Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.2 Genanvendelse af restprodukter7.2 Genanvendelse af restprodukter

 

Mål


Byrådet vil:

  • forurenet jord og restprodukter genanvendes i videst muligt omfang.


Retningslinjer  


7.2.1 Restprodukter må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvis en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.


7.2.2 Forurenet (klasse 3) og kraftigere forurenet jord (klasse 4), jf. Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland”, må som udgangspunkt ikke deponeres eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser. Lettere forurenet jord, jf. samme vejledning, må kun genanvendes, hvis en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.


Redegørelse

Lovgrundlag og henvisninger: 


-Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejde ”Restproduktbekendtgørelsen”, Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007

-Miljøbeskyttelsesloven §19

-Sjællandsvejledningen, Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere ændringer


Kommunen varetager administrationen af følgende regler:


-Tilladelse og godkendelse til at genanvende restprodukter og forurenet jord i bygge- og anlægsarbejder eksempelvis i en støjvold, til terrænregulering eller i vejarealer.


Regionen varetager administrationen af følgende regler:


-Vurderer om genanvendelsesprojektet skal kortlægges efter jordforureningsloven.


Uddybning af retningslinjer

Tungmetalforurenet jord, slagger o.l. kan anvendes efter forudgående anmeldelse efter "Restproduktbekendtgørelsen". Brug af forurenet jord eller restprodukter må ikke begynde, før der ligger en tilladelse fra kommunen eller betingelserne for genanvendelse er opfyldt jævnfør jord- og restproduktbekendtgørelsen.

 

Ved anvendelse af forurenet jord- og restprodukter vil der i alle tilfælde blive stillet krav til ansøger om at dokumentere, at anvendelsen af jord- og restprodukterne vil ske miljømæssigt forsvarligt og der ingen risiko er for mennesker og miljø. Kommunen vil herefter vurdere dokumentationen.

 

Kommunen vil i sin administration af godkendelser og tilladelser til genanvendelse af forurenede jord- og restprodukter forudsætte, at et projekt ikke har depotlignende karakter, men at der er tale om projekter, der har et klart genanvendelsesformål, og at der er tale om erstatning af jomfruelige råstoffer.

 

Som det ses af de generelle retningslinjer for deponeringsanlæg og genanvendelse af bl.a. kraftigere forurenet jord, skal der foreligge meget specielle forhold, før andre planmæssige interesser skal vige.

 

I områder med særlige drikkevandsinteresser kan der i anlægsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, som vejanlæg, støjvolde og lignende, anvendes jord og restprodukter, hvis indhold af grundvandstruende forureningskomponenter er meget lavt. Der kan være tale om ren jord og let forurenet jord, jf. Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland. Indholdet af mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for ren jord. Indholdet af mindre mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for let forurenet jord.

 

Jord- og restprodukter kan ikke genanvendes, hvis de er så forurenet, at der er tale

om „farligt affald“.

 

Etableringen af „jordhoteller“, eventuelt på eksisterende deponianlæg, vil kunne fremme genbrug.

 

Genanvendelse af forbrændingsslagger går trægt. Forklaringen er formentlig, at landbrug og erhvervsliv ikke ønsker at blive forureningskortlagt og få begrænsninger i rådigheden.

 


Faktaboks: Definition af kategorier efter restproduktbekendtgørelsen (bestemmes på baggrund af analyserede prøver på jord eller restprodukt).

 


Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3


Faststofindhold mg / kg TS

Arsen

0 - 20

> 20

> 20

Bly

0 - 40

> 40

> 40

Cadmium

0 - 0,5

> 0,5

> 0,5

Chrom, total

0 - 500

> 500

> 500

Chrom (VI)

0 - 20

> 20

> 20

Kobber

0 - 500

> 500

> 500

Kviksølv

0 - 1

> 1

> 1

Nikkel

0 - 30

> 30

> 30

Zink

0 - 500

> 500

> 500


g/lƒnKoncentration i eluat μ

Klorid*

0 - 150000

0 - 150000

150000 - 3000000

Sulfat

0 - 250000

0 - 250000

250000 - 4000000

Natrium

0 - 100000

0 - 100000

100000 - 1500000

Arsen

0 - 8

0 - 8

8 - 50

Barium

0 - 300

0 - 300

300 - 4000

Bly

0 - 10

0 - 10

10 - 100

Cadmium

0 - 2

0 - 2

2 - 40

Chrom, total

0 - 10

0 - 10

10 - 500

Kobber

0 - 45

0 - 45

45 - 2000

Kviksølv

0 - 0,1

0 - 0,1

0,1 - 1

Mangan

0 - 150

0 - 150

150 - 1000

Nikkel

0 - 10

0 - 10

10 - 70

Zink

0 - 100

0 - 100

100 - 1500

* Resultatet skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstesten for jord.

 


Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune