Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
- 5.1 Vindmøller
- 5.2 Kraftværker varme/el
- 5.3 Regionale ledningsanlæg
- 5.4 Affald
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 5. Tekniske anlæg 5.3 Regionale ledningsanlæg5.3 Regionale ledningsanlæg

I forbindelse med Kommunalreformen har Kommunerne fremover fået ansvaret for planlægning af alle tekniske anlæg, herunder de større tekniske anlæg som har regional betydning. Der er således sket en samling af kompetencen i kommunerne.
En udbygning af samfundets infrastruktur til energiforsyning, affaldsbehandlingsanlæg og kommunikation skal ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier, og med færrest mulige miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

 

Mål

Byrådet vil:

  • tilstræbe, at der sker en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV, og
  • friholde større uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige,
    kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier for luftledningsnet over 50 kV.

 

Retningslinjer

Højspændingsanlæg - vekselstrøm
Reduktion af højspændingsnettet

5.3.1 Der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV.


400 kV ledninger

5.3.2 400 kV ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler.


132 kV ledninger

5.3.3 132 kV ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler.

 

5.3.4 Ved reduktionen af luftledningsnettet tilstræbes det at fjerne eller kabellægge eksisterende 132 kV luftledninger, hvor ledningernes placering er uhensigtsmæssig i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser.

Nye ledninger under 100 kV

5.3.5 Nye ledningsanlæg under 100 kV kabellægges.

Eksisterende 50 kV ledninger

5.3.6 Eksisterende 50 kV luftledninger kabellægges, når ledningerne er uhensigtsmæssige i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.

Sanering

5.3.7 Ved større saneringsarbejder behandles eksisterende ledningsanlæg på lige fod med nyanlæg.

Tracébredde

5.3.8 Til 400 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 60 m. Til 132 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 30 m. Til 400 kV jordkabler for jævnstrøm skal der reserveres et areal i en bredde af 20 m.

Lokale forhold - vekselstrøm
Arealreservationer

5.3.9 Der reserveres areal til den vestsjællandske del af 400 kV forbindelserne på følgende
strækninger:
- Mellem Herslev og Stigsnæsværket.
- Mellem Rislev og Stigsnæsværket.

Der reserveres areal til en 132 kV forbindelse på følgende strækning:
- Mellem Fedkrog og Stigsnæsværket.

De viste linjeføringer på kortet er principielle linjeføringer, der senere fastlægges præcist på baggrund af kommuneplantillæg, VVM-redegørelser og en eventuel konsekvensvurdering i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder.

Højspændingsanlæg - jævnstrøm
Jævnstrøm

5.3.10 Jævnstrømsforbindelser skal altid søges kabellagt uanset spændingsniveau i forbindelse med nyanlæg og større saneringsarbejder.

Naturgasledning

5.3.11 Der reserveres areal til en transmissionsledning for naturgas fra Slagelse til Stigsnæs, jf. kortet.

Henvisninger
Der henvises i øvrigt til:

- Redegørelsen Ad Regionale ledningsanlæg.

 

Redegørelse

Regionale ledningsanlæg

Lovgrundlag mv.
Retningslinjerne om højspændingsanlæg er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5.
Det lovmæssige grundlag for planlægningen af højspændingsanlæg findes desuden i elforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven.

Staten lægger vægt på, at planlægningen af højspændingsnettet sker på grundlag af den politiske aftale af november 2008, samt de principper, der er fastlagt i rapporten "Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg" fra 1995 suppleret med udmelding i regeringens Energistrategi 2025. Principperne nævnes kort nedenfor.

 

Udpegningsgrundlag
Arealreservationerne til højspændingsanlæg er overført uændret fra Regionplan 2005-2016 dog er der tilføjet en ny arealreservation til en 132 kV forbindelse på strækningen mellem Fedkrog og Stigsnæsværket.

 

Uddybning af retningslinjerne
Retningslinjerne for regionale ledningsanlæg er overført uændret fra Regionplane 2005-2016.

Gennem Slagelse Kommune er der reserveret et foreløbigt areal til to højspændingsforbindelser. Inden forbindelserne kan etableres, skal der gennemføres kommuneplantillæg med VVM-redegørelser. I VVM-redegørelserne skal der vurderes alternative linjeføringer med henblik på at finde den mest optimale. Derfor kan den endelige linjeføring blive en anden end den, der er vist i kommuneplanen. Jordkabler er dog ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

 

Grundlaget for den videre kommuneplanlægning er de ovennævnte rapporter, som bl.a. indeholder følgende principper og udmeldinger:

- at nye 400 kV ledninger som hovedregel

  kan etableres som luftledninger i det åbne land,

- at nye 150/132 kV ledninger som hovedregel

  kan etableres som jordkabler,

- at eksisterende 150/132 kV luftledninger som

  hovedregel tillades kabellagt, når de forløber i

  eller i nærheden af boligområder samt i særlige

  naturområder og øvrige byområder,

- at der skal tilstræbes en reduktion af det samlede

  luftledningsnet over 100 kV,

- at nye ledningsanlæg under 100 kV kabellægges, og

- at eksisterende 60/50 kV luftledninger kabellægges,

  når ledningerne er uheldigt placeret i forhold til

  boligområder og særlige naturområder.

 

Staten opfordrer Energinet.dk og kommunerne til at samarbejde om tilrettelæggelsen af en samlet langsigtet planlægning og prioritering af sanering og udbygning af højspændingsnettet.

 

Hidtidig planlægning
Arealreservationerne til 400 kV højspændingsluftledninger bibeholdes. De lukker sammen med en ny reservation en sydlig og en nordlig ringstruktur. Den sydlige ring lukkes delvis af en forbindelse fra Bjæverskov over Rislev ved Næstved til Stigsnæsværket. Ringen lukkes helt med en ny forbindelse fra Stigsnæsværket til Herslev ved Høng. Forbindelsen er omtalt i Regionplan 1997-2008. Den nordlige ring lukkes af forbindelsen mellem Asnæsværket og Kyndbyværket. I 1994 blev der udarbejdet et Forslag til tillæg nr. 3 til Regionplan 1993-2004 "Placering af kabel og omformerstation til Den Elektriske Storebæltsforbindelse" (dvs. på sjællandssiden). Forslaget blev aldrig vedtaget, men det blev indarbejdet i Regionplan 1997-2008. Arealreservationerne bibeholdes.
På arealet til omformerstationen indgår et vekselstrøms-koblingsanlæg for tilslutning til den eksisterende 400 kV luftledning. Hvis forbindelsen mellem Herslev og Stigsnæsværket etableres inden omformerstationen, så etableres en station med vekselstrøms-koblingsanlægget først. Den vil så senere indgå i omformerstationen.

 

Usikkerhed om behov og tidspunkt
Udviklingen i forbrug, produktion og behov for eltransport vil afgøre, hvornår der er behov for de enkelte forbindelser. Forbindelsen mellem Nyrup og Snævre og Den Elektriske Storebæltsforbindelse er med en tidshorisont på op til ca. 10 år. Lukningen af den sydlige ring er med en tidshorisont på ca. 10 til 20 år. Det er her den nye reservation mellem Stigsnæsværket og Høng indgår. Behovet for at lukke den sydlige ring afhænger meget af væksten i landbaserede vindmøller og især havbaserede vindmøller syd for Sjælland. To nye havvindmølleparker - Nysted og Rødsand 2 er under etablering. Der planlægges i den forbindelse for en 132 KV kabelforbindelse mellem Vestlollands 132 KV transformerstation ved Nakskov og Stigsnæsværkets 132 KV station ved Stigsnæs.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det skal ved alle ledningsanlæg i/nær internationale naturbeskyttelsesområder vurderes, om der skal foretages en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 2007 jf. i øvrigt også retningslinje for internationale naturbeskyttelsesområder.

 

Ad Højspændingsanlæg - vekselstrøm
Generelt
I publikationen "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009"  fremgår det, at Energinet.dk i samarbejde med de kommunale myndigheder bør tilrettelægge en samlet langsigtet planlægning med en nærmere prioritering af ændringerne i det eksisterende højspændingsnet og af de kommende udbygninger, for at nedbringe generne fra luftledninger mest muligt. Kommuneplanens arealreservationer udgør sammen med de tilhørende projekter med udbygninger og demonteringer denne planlægning på et overordnet niveau.

 

VVM
Ifølge VVM-bekendtgørelsen (bek nr. 1335 af 2006) er "stærkstrømsluftledninger på mindst 2 km bygget til spændinger over 100 kV" omfattet af reglerne om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Luftledninger er også medtaget på VVM-bekendtgørelsens bilag 2, således at også mindre luftledninger i visse tilfælde kan være VVM-pligtige.

 

Godkendelse i Skov- og Naturstyrelsen
Højspændingsanlæg med mere end 150 kV, der fremføres som luftedninger i det åbne land, skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen efter naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 2. jf. bekendtgørelse nr. 1354 af 11. dec. 2006.

 

Ad Lokale forhold - vekselstrøm
De linjeføringer for højspændingsanlæg, der er nævnt i retningslinje 9 og som fremgår af kortet er principielle linjeføringer. De endelige linjeføringer fastlægges i kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser, hvor bl.a. alternative linjeføringer belyses. Forholdet til de internationale naturbeskyttelsesområder vil også skulle vurderes, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 2007.

 

Udviklingen i ledningslængder
Arealreservationerne er i størst mulig omfang lagt i eksisterende tracéer. Hvis projekterne realiseres som forudsat, så sker der en reduktion af de tracéer, hvor der er 132 kV luftledninger. Der sker alt i alt en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV. Et skøn for perioden frem til år 2020 er, at reduktionen bliver ca. 125 km med forbehold for de usikkerheder, som er knyttet til udviklingen.

 

Stigsnæs
Den planlagte højspændingsluftledning ved Stigsnæs er placeret delvist inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 96, ligesom området er udpeget som Ramsarområde nr. 19. I henhold til §5 i bekendtgørelse nr. 408 af 2007 med senere ændringer er der forbud mod planlægning for linjeføring af luftledingsanlæg i internationale naturbeskyttelsesområder. Videre planlægning for luftledningsanlægget inden for fuglebeskyttelsesområdet forudsætter således miljøministerens forudgående planlægningstilladelse.

 

Ad Lokale forhold - jævnstrøm
Den Elektriske Storebæltsbindelse
Der er medtaget retningslinjer for placering af omformerstation og kabel til Den Elektriske Storebæltsforbindelse.

 

Politisk baggrund
Folketinget henstillede den 10. marts 1992 til Miljø- og Energiministeren, at Elsam og Elkraft (senere Eltra og Elkraft System som nu ejes af staten og indgår i den statslige virksomhed Energinet.dk) blev opfordret til at træffe beslutning om etablering af en elektrisk forbindelse under Storebælt. Folketinget vedtog den 31. maj 1996 Lov om ændring af lov om elforsyning, hvorefter Miljø- og Energiministeren kan pålægge elforsyningsvirksomheder at etablere forbindelsen. Loven trådte i kraft 1. januar 1998. Etableringen er desuden i tråd med regeringens energihandlingsplan "Energi 21". Elsam og Elkraft har i 1992 indgået en aftale om at etablere forbindelsen. Kommunen kan tilslutte sig de landspolitiske målsætninger vedrørende bl.a. øget forsyningssikkerhed og el-produktion på de mest miljørigtige og økonomiske anlæg.

 

Energipolitisk baggrund
Elmæssigt er Danmark opdelt i to forsyningsområder adskilt af Storebælt. Projektet med Den Elektriske Storebæltsforbindelse har ligget stille fra 1995 til 1999. Der har været forskellige analyser og udspil i perioden. Siden oktober 1999 er der gennemført en fornyet vurdering af projektet i lyset af liberalisering og på baggrund af ny teknik. Undersøgelserne viser, at der ikke kan påvises økonomiske fordele, men at der kan være strategiske fordele. Fra statslig side er der primo 2004 igangsat et arbejde vedrørende en samlet handlingsplan for elnettet, hvori der også indgår en vurdering af et Storebæltskabel. Handlingsplanen blev udgivet d. 17. juni 2005 og indeholder et Storebæltskabel til idriftssættelse før 2010.

Hvis der kommer en beslutning eller et landspolitisk pålæg, kan der forventes en hurtig start og en etablering inden for 1 til 3 år. Den elektriske Storebæltsforbindelse er ved at blive etableret med forventet idriftsættelse i 2010.

 

Naturgasledning, Slagelse-Stigsnæs
Miljøministeriets cirkulære nr. 109 af 26. maj 1981 udlægger en arealreservation på 40 meters bredde. Inden for arealreservationen må der ikke planlægges for anvendelse til bolig- eller erhvervsformål eller til andre foranstaltninger, herunder også rekreative anlæg. Det fremgår desuden af cirkulæret, at kommune- og lokalplaner skal udlægge de reserverede arealer til ledningsanlæg. 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanlovens § 11a, stk. 1, nr. 5

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007

Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.
Bekendtgørelse nr. 1354 af 11. dec. 2006.

Miljøministeriets cirkulære nr. 109 af 26. maj 1981

Politisk aftale af 4. november 2008 om kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet