Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.3 Forurenet jord7.3 Forurenet jord

Mål

Byrådet vil:

  • medvirke til at sikre, at jord genanvendes, behandles eller deponeres på nærmeste anlæg, hvor det er miljømæssigt forsvarligt
  • arbejde for, at mest muligt overskudsjord genanvendes på byggepladsen, og at det der skal fjernes, separeres bedst muligt i rene og forurenede materialer
  • forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af forurenet jord
  • arbejde på at finde flere muligheder til at genanvende lettere forurenet jord
  • forebygge og afværge forureningers skader på miljøet, særligt overfor grundvandet
  • arbejde for at forurenede arealer, der bruges eller skal bruges til særligt følsomme formål, kan anvendes uden sundhedsmæssig risiko for brugerne af arealerne 

Retningslinjer

7.3.1 Klasse 0 jord kan anvendes frit, herunder udlægges på landbrugsområder og natur og skovområder. Udlægning af jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.


7.3.2 Klasse 1 jord og Kategori 1 jord kan normalt anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder.


7.3.3 Klasse 2 jord og Kategori 2 jord (lettere forurenet), som indeholder immobile forureningskomponenter, kan normalt opnå tilladelse til genanvendelse ved bygge- og anlægsarbejder. Genanvendelsen kræver dog en konkret vurdering og efterfølgende tilladelse med vilkår.


7.3.4 Klasse 3 jord, som indeholder immobile forureningskomponenter kan udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser genanvendes ved bygge- og anlægsarbejde. Genanvendelsen kræver en konkret risikovurdering der godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt og en efterfølgende tilladelse med vilkår.


7.3.5 Klasse 4 jord må som udgangspunkt ikke anvendes ved bygge- og anlægsarbejder.


7.3.6 På arealer, hvor der tidligere har været losseplads, deponering af farligt affald, erhvervsmæssige aktiviteter mv., som har forurenet jorden, må der kun indrettes forureningsfølsom bebyggelse eller aktiviteter, såfremt det er dokumenteret, at dette kan anses for sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. I tilladelser vil der blive stillet vilkår som sikrer, at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.


7.3.7 Kommunen udsteder påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser samt om at fjerne den konstaterede og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

 

Redegørelse

 

Lovgrundlag og henvisninger: 

-Jordforureningsloven, lovbekendtgørelse nr. 282 af 22.3.2007

-Jordflytningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 748 af 21.06.2007

-Jordflytningsregulativ, Slagelse Kommune

-Sjællandsvejledningen, Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere ændringer

-Restproduktbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007

-Bekendtgørelse nr. 1519 af 14.12.2006 om definition af lettere forurenet jord

-Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007

-Vejjordsstrategien fra Vestsjællands Amt 2005

Myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet er delt mellem kommune og regionen.

 

Kommunen varetager administrationen af følgende regler:

-Tilladelse til at genanvende forurenet jord i eksempelvis en støjvold eller til terrænregulering.

-Kontrollerer jordflytninger fra kortlagte arealer, offentlige vejarealer, områdeklassificerede arealer og godkendte jordmodtageanlæg til genanvendelse, rensning eller deponering.

-Påbud til forurenere om undersøgelse og oprensning af forureninger, herunder ”villa-olietanksager”.

-Tilladelse til ændring af arealanvendelse til mere følsom anvendelse eller gravearbejde på forurenede grunde.

-Udpegning af områder, der skal indgå i kommunens områdeklassifikation, dvs. områder der er diffust forurenet, såsom vejområder, områder langs jernbanestrækninger eller byområder, samt håndtering af jorden fra disse

 

Regionen varetager administrationen af følgende regler:

-Kortlægning af forurenede grunde.

-Undersøgelser og oprensning af kortlagte grunde, hvor der er en offentlig indsats.

-Udtalelse om tilladelser til ændret arealanvendelse og gravearbejder på kortlagte ejendomme i forhold til den offentlige indsats. Regionen har 4 uger til at gøre indsigelse overfor kommunens tilladelse.

-Administration af tilførsel af jord til råstofgrave.

-Administration af værditabsordningen.

Plangrundlag

Retningslinjerne er ændret i forhold til Regionplanen 2005, da der er kommet nye regler på området.

 

Uddybning af retningslinjerne 

Der er gennem tiden hvor Vestsjællands Amt og Region Sjælland har administreret jordforureningsområdet udført en kortlægning, ud fra kendskab til aktiviteter, der kan have eller har forurenet jorden. Der har især været fokus på følgende forurenende aktiviteter: Tekstilfarverier og imprægnering, garverier, træimprægnering, maskinsnedkerier, møbelfabrikker, kemisk råstofindustri, pesticidproduktion, limfabrikker, farve- og lakfabrikker, medicinalvarefabrikker, asfaltfabrikker, tagpapproduktion, glasuld- og glasfiberproduktion, jern- og stålværker, jern- og metalstøberier, akkumulator- og tørelementfabrikker, stålskibsværfter, maskinfabrikker, maskinværksteder, galvanisering, industrilakering og overfladebehandling, gasværker, renserier, mineralolieraffinaderier, autoværksteder, benzin- og servicestationer, benzin- og olieoplag (herunder virksomheder med store fyringsolieoplag, f.eks. mejerier, slagterier mv.),skrotpladser og produkthandlere, vejsaltdepoter og fyld- og lossepladser.

 

De tidligere amter på Sjælland og Lolland Falster samt København og Frederiksberg kommuner har i ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland” vedtaget en række overordnede mål for håndtering af forurenet jord. Forurenet jord skal håndteres optimalt under hensyntagen til beskyttelsen af grundvandsressourcerne og til arealanvendelsen. Rensning af forurenet jord skal fremmes, og der skal spares på de primære ressourcer gennem genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.

 

I kommunen er der mulighed for at bortskaffe forurenet jord til rensning hos RGS 90, i Vemmelev og Stigsnæs. Derudover er der mulighed for at bortskaffe lettere forurenet jord til genanvendelse i Byskovvolden, Slagelse. Kommunen vil arbejde på at finde flere bortskaffelsesmuligheder for lettere forurenet jord.

Igennem dialog med bygherre skal det i forbindelse med tilladelser og jordanvisninger sikres, at jord, der skal bortskaffes, bliver sorteret bedst muligt i ikke forurenet og forurenet jord. Ikke forurenet jord bør sorteres i fyldjord og råjord. Overskudsjord skal så vidt det er muligt genanvendes på matriklen.

 

Inddeling af jordklasser

Klasse 0 jord kan normalt betragtes som ren jord til fri anvendelse. Klasse 0 jord kan også udlægges på landbrugsjord samt i natur- og skovområder. Ejer eller bruger af arealet skal være opmærksom på, at udlægning af jord, i nogle områder kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven eller planloven.

 

Klasse 1/kategori 1-jord kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. 

 

klasse 2/kategori 2 jord (lettere forurenet) med mobile forureningskomponenter, som f.eks. benzin, må ikke anvendes i områder med særlige drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser eller områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan genanvendelse kun ske på baggrund af en risikovurdering.

 

klasse 2/kategori 2 jord (lettere forurenet) med immobile forureningskomponenter kan anvendes i bygge- og anlægsprojekter i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvis en risikovurdering godtgør, at anvendelsen kan ske miljømæssigt forsvarligt. Her vil der typisk være tale om jord forurenet med bly og benz(a)pyren.

 

Klasse 3-4 jord (kraftig forurenet) kan umiddelbart ikke genanvendes, men bør anvises til rensning eller deponering. I ganske særlige tilfælde kan der dog gives tilladelse til at genindbygge jord forurenet i klasse 3 og 4 med immobile forureningskomponenter på samme lokalitet. Indbygningen/genanvendelsen/omplaceringen kan kun ske på baggrund af en konkret risikovurdering, der med meget stor sandsynlighed skal vise, at det kan ske uden forøget påvirkning af jord, recipient, grundvand og risiko for kontakt.

 

Muligheder for genanvendelse

I områder med særlige drikkevandsinteresser kan der i anlægsarbejder, som ikke antager deponilignende karakter, som vejanlæg, støjvolde og lignende, anvendes både jord og restprodukter, hvis indhold af grundvandstruende forureningskomponenter er meget lavt. Der kan være tale om ren jord og lettere forurenet jord, jf. Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland. Indholdet af mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for ren jord. Indholdet af mindre mobile forureningskomponenter må ikke overstige grænseværdierne for let forurenet jord.

 

Med hensyn til håndtering af vejjord har amtet udarbejdet en række principper, der skal være overholdt for at genanvendelse og nyttiggørelse af vejjord kan ske miljømæssigt forsvarligt indenfor vejskel/samme vejbestyrelse. Principperne beskriver blandt andet, at vejjord fra områder med drikkevandsinteresser ikke må indbygges i områder med særlige drikkevandsinteresser jf. Vejjordstrategien.

 

I Slagelse Kommune kan der i områder forekomme et naturligt forhøjet cadmium indhold i jorden. Dette forhold skal tages i betragtning i forbindelse med håndtering af jord indenfor kommunegrænsen.

 

Områdeklassificering

Fra 1. januar 2008 er alle byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret som værende lettere forurenede. Kommunen skal herefter gennem et regulativ foretage en mere præcis klassificering af kommunens arealer ved at udtage og inddrage større sammenhængende arealer. Det betyder at større sammenhængende byzonearealer, som man har viden om ikke er lettere forurenede, udtages fra klassificeringen, og at landzonearealer, som man har viden om er lettere forurenede, inddrages i klassificeringen.  

Områdeklassificeringen ændrer ikke status for ejendomme, som er kortlagt som forurenede på baggrund af en konkret viden om en jordforurening. Hensigten med klassificeringen er at opnå en bedre styring af anbringelse af overskudsjord fra de klassificerede områder.

 

Kommunens områdeklassificerede arealer kan ses på miljøportalen. Konsekvensen af områdeklassificering er at flytning af jordpartier over 1 m3 bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, på forhånd skal anmeldes til kommunen. Dokumentation i form af analyser af prøver for forurenende stoffer er påkrævet. Anmeldelsen skal ske elektronisk via det internetbaserede ”Jordweb” http://www.jordweb.dk. Kommune skal i 2009 inddrage og udtage større sammenhængende områder i områdeklassificeringen.

 

Ændret arealanvendelse

Hvis et areal, kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, ønskes ændret til et følsomt formål, kræver det tilladelse fra kommunen. Tilsvarende kræver det tilladelse fra kommunen, hvis der skal bygges eller udføres anlægsarbejde på et kortlagt areal, der ligger indenfor indsatsområder eller anvendes til følsomt formål (f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution i øvrigt)

 

For at undgå bekostelige løsninger af miljøproblemer, som følge af etablering af f.eks. boliger eller børneinstitutioner på grunde, der efterfølgende viser sig at være forurenede, bør det, så tidligt som muligt vurderes, f.eks. ved kommune- og lokalplanlægningen, om det pågældende areal er forurenet.

 

Hvis et areal ønskes ændret til et følsomt formål, så skal ejer eller bruger være opmærksom på, at der er krav om, at de skal sikre at de øverste 50 cm jord på de ubebyggede dele af ejendommen er uforurenede, eller at der er varig fast belægning. Dette gælder også for arealer der ikke er kortlagt eller områdeklassificeret,

  

Definition af jordklasser

I jordflytningsbekendtgørelsen og Sjællandsvejledningen inddeles jorden i kategorier og jordklasser. Der er et vist overlap mellem jordklasser og kategorier. Definitionerne er beskrevet i nedenstående faktaboks. I restproduktbekendtgørelsen er der en tredje kategorisering af forurenet jord se under afsnit: Genanvendelse af forurenet jord og restprodukter.

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneDefinition af jordkategorier (bestemmes generelt på baggrund af analyserede jordprøver), jf. jordflytningsbekendtgørelsen:

 

Kategori 1 jord

 

Jord tilhørende kategori 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder

 

 

Kategori 2 jord

 

Jord tilhørende kategori 2 er defineret som lettere forurenet jord

 

Definition af jordklasser (bestemmes på baggrund af analyserede jordprøver),

jf. Sjællandsvejledningen

 

Klasse 0 jord

 

Jord tilhørende klasse 0 kan anvendes frit også på landbrugsjord og natur- og skovområder

 

 

Klasse 1 jord

 

Jord tilhørende klasse 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder

 

 

Klasse 2 jord

 

Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder

 

 

Klasse 3 jord

 

Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord

 

 

Klasse 4 jord

 

Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord