Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
- 6.1 VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 6. VVM-anlæg 6.1 VVM-anlæg6.1 VVM-anlæg

VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Når der udarbejdet en VVM arbejdes der med "det brede miljøbegreb". Det betyder at det vurderingen omfatter forholdet til mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv. I begrebet "mennesker" indgår også forholdet til sundhed og socioøkonomiske forhold.

Mål

Slagelse Kommune ønsker at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag.
Nedenstående retningslinjer skal sikre, at der udføres en Vurdering af Virkningerne på Miljøet for anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og at disse placeres og udformes under hensyn til omgivelserne.

 

Retningslinjer

6.1.1 Der må ikke etableres anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, før der er optaget retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets placering og udformning. Retningslinjerne skal udarbejdes på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Kommuneplanretningslinjerne kan tilvejebringes ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

6.1.2 Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg, er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget.

6.1.3 Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur-, landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

6.2 Miljø- og messecenter ved Korsør

6.2.1 Der kan anlægges et miljø- og messecenter på arealet mellem motorvejen og jernbanen øst for betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

6.2.2 Det skal i kommune- og lokalplanen sikres, at de visuelle gener fra miljø- og messecenteret minimeres ved hjælp af bestemmelser om farve og beklædning af kuplen, beplantning, belysning og skiltning af området i øvrigt, som beskrevet i redegørelsen.

6.2.3 Det skal i kommune- og lokalplanen sikres, at der er tilstrækkelige parkeringspladser til rådighed.

6.2.4 Den samlede støj fra miljø- og messecenteret, herunder støj fra globens parkeringsplads, skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, jf. vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

6.2.5 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for miljø- og messecenteret skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger, jf. også VVM-redegørelsen.

Retningslinjerne for etablering af et miljø- og messecenter er fastlagt i Tillæg 10 til Regionplan 1997-2008 Miljø- og messecenter ved Korsør med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af miljø- og messecenteret skal være i overensstemmelse med rammerne i regionplantillægget og VVM-redegørelsen.

Gennem kommune- og lokalplanlægning skal det sikres, at miljø- og messecenteret i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til de landskabelige forhold og i forhold til de øvrige tekniske anlæg i området, ligesom der skal redegøres for, at der er de nødvendige parkeringsarealer til rådighed. Til selve kuplen skal der anvendes ikke-reflekterende materialer i ensfarvede mørkegrå nuancer. Den mørkegrå farve vil harmonere godt med de farver, der indgår i Storebæltsforbindelsens anlæg og på materielgårdens tag ved Halsskovvej. Den mørkegrå farve spiller desuden godt sammen med den eksisterende beplantning i området. Belysning af området skal ske med lysarmaturer, der oplyser lokalt og nedadrettet.

Der skal etableres et beplantningsbælte mellem motorvejen og den gamle tilkørselsvej til motorvejen, så trafikken på motorvejen ikke generes af lyset fra miljø- og messecenterets facade.

Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal der opsættes en skærm. Det skal ligeledes sikres, at der ikke etableres beplantning for tæt på centerets glasfacader, så småfugle, der fouragerer i beplantningen flyver mod ruderne.

Anlægget er indtil videre ikke blevet realiseret. Hvis ikke det bliver realiseret i denne planperiode, vil det udgå ved offentliggørelse af næste kommuneplan. Såfremt projektet bliver realiseret i planperioden, vil det blive vurderet, om der skal foretages en ny VVM−redegørelse.

6.3 Carbogrit i Stigsnæs regionale erhversområde

6.3.1 Etablering af en carbogritfabrik i Stigsnæs regionale erhversområde skal ske i overensstemmelse med rammerne i Tillæg 14 til Regionplan 1997-2008 Produktion af Carbogrit i Stigsnæs Industripark - VVM.

Retningslinjerne for etablering af i Stigsnæs regionale erhversområde findes i Tillæg nr. 14 til Regionplan 1997-2008, med tilhørende VVM-redegørelse

Carbogrit i Stigsnæs Industripark er nedlukket. Hvis ikke virksomheden genopstarter aktiviteterne i denne planperiode, vil den udgå ved offentliggørelse af næste kommuneplan. Såfremt aktiviteterne genopstarter i planperioden, vil det blive vurderet, om der skal foretages en ny VVM−redegørelse.

Haldor topsøe

6.4 Haldor Topsøe A/S i Stigsnæs regionale erhvervsområde

6.4.1 For de på fig. 4.3 viste arealer (etape 1) skal den kommunale planlægning sikre, at de visuelle gener fra fabriksanlæg mv. minimeres ved hjælp af bestemmelser om beplantning, farvevalg, belysning og skiltning. Til nye bygninger og anlæg skal anvendes grå nuancer. Desuden kan der anvendes én anden lys støvet farve.

De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i Tillæg 5 til Regionplan 2001-2012 og den tilhørende VVM-redegørelse for Haldor Topsøe A/S – Fabriksanlæg på Stigsnæs. Ved tilladelser efter lovgivningen skal det sikres, at der sker en opfølgning heraf.

For Haldor Topsøe A/S’s fabriksanlæg på Stigsnæs skal detailplanlægningen i form af kommune og lokalplanlægning sikre, at fabriksanlægget i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til både de industrielle og landskabelige omgivelser. Til nye bygninger og anlæg skal anvendes ensfarvede grå nuancer. Desuden kan der anvendes én anden lys støvet farve. Desuden skal den kommunale planlægning sikre, at de visuelle gener fra fabriksanlægget minimeres af hensyn til det omgivende landskab. Langs Stigsnæs Landevej og Klintevej skal der etableres og opretholdes en skærmende beplantning. Belysning skal være nedadrettet og skiltning må ikke være dominerende.

De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge indenfor rammerne i VVMredegørelsen for Haldor Topsøe A/S - Fabriksanlæg på Stigsnæs. Det betyder blandt andet at lys på byggeplads og kraner normalt ikke må være tændt om natten af hensyn til nattrækkende fugle.

Anlægget er indtil videre ikke blevet realiseret. Hvis ikke det bliver realiseret i denne planperiode, vil det udgå ved offentliggørelse af næste kommuneplan. Såfremt projektet bliver realiseret i planperioden, vil det blive vurderet, om der skal foretages en ny VVM−redegørelse.

6.5 PVC-genanvendelsesanlæg i Stigsnæs Industripark

6.5.1 Der kan anlægges et PVC-genanvendelsesanlæg i den sydøstlige del af Stigsnæs Industripark.

6.5.2 Der skal i kommune- og lokalplan sikres, at de visuelle gener fra PVC-gananvendelsesanlægget minimeres ved hjælp af bestemmelser om farve, beplantning, belysning og skiltning af området, som beskrevet i redegørelsen. Til nye bygninger og anlæg skal anvendes grå nuancer. Desuden kan der anvendes en anden lys støvet farve.

6.5.3 Etablering og drift af PVC-genanvendelsesanlægget skal ske i overensstemmelse med rammerne i Tillæg 22 til Regionplan 2001-2012 med den tilhørende VVM-redegørelse til PVCgenanvendelsesanlægget

Tillæg nr. 22 til Regionplan 2001-2012, inkl. VVM-redegørelse, videreføres i denne planperiode. For PVC-genanvendelsesanlægget i Stigsnæs Industripark skal detailplanlægning i form af kommune- og lokalplanlægning sikre, at anlægget i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til både de industrielle og landskabelige omgivelser. Til nye bygninger og anlæg skal anvendes ensfarvede grå nuancer. Desuden kan der anvendes en anden lys støvet farve.

Desuden skal den kommunale planlægning sikre, at de visuelle gener fra anlægget minimeres af hensyn til det omgivende landskab. Belysning skal være nedadrettet og skiltning må ikke være dominerende, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge inden for rammerne i VVMredegørelsen for PVC-gananvendelsesanlæg i Stigsnæs Industripark. Det betyder blandt andet, at lys normalt ikke må være tændt om natten af hensyn til nattrækkende fugle.

Skælskør Kommune vedtog den 9. oktober 2003 Lokalplan nr. 126 for et område til affaldsbearbejdende virksomheder i Stigsnæs Industripark. Lokalplanen indeholder retningslinjer for bl.a. bygningshøjder, farvevalg og beplantning.

PVC-genanvendelsesanlægget i Stigsnæs Industripark er nedlukket. Hvis ikke virksomheden genopstarter aktiviteterne i denne planperiode, vil den udgå ved offentliggørelse af næste kommuneplan. Såfremt aktiviteterne genopstarter i planperioden, vil det blive vurderet, om der skal foretages en ny VVM−redegørelse.

Redegørelse:

Ved udarbejdelsen af planer for større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der foretages Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) i form af et kommuneplantillæg.

Det er fastsat i Bekendtgørelse nr 1335 af 6/12 2006 , hvilke anlæg der er eller kan være omfattet af VVM-bestemmelserne. Listen over anlæg, der altid er omfattet af VVM-bestemmelserne, indeholder 37 anlægstyper,

f.eks. større kraftværker, større veje, større højspændingsledninger, større svine- og fjerkræfarme og større detailhandelscentre. Hertil kommer en liste, hovedsagelig over industrianlæg, der under visse omstændigheder også er omfattet af VVM-reglerne. Det er i det konkrete tilfælde kommunen, der afgør om en VVM-behandling skal gennemføres.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune