22 m. Kommunen kan i særlige tilfælde tillade en totalhøjde på op til 25 m, såfremt de konkrete forhold, herunder den omgivende bebyggelses dimensioner, taler for det.

Lydniveau

5.1.9 Vindmøller og husstandsmøller skal opstilles så kravene om maksimalt lydniveau overholdes, jf. bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.

Afstande

5.1.10 Vindmøller og husstandsmøller skal opstilles mindst 300 m fra fremmed beboelse, fra samlede bebyggelser samt fra skoler, institutioner mv., der ikke direkte betjenes af møllen. Ved fremmed beboelse forstås alle andre boliger end mølleejerens egen. Dette kan fraviges, hvis Kommunen efter høring af naboer finder det ubetænkeligt. Afstand til fremmed beboelse skal dog være min. 10 x navhøjden.

5.1.11 For vindmøller med en totalhøjde over 45 m er afstandskravet udvidet til normalt mindst 10 gange navhøjden. Kommunen kan dispensere fra dette krav, hvis kommunen ud fra redegørelsen i lokalplanen eller fra ansøgers oplysninger vurderer:

- at placeringen vil være uproblematisk i forhold til landskabelige interesser, og

- at fremmed beboelse, samlede bebyggelser eller skoler, institutioner mv., der

  ikke direkte betjenes af møllen, hverken støjmæssigt, skyggemæssigt eller visuelt

  herved vil blive påvirket væsentligt af de pågældende møller.

Dog skal mindsteafstanden på 300 m altid være overholdt, jf. pkt. 10.

Vindmøllers fremtræden
Opstillingsmønstre

5.1.12 Vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde skal være ensartede og opstilles, så de opfattes som en harmonisk helhed. Møllerne skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand, som maksimalt må være 5 gange navhøjden, og således at deres nav flugter på en ret linje. Ved opstilling af vindmøller i et vindmølleområde, der er nærmere end 2,5 km fra andre mølleområder, skal opstillingen ske med parallelle opstillingsretninger og med møller i samme størrelse og antal som i naboområderne.

Udseende

5.1.13 Vindmøller og husstandsmøller skal have 3-bladet rotor. Navcellen (møllehatten) må ikke være dominerende i forhold til den øvrige konstruktion. 

5.1.14 På vindmøller og husstandsmøller skal mølletårn og vinger holdes i ensfarvede grå nuancer og udføres i ikke-reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på møllerne. Set med vindretningen skal møllerne dreje med uret. Rotordiameter og navhøjde skal være ens. Dog kan der tillades en afvigelse på op til +/- 10 %. På husstandsmøller kan navhøjden være større end rotordiameteren. En afvigelse af sikkerhedsmæssige grunde skal dokumenteres. 

5.1.15 Vindmøller skal opstilles på rørtårne. Husstandsmøller kan opstilles på gittertårne.

Begrænsninger i forhold til andre anlæg mv.
Naturbeskyttelsesloven

5.1.16 Der må ikke opstilles vindmøller og husstandsmøller på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4 (moser, heder, enge, overdrev og diger mv.) samt indenfor beskyttelseslinjerne om fortidsminder, skove, strande, søer, åer og kirker, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19 medmindre der meddeles dispensation.

Kulturhistoriske interesser

5.1.17 Husstandsmøller skal opstilles, så de ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg samt landskaber af betydning. se i øvrigt retningslinjer vedr. kulturhistorie.

Internationale naturbeskyttelsesområder

5.1.18 Vindmøller og husstandsmøller i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages her.

Radiokæder

5.1.19 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser eller maritime radioanlæg, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Flyvepladser

5.1.20 Vindmøller må ikke opstilles, så de frembyder risiko for beflyvningen af flyvepladserne eller medfører gener for de radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten.

Naturgasledninger

5.1.21 Ved naturgasledninger af stål skal afstanden mellem ledning og mølle være mindst 3 gange navhøjden.

Støj

5.1.22 Der henvises til retningslinjer om støjfølsomme anlæg  - vindmøller. 

Henvisninger
Der henvises i øvrigt til:

-Redegørelsen for Vindmøller.

-Vindmøllecirkulæret. Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.


Redegørelse

Ad Vindmøller
Vindmøllecirkulære
Med ikrafttrædelsen af cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller kan der kun opstilles nye og udskiftes eksisterende vindmøller i områder, der er udpeget i en kommuneplan. Der skal som udgangspunkt ikke udpeges nye områder. Derimod skal de eksisterende områder og opstillede vindmøller revurderes. Udviklingen har vist, at nye vindmøller bliver større og større og dermed har vidtrækkende konsekvenser for både det omgivende landskab og de omkringboende. Udbygningen med vindmøller nødvendiggør derfor, at der i planlægningen for og ved meddelelse af landzonetilladelse til opstilling af møller tages omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til landskab, natur, omkringboende, kulturhistoriske værdier og jordbrugsinteresser.


Vindmøller og husstandsmøller
Vindmøller er møller med en totalhøjde over 25 m. Husstandsmøller er enkeltstående møller med en totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.


Hidtidig planlægning
Retningslinjerne er overført uændret i forhold til Regionplan 2005-2016.


Sanering af vindmøller
Miljøministeriet har i foråret 2004 opfordret regionplanmyndighederne (de gamle amter) til at bidrage til en udbygning med nye større vindmøller som erstatning for uheldigt placerede ældre og mindre møller. Denne opgave er overgået til Kommunerne, der har overtaget planlægningen for vindmøller. Kommunen er positiv for en generel sanering af mindre møller og dermed for at samle effekten i større og mere effektive møller. Ved Vestsjællands Amts Regionplanrevision 2001 er der udpeget vindmølleområder, som reelt er de eneste steder der kan opføres nye vindmøller. Slagelse Kommune har videreført disse vindmølleområder. Der er  udpeget 12 vindmølleområder i Slagelse Kommune.
Skrotningsordningen fra 2004, blev forlænget med den politiske aftale af 2008 og omfatter landbaserede vindmøller under 450 kW. Der er i dag to udpegede vindmølleområder (6 møller), hvor møllerne er under 450 kW. Det vurderes at de to (Bildsø og Slots Bjergby) muligvis kan rumme møller over 450 kW. Ved opstilling af vindmøller skal planens øvrige retningslinjer overholdes for så vidt angår støj og afstand til naboer, samt miljølovgivningens øvrige rammer.
I alt er der i Slagelse Kommune 124 vindmøller hvoraf 51 har en kapacitet under 450 KW, mange af disse vindmøller er placeret udenfor vindmølleområder. Heraf er 10 husstandsvindmøller, der har en totalhøjde under 25 m.
Ved nyopstilling af vindmøller vil disse typisk have en totalhøjde over 80 m og/eller opføres i grupper med mere end tre møller. I sådanne tilfælde skal der altid foretages en VVM-vurdering. Hermed skal der samtidig foretages yderligere vurdering og planlægning i form af et Kommuneplantillæg. Kommunen vil derfor i forbindelse med behandlingen af fremtidige ansøgninger om nye vindmøller vurdere om der bør ændres i Kommuneplanens eksisterende vindmølleområder eller om der eventuelt bør udlægges nye.


VVM
Ifølge VVM-bekendtgørelsen er vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 møller altid VVM-pligtige. Opstilling af færre eller mindre møller kan i særlige tilfælde være VVM-pligtige.


Ad Lokalisering af vindmøller med en totalhøjde over 25 m
Udpegningen af vindmølleområder er sket på baggrund af en vurdering af de eksisterende vindmøllers energieffekt og deres landskabelige påvirkning. Det er ligeledes vurderet, om de enkelte områder kan opleves som et afgrænset anlæg klart adskilt fra andre opstillede vindmøller. De udpegede områder er overvejende områder, hvor der kan genopstilles møller, som svarer til de eksisterende eller som er større. Følgende vindmølleområder er udpeget med antal vindmøller:

- Bildsø, 3 vindmøller
- Næsbyskov Øst, 3 vindmøller
- Næsbyskov Vest, 3 vindmøller
- Gudum, 3 vindmøller
- Slots Bjergby, 3 vindmøller
- Hemmeshøj Nord, 3 vindmøller
- Stude Vest, 3 vindmøller
- Hulby, 3 vindmøller
- Fårdrup Syd, 3 vindmøller
- Dalmose, 3 vindmøller
- Eggeslevlille E, 3 vindmøller
- Stigsnæs H, 1 vindmølle


Støj og visuel påvirkning
Den støjmæssige og visuelle påvirkning af nabobeboelsen er ikke vurderet for hvert enkelt område. Dette skal ske i forbindelse med den kommunale planlægning. Det er dog Kommunens opfattelse, at der med afstandskravene i retningslinje 10 og 11 er taget omfattende hensyn til de omkringboende.


Natur- og kulturhistoriske værdier
De udpegede vindmølleområders påvirkning af naturen og de kulturhistoriske værdier er vurderet til at være begrænset, da der ikke er udpeget områder i særlige naturområder og områder med kulturhistoriske værdier.


Landskab
Ved udpegningen af vindmølleområderne blev den landskabelige påvirkning af de daværende eksisterende møller med en totalhøjde over 25 m vurderet. Møller opstillet i kystnærhedszonen og i de større uforstyrrede landskaber belaster landskabet så meget, at de ikke kan genopstilles. I de udpegede områder, hvor der kan opstilles vindmøller med grupper af 3 ens møller på en ret linje, er det vurderet, at landskaberne er så robuste, at vindmøllerne indgår som naturlige dele af det vestsjællandske landskab.


Ad Lokalisering af husstandsmøller
Ved opstilling af husstandsmøller skal der tages omfattende hensyn til omkringboende, landskab, natur, kulturhistorie mv. Der kan ikke opstilles husstandsmøller i Beskyttelsesområde Link til Beskyttelsesområde. Bidraget fra husstandsmøller til den samfundsmæssige produktion af vindenergi er ikke så stort, at det her kan opveje genevirkningerne i forhold til natur og landskab.


Kystnærhed og større uforstyrrede landskaber
I kystnærhedszone A og B og de større uforstyrrede landskaber er de landskabelige interesser betydelige, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan opstilles husstandsmøller.


Ad Opstilling af vindmøller
Kommunal planlægning
Opstilling og genopstilling af vindmøller forudsætter som regel kommune- og lokalplanlægning. En lokalplan for et vindmølleområde skal altid indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antallet af møller, deres mindste og største effekt og totalhøjde samt deres udseende - herunder, at de skal fremstå ens inden for samme vindmølleområde. Der skal desuden være en bestemmelse om, at grupper af møller skal stå på én eller flere rette linjer, og at møllernes nav skal ligge i samme (vandrette eller skrå) plan over terræn. Forholdet til omkringboende inden for 500 m skal også beskrives, ligesom forholdet til eksisterende vindmøller inden for 2,5 km skal være belyst. Dette gælder også for vindmøller i nabokommuner.


Udskiftning af vindmøller udenfor de udpegede områder
Vindmøllecirkulæret giver landzonemyndigheden mulighed for undtagelsesvist at tillade genopstilling af en vindmølle udenfor de udpegede områder, hvis der foreligger en særlig begrundelse, som f.eks. at møllen er gået i stykker p.g.a. lynnedslag eller lignende.


Antal og højde
Vindmøller skal ifølge vindmøllecirkulæret fortrinsvis opstilles i grupper. Ved grupper forstås normalt 3 ens møller opstillet i ét vindmølleområde.
Ved møllernes totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn. Den maksimale totalhøjde er afhængig af afstanden til omkringboende og skal fastsættes konkret i forbindelse med den kommunale planlægning.
Navhøjden er afstanden fra terræn til der, hvor vingerne sættes på.


Husstandsmøllers højde
Muligheden for at opstille husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m afhænger af den landskabelige påvirkning, afstanden til omkringboende, dimensionerne på den bebyggelse, som møllen opstilles i tilknytning til mv.


Lydniveau, flimmer, skygge og afstande
Den fastsatte minimumsafstand på 300 m er anbefalet af Miljøministeriet. Afstanden er bestemt af støjforhold og af de visuelle gener fra møllerne, især "rotationsflimmer".
Afstandskravet på 10 gange navhøjde er fastholdt for at kunne tage omfattende hensyn til nabobeboelse. Muligheden for at dispensere fra afstandskravet er også fastholdt. Ved kommunens vurdering skal der udover over støj og visuel påvirkning tages hensyn til skyggemæssige påvirkninger.
De støjmæssige hensyn varetages af Byrådet i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14. dec. 2006.


Ad Vindmøllers fremtræden
Opstillingsmønstre
Opstilling af vindmøller skal ske sål anlæggene kan opfattes som harmoniske helheder, hvorfor det er vigtigt at stille krav til ensartethed og opstillingsmønster.


Udseende
Der er i de seneste år opstillet husstandsmøller, som har en 2-bladet rotor. Disse møller virker forstyrrende i landskabet, hvorfor der fremover stilles krav om 3-bladet rotor.
Det har stor betydning, at møllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så landskabeligt neutralt som muligt. Erfaringen viser, at grålige nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke være reklamer på vindmøller.
Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte mølle kan opfattes som harmonisk, derfor er der fastsat retningslinjer for forholdet mellem rotordiameter og navhøjde.


Ad Begrænsninger i forhold til andre anlæg mv.
Kulturhistoriske interesser
Så vidt muligt skal kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg fastholdes som betydningsfulde landskabselementer. Derfor tillægges det stor vægt, at vindmøller placeres så neutralt som muligt i forhold til væsentlige kulturhistoriske anlæg. De forhistoriske anlæg, borgrester, gravhøje o.l. kan have en markant placering, der af hensyn til såvel landskabet som områdets kulturhistoriske fortælleværdi kræver hensyntagen ved placering af vindmøller.


Radiokæder
Vindmøller placeret i en radiokædes sigtelinje vil kunne påvirke de radiomæssige forhold, således at signalet forringes væsentligt. I henhold til Telestyrelsens anbefaling vil vindmøller derfor som hovedregel ikke kunne placeres inden for 200 meter fra en radiokædes sigtelinje. Ved ansøgninger om opstilling af vindmøller inden for de 200 meter vil de af Kommunen registrerede radiokædeoperatører blive hørt. I tilfælde af tvivl i konkrete sager, skal Telestyrelsen høres med henblik på en vurdering af vindmølleprojektets indflydelse på radiokædestrækningen.


Flyvepladser
Inden for afstande af 2,5 km fra en flyveplads og 1 km fra radionavigationsanlæg for luftfarten (VOR-stationer) forudsætter opstilling af vindmøller, at Statens Luftfartsvæsen, Flyvekontoret, vurderer og accepterer opstillingen. Vindmøller med en totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.


Belysningsafmærkning
Statens Luftfartsvæsen skal høres ved opstilling af vindmøller mellem 100 og 150 meter mht. om møllerne skal afmærkes med belysning.


Forsvarets arealer
Forsvarets Bygningstjeneste skal høres ved opstilling af vindmøller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.


Naturgasledninger
Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige påvirkninger. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås hovedtransmissionsledninger (80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar). Afstandsbestemmelsen er medtaget på foranledning af Dansk Naturgas A/S.


Overordnede veje
Af hensyn til trafiksikkerheden og regulariteten på overordnede og vigtige vejforbindelser, skal der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende, eller optræde uheldige optiske virkninger for trafikanterne, hvorfor vindmøller som minimum bør placeres 4 gange møllens totale højde fra den overordnede vej. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen. 

Kommuneplantillæg 8 for retningslinjer for vindmøller er i høring i perioden 16. december 2011 til 13. februar 2012.Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999