Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.1 Støjfølsomme anlæg7.1 Støjfølsomme anlæg

Dette afsnit omhandler støj fra virksomheder, veje, jernbaner, flyvepladser, vindmøller, skydebaner og forsvarets øvelsesområder. Retningslinjerne skal sikre en hensigtsmæssig placering og regulering af henholdsvis støjende aktiviteter og arealer til støjfølsom anvendelse, så der ikke opstår miljøproblemer som følge af støjbelastning.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Medvirke til at forebygge konflikter i mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (f.eks. boligformål).

 

 

Retningslinjer

 
Støjfølsomme områder/virksomheder

7.1.1 Ved placering af nye støjfølsomme områder op til virksomheder og erhvervsområder og virksomheder ved placering af nye virksomheder og erhvervsområder op til støjfølsomme områder, må støjbelastningen ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.


7.1.2 Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og for de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde retningslinier i dette afsnit.


7.1.3 Ved lokalplanlægning for nye støjfølsomme områder skal der redegøres for støjforholdende i naboområder og de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde retningslinierne.

 

Støjfølsomme områder/ veje og jernbaner

 7.1.4 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af veje og jernbaner må støjniveauet i området normalt ikke overstige Miljøstyrelsens grænseværdier for lydniveau (fra veje og jernbaner) i støjfølsomme områder. 


7.1.5 Ved placering af nye veje op til støjfølsomme områder bør det tilstræbes, at lydniveauet i de støjfølsomme områder ikke overstiger de værdier, som er anført i vejledning nr.3/1984 om trafikstøj i boligområder og vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje.   


7.1.6 Ved anlæg af nye jernbaner bør der ske en afvejning af støjhensynet og de andre hensyn, som ønskes varetaget ved etableringen af jernbanen.

 

Støjfølsomme områder/ Flyvepladser

7.1.7 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af flyvepladser må støjniveauet i området ikke overstige 45 dB(A).


7.1.8 Ved placering af nye eller ved udvidelse af eksisterende flyvepladser skal der udlægges konsekvensområder. Konsekvensområderne skal sikre, at nye støjfølsomme områder ikke placeres, så støjniveauet i området overstiger 45 dB(A) i nærheden af små lokale flyvepladser og 50 dB(A) i nærheden af flyvepladser af regional betydning. Det skal tilstræbes, at støjniveauet ved eksisterende støjfølsom bebyggelse holdes under 45 dB(A). 

 

Støjfølsomme områder

7.1.9 Nye støjfølsomme områder må ikke placeres nærmere end 1 km fra støjende enkeltanlæg (herunder skydebaner og motorbaner), medmindre det forinden dokumenteres, at støjniveauet i området er tilfredsstillende. Placeringen af nye støjende enkeltanlæg skal ske under hensyntagen til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, herunder støjfølsom landbrugsproduktion og fritliggende kirker.

 

Vindmøller

7.1.10 I bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er det fastsat, at støjbelastningen ikke må overstige 44 dB(A) ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobebyggelser i det åbne land. Ved udendørs opholdsarealer i boligområder og ved anden støjfølsom arealanvendelse må støjbelastningen ikke overstige 39 dB(A). Der henvises til afsnit om vindmøller i afsnittet: tekniske anlæg.

 

Forsvarets anlæg

7.1.11 Der må ikke gennem kommune- og lokalplanlægning udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for den planmæssige støjgrænse fra militære anlæg af typen 1, 2 og 3, jf. afsnit om støjhensyn, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 af 1997 om beregning af støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsesområder. 

 

Forsvarets skydebaner

7.1.12 Arealer inden for støjkonsekvensområder omkring Forsvarets skydebaner, der er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning for skydebaner nr. 1 og 2, 1995, må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet med dette.  Der kan fastlægges bestemmelser for Forsvarets øvelsesarealer og omkring skydebaner, som begrænser almenhedens færdsel.

 

Stigsnæs havn

 7.1.13 Der fastlægges særlige grænseværdier for støjbelastning for aktiviteterne på havnen:
 Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db (A) må ikke overstige:
 50 db(A) ved nærmest liggende bolig
 60 db (A) i de omkring liggende BESKYTTELSESOMRÅDE, og
 65 db (A) i de omliggende internationale naturbeskyttelsesområder på vand. 

 

 

 

Henvisninger

 Der henvises i øvrigt til:

Støjende fritidsanlæg.

Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller.

Miljøstyrelsens vejledning for skydebaner nr. 1/1995.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 af 1997 om beregning af støjkonsekvensområder omkring

forsvarets øvelsesområder.

 

 

Redegørelse

 

Støjhensyn

Retningslinjerne skal sikre, at nye kommune- og lokalplaner for støjfølsom arealanvendelse overholder et støj- og vibrationsniveau svarende til de i faktaboksen nævnte vejledninger fra Miljøministeriet om støj fra veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser, samt skydebaner. For så vidt angår andre støjkilder skal retningslinjerne tage udgangspunkt i Miljøministeriets vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Formålet med retningslinjerne er bl.a. at sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom arealanvendelse, som f.eks. rekreative områder, boligområder, daginstitutioner og andre offentlige formål, og at der ikke udlægges arealer til støjende aktiviteter i nærheden af støjfølsomme arealanvendelser. Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske bl.a. på baggrund af støjmålinger og - beregninger. Herudfra skal det eftervises, at Miljøstyrelsens vejledende støjzoner kan overholdes. Nedbringelse af støj til et tilfredsstillende niveau kan dels ske ved dæmpning og afskærmning af støjkilderne, dels ved foranstaltninger af planlægningsmæssig karakter.

 

Erhvervsområder/boligområder m.v.

Ved placering af virksomheder i erhvervsområder er det vigtigt, at støjgrænser ved nærliggende boligområder m.v. boligområder eller enkeltboliger ikke overstiger støjgrænser gældende for boligområdet / enkeltejendommen.

Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal de støjmæssige hensyn uden for selve erhvervsområdet vurderes, så eventuelle foranstaltninger i form af zoneinddeling, støjvolde o.l. kan indarbejdes i lokalplanen. Omvendt skal det ved lokalplanlægning for støjfølsom anvendelse sikres, at tilladte støjgrænser gældende for nærliggende erhvervsområder ikke fører til, at vejledende støjgrænser for den påtænkte støjfølsomme arealanvendelse overskrides.

 

Virksomheder

Støj fra virksomheder reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder med tilhørende supplement (nr. 3/1996). For at hindre støjgener fra virksomheder er det dog hensigtsmæssigt at inddrage støjhensynet ved planlægningen af arealanvendelsen. Virksomheder der, selv efter at have dæmpet støjudsendelsen, medfører støjgener, bør placeres i erhvervsområder.

Grænse for lydniveau i støjfølsomme områder fra erhvervsområder og virksomheder:

 

Tidsrum

Kl.

 

Etagebolig-områder

 

Åben og lav

bolig-bebyggelse

Sommerhus-områder

og offentligt

tilgængelige

rekreative områder

m.v.

 

Dag (incl. lørdag 07-14)

07-18

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

 

Aften

18-22

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

 

Lørdage

14-22

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

 

Søn- og

helligdage

 

07-22

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

 

Nat

22-07

40 dB(A)

35 dB(A)

35 dB(A)

 

 

Veje, jernbaner, Støj fra biler, tog og fly

Veje, jernbaner, Støj fra biler, tog og fly mv. reguleres af nationale bestemmelser, f.eks. ved typegodkendelse af køretøjer. Sådanne bestemmelser har kommuneplanen ikke indflydelse på. Støj fra veje, jernbaner og flyvepladser kan afbødes ved planlægningsmæssige foranstaltninger. Det kan ske ved en hensigtsmæssig placering af nye, støjfølsomme arealer i forhold til eksisterende eller planlagte støjende anlæg. Det kan også ske ved en hensigtsmæssig placering af nye støjende anlæg i forhold til eksisterende eller planlagte støjfølsomme områder.

Støj fra eksisterende veje kan reduceres ved afskærmning med støjskærme og støjvolde. Støjen kan reduceres ved kilden ved at sænke kørselshastigheden og ved at reducere trafikmængden f.eks. ved etablering af omfartsveje. Valg af belægningstype kan have betydning for støjniveauet. Der er ingen lovmæssige krav, som forpligter vejbestyrelser til at sikre vejens omgivelser mod støj fra eksisterende veje.

Der henvises i øvrigt til vejledningerne nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder, nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner, nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser og Vejstøjudvalgets betænkning nr. 844, 1978, kap. 13.1.3.

Grænse for lydniveau i støjfølsomme områder fra veje og jernbaner:

 

 

Rekreative

områder i det

åbne land

Rekreative

områder i/nær

byområder

Boligområder/

offentlige

formål

 

Liberale

erhverv

 

Støj fra veje

50 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)

 

Støj fra jernbaner

55 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A)

 

 

 

Støjende enkeltanlæg

 Støjende enkeltanlæg og fritidsanlæg (herunder skydebaner og motorbaner) reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 1/1995 Skydebaner og vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner samt til retningslinjerne og redegørelsen om støjende fritidsanlæg. Et områdes støjniveau betragtes som tilfredsstillende, hvis grænseværdierne i vejledningerne er overholdt.

 

 

 

 

Vindmøller

Der henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller, samt afsnit om vindmøller under tekniske anlæg i kommuneplanen.

 

Forsvarets anlæg

Forsvarets arealer er opdelt i 3 kategorier:

 

 

Type 1-områder.

Øvelsespladser:

Antvorskov Øvelsesplads.

Søhus Plantage.

Områderne anvendes til uddannelsesvirksomhed for de til området knyttede enheder.

 

Type 2-områder.

Mindre skyde- og øvelsesterræner:

 

 

Type 3-områder.

Større skyde- og øvelsesområder:

 

Forsvaret har følgende øvrige anlæg i Slagelse Kommune:

Antvorskov Skydebaner, Antvorskov kaserne

For skydebanernes vedkommende henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 /1995 Skydebaner.

 

 

Flådestationer:

Flådestation Korsør.

Flådestationen anvendes som baseområde for et antal eskadrer, der kan være udrustet med kamp-, transport-, skole- og inspektionsskibe.

For torpedo- og flådestationer henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder med tilhørende supplement (nr. 3/1996).

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 /1995 Skydebaner.

                     

Almenhedens Færdsel

Der kan som hidtil fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelsesarealer og omkring skydebaner, som begrænser almenhedens færdsel.

 

Der henvises i øvrigt til:

• Retningslinjerne i dette kapitel.

Støjende fritidsanlæg.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneDe relevante vejledninger er følgende:

nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder

nr. 4/2007 Støj fra veje

nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder

nr. 3/1996 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser (2 bind) 

nr. 1/1995 Skydebaner 

nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner

nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner

nr. 7/2006 Støj fra forlystelsesparker

nr. 8/1997 Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder

For vindmøller henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller.