Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
- 5.1 Vindmøller
- 5.2 Kraftværker varme/el
- 5.3 Regionale ledningsanlæg
- 5.4 Affald
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 5. Tekniske anlæg 5.4 Affald5.4 Affaldsanlæg

Mål

 

Byrådet vil:

  • medvirke til, at affaldsmængden begrænses mest muligt
  • medvirke til, at genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald øges
  • sikre, at bortskaffelse af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde
  • medvirke til, at der er tilstrækkelig kapacitet til bortskaffelse af affald. 

Retningslinjer 


5.4.1 Indsamling af dagrenovation og storskrald skal harmoniseres, og genbrugspladserne gøres attraktive for brugerne.


5.4.2 Borgerne skal løbende informeres om indsamlingsordningerne.


5.4.3 Affaldsselskaberne KAVO og FASAN skal optimere håndteringen og genanvendelsen af affaldet eventuelt i samarbejde med andre affaldsselskaber.

 


5.4.4 Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder med væsentlige natur-, kultur-, landskabs- og/eller miljømæssige interesser, medmindre særlige forhold eller andre overordnede hensyn taler herfor.

 


5.4.5 Forlev Miljøanlæg kan udvides. Selve deponeringsanlægget kan dog kun udvides såfremt en VVM-undersøgelse vil godtgøre, at det kan ske uden væsentlige miljømæssige problemer.

 


5.4.6 Der må ikke udlægges arealer så, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed:

 

 

Anlæg

Afstandskrav

Deponeringsanlæg

500 meter

Biogasanlæg

500 meter

Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald

500 meter

Stationære nedknusningsanlæg

500 meter

Andre større komposteringsanlæg

(inkl. slamkompostering, grenkompostering mv.)

300 meter

Affaldsforbrændingsanlæg og øvrige slambehandlingsanlæg

150 meter


5.4.7 Restprodukter må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvis en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.

 

5.4.8 Havneslam, uddybningsmaterialer og havnesediment, der ikke kan nyttiggøres, skal i videst muligt omfang deponeres tæt ved oprensningsstedet.

5.4.9 Forbrændingsanlægget i Slagelse kan udbygges, såfremt der kan sikres tilstrækkelig varmeafsætning.

 

 

 

 

 

Redegørelse

Lovgrundlag mv.

Retningslinjerne for affaldsanlæg er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 og 6.

Affaldsplanlægningen gennemføres inden for rammerne af miljøbeskyttelseslovens § 47 samt affaldsbekendtgørelsen med tilhørende cirkulærer.

 

Plangrundlag

Retningslinjerne er overført næsten uændret fra Regionplan 2005. Den hidtidige retningslinje om, at der ikke udlægges areal til deponering af flyveaske i planperioden er dog udeladt. En stor del af flyveasken genbruges i byggeindustrien. Hvis der opstår et konkret behov for et nyt deponi til flyveaske eller andre affaldstyper, må placeringen tages op i samarbejde med de øvrige kommuner på Sjælland.

 

Uddybning af retningslinjerne

Inden kommunalreformen havde de 4 tidligere kommuner et tæt samarbejde om affaldsplanlægning. De 4 affaldsplaner er derfor relativt ensartede i deres opbygning og målsætningerne ens inden for genanvendelse mv.  De væsentligste forskelle mellem de tidligere kommuner lå i indsamlingsordningerne indenfor dagrenovation. Der ligger en stor udfordring i at få harmoniseret området både servicemæssigt og rent teknisk.

 

Kommunesammenlægningen betyder, at borgerne har adgang til en række genbrugspladser. Alle genbrugspladser kan modtage erhvervsaffald i mindre mængder. Der er ikke planer om nye genbrugspladser.

 

Information betragtes som en vigtig del af arbejdet især for at øge genanvendelses-procenterne, skal der sættes ind med information både over for de almindelige brugere, men også overfor erhvervsdrivende. Indførelse af nye indsamlingsmetoder eller sortering i nye fraktioner skal altid følges op af en særlig informationsindsats.

 

Kommuneplanen skal sikre, at der kan etableres behandlingskapacitet til affaldsmængderne fra erhverv og husholdninger. Placering af de fleste typer af affaldsanlæg støder ofte på konflikter i forhold til andre arealanvendelsesinteresser som bosætning, grundvandsbeskyttelse, naturinteresser mv. Ovenstående skema er der fastsat en række afstandskrav til bl.a. beboelse. For komposteringsanlæg er der taget udgangspunkt i, at der er tale om åbne komposteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at kontrollere lugtemissionerne som ved lukkede anlæg. Placeringen af affaldsanlæg skal imidlertid også afvejes konkret over for en lang række andre hensyn. De tidligere amter på Sjælland og Lolland-Falster samt København og Frederiksberg kommuner har udarbejdet kriterier og temakort som vil kunne benyttes ved en sådan vurdering.

 

Rene oprensede materialer fra hav/fjordbunden bør så vidt muligt nyttiggøres, f.eks. som råstoffer, til kystfodring eller til opfyldning af sugehuller. Oprensede materialer, der er forurenede, samt ikke genanvendelige rene materialer bør bortskaffes så tæt på oprensningsstedet som muligt.

 

Indsatsen omkring affaldshåndteringen vil ske i samarbejde med affaldsselskaberne Kavo og Fasan. De nuværende 4 affaldsplaner samles i en ny affaldsplan for perioden 2009 -2012.

 

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneLink til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 og 6.