Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.4 Vandløb7.4 Vandløb

Dette afsnit fastsætter byrådets mål og retningslinjer for kvaliteten og anvendelsen af vandløb. Vandløbenes målsætninger fra den seneste regionplan fastholdes indtil indholdet i statens vandplaner er kendt i slutningen af 2009. Der skelnes mellem tre hovedmålsætninger: Skærpet, basis og lempet målsætning. Målsætningerne er fastsat på baggrund af en afvejning af naturinteresser mod andre interesser, herunder især spildevandsudledning, vandindvinding og råstofgravning. Ud over retningslinjerne i den tidligere regionplan har Slagelse Kommune vedtaget en fysisk vandløbsplan, som prioriterer de vandløb, hvor der forventes en fremgang ved at forbedre vandløbenes fysiske forhold.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Arbejde aktivt for at gennemføre de projekter der er foreslået i Slagelse Kommunes fysiske vandløbsplan.
  • Beskytte og genskabe vandkvaliteten i vandløbene i overensstemmelse med målsætningerne.
  • Arbejde aktivt for, at målene i de statslige vandplaner, som kendes senest ved udgangen af 2009, opfyldes og fastholdes inden udgangen af 2015.
  • Fjerne faunaspærringer og arbejde for god økologisk tilstand i de offentlige vandløb.
  • Medvirke til at sikre og forbedre levevilkårene for dyre- og planteliv i vandløbene.
  • Virke for, at by- og erhvervsudvikling - herunder landbrug - sker på et bæredygtigt grundlag til gavn for vandløbenes miljøtilstand.
  • Nedbringe miljøpåvirkningen af vandløbene fra spildevandsudledninger fra ukloakerede ejendomme gennem en bedre rensning af spildevandet i ukloakerede områder.

 

Retningslinjer

 

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i Regionplan 2005 - 2016 for Vestsjællands Amt indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. 

Hensigtserklæringer

 

7.4.1 Vandløbene skal være i god økologisk tilstand og der må ikke være faunaspærringer, disse mål skal nås blandt andet gennem vandløbsrestaureringer. 

7.4.2 Vandløbsrestaurering sker fortrinsvis, som beskrevet i den fysiske vandløbsplan.


7.4.3 Målsætningerne for de enkelte vandløb skal opfyldes inden udgangen af 2010.


7.4.4 Vandløb, der ikke er vist på kortet har basismålsætning.


7.4.5 Målsætningerne skal lægges til grund for administration af

  •  vandindvinding
  •  spildevandsudledninger, herunder regnvandsbetingede udløb, vandløbsvedligeholdelse, og
  •  vandløbsrestaurering, herunder genslyngning og åbning af rørlagte vandløb.


7.4.6 I forbindelse med behandling af ansøgninger inden de statslige vandplaner træder i kraft skal det altid vurderes om en tilladelse vil have indflydelse på opfyldelsen af de krav som man forventer bliver stillet.


7.4.7 Ved vandindvinding skal det sikres, at minimumsvandføringen i de enkelte vandløb (i medianminimumssituationen) kan overholdes. Vandindvinding må ikke ske direkte fra vandløb, hvor vandstanden ikke er bestemt af vandstanden i en større sø eller i havet.


7.4.8 Ved spildevandsudledninger fra både bysamfund og fritliggende ejendomme skal der sikres tilstrækkelig spildevandsrensning. For spildevandsudledninger fra ejendomme med en belastning under 30 PE (personækvivalenter) beliggende uden for kommunale kloakoplande henvises til  afsnitet om spildevand.


7.4.9 Ved regnbetingede udløb skal der sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, så der ikke sker uacceptabel erosion eller forurening.


7.4.10 Som et minimum skal de regnbetingede udløb reduceres så det svarer til 2 l/s/ha, men i hvert enkelt tilfælde skal det vurderes om der skal reduceres ned til 1 l/s/ha eller lavere.   


7.4.11 Vandløbsvedligeholdelse skal sikre afvandingen og samtidig udføres så skånsomt, at vandløbenes målsætninger kan opfyldes.


7.4.12 Når der udformes nye vandløbsregulativer skal det vurderes om vandløbet kan gøres vedligeholdesesfrit, enten på hele strækningen eller på delstrækninger.


7.4.13 Ænder, gæs eller lignende må ikke udsættes eller fodres i et sådant omfang, at vandløbet forurenes.

 

Redegørelse

Lovgrundlag

Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 17.

 

Retningslinjer

Arbejdet med vandløbsområdet er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplanen 2005-2016 for Vestsjællands Amt, Amtets vandløbsplan, samt de krav man forventer ville blive stillet i den kommende vandplan. I overensstemmelse med ovenstående plandokumenter opstiller denne kommuneplan en række hensigtserklæringer på vandløbsområdet.  Slagelse Kommunes fysiske vandløbsplan indeholder mere detaljerede informationer, herunder tabeller og skemaer med målsætninger for de enkelte vandløbsstrækninger.

 

Vandplaner

Det igangværende arbejde med vandplanerne forventes at få stor betydning for retningslinjer og administration af vandløbene i fremtiden. Ifølge Miljømålsloven skal staten udarbejde vandplaner inden udgangen af 2009. Planerne skal indeholde oplysninger om tilstanden i alle vandområder og en plan for de nødvendige initiativer for bedring af vandmiljøet. Kommunerne skal på baggrund af disse vandplaner, lave handleplaner som uddyber de enkelte initiativer nærmere, disse skal være vedtaget inden udgangen af 2010. I sidste ende er målet at alle vandløb har god økologisk tilstand inden udgangen af 2015. I Slagelse Kommune ønsker vi imidlertid at være på forkant med denne plan. Derfor har vi udarbejdet den fysiske vandløbsplan, som danner baggrund for de projekter med restaurering vi laver. På den måde kan vi i de næste år fokusere på at opnå en god tilstand i vores vandløb.

 

Vandløbene i Slagelse kommune

De fleste vandløb i Slagelse Kommune hænger sammen i Tude å Systemet. Der er nogle få mindre vandløb i den sydlige del af kommunen, som afvander til Holsteinsborg og Basnæs Nor. I den Nordelige del af Kommune afvander nogle få mindre vandløb til Musholm bugt. Tude Å systemet har mange hurtigtstrømmende vandløb med gode bundforhold. Her skal særlig nævnes Skovsø å, Gudum å, Lindes å, Halkevad å og Seerdrup å, som indeholder kommunenes bedste gyde- og opvæksområder for laksefisk og ørreder, der kan fanges som fuldvoksne havørreder i såvel Tude Ås hovedløb som i Musholm Bugt og på stenrevene ved Halsskov og Reersø. I skovene øst for Slagelse findes enkelte småvandløb af stor naturhistorisk betydning, som har en oprindelig fauna, der tidligere har været udbredt i vandløbene.

 

Hidtidig indsats

I Slagelse Kommune er der i de senere år gennemført en række projekter for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. I perioden 2003-2008 er der udført restaureringsprojekt i følgende af kommunens vandløb: Bjerge Å, Gudum Å, Harrested Å, Lindes Å, Lungrenden, Maglemose Å, Runds grøft, Seerdrup Å, Skovsø Å, Vestermose Å og Øllemoserenden. Kommunen har plantet ca. 7.150 træer og buske langs ca. 13 km. vandløb. Der er lavet otte sandfang og syv vandingssteder. Mere end 17 km vandløb har fået ny bund med sten og grus. Betonstyrt er blevet fjernet og styrt er udjævnet til et stryg. Endvidere er flere udløbsbygværker blevet renoveret.

 

Det tidligere amts indsats har især omfattet forbedret rensning fra større spildevandsanlæg og skånsom vedligeholdelse af vandløb målsatte som laksefiskevand. Dette har forbedret vilkårene for dyre- og plantelivet i mange større vandløb.

 

Status

Slagelse Kommune arbejder målrettet med at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Vandløbsvedligeholdelsen bliver udført så skånsomt som muligt under hensyn til de i regulativet beskrevne retningslinjer om skæringsterminer og strømmende bredder.

 

Målsatte vandløb

Alle vandløb er omfattet af planerne, også selvom de ikke er nævnt i Region- og kommuneplanen. I så fald har de basismålsætning. Alle render betragtes som vandløb, hvis de indeholder vand en så stor del af året, at de har betydning som levested for det naturlige dyre- og planteliv, som trives i vandløb. De fleste vandløb er desuden registrerede efter Naturbeskyttelseslovens § 3. De registrerede vandløb er vist på Miljøportalen under kortinfo . Her kan ses hvilke vandløb der er beskyttede. Det betyder, at naturtilstanden ikke må ændres. Dog kan vandløb vedligeholdes i det omfang, det er gjort hidtil (skære grøde, fjerne aflejringer i form af sand og slam).

 

Målsætninger

For flertallet af vandløbene er det målet, at de skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandsudledning, vandindvinding, afledning af vand eller andre kulturbetingede påvirkninger, som kan reguleres gennem planlægningen. Denne målsætning betegnes som basismålsætning. Vandløb, som har et særligt værdifuldt dyre- og planteliv, har skærpet målsætning. Vandløb, som i højere grad tillades påvirket af spildevandsudledning, vandindvinding eller afvanding, har lempet målsætning.

 

Til målsætningerne knytter sig kvalitetskrav og grænseværdier i henhold til vejledning i recipientkvalitetsplanlægning, vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet og EU’s fiskevandsdirektiv. Krav til minimumsvandføring i de enkelte vandløb fremgår af tabeller i det tidligere Vestsjællands amts vandløbsplan.

 

Målsætningerne er delt op i A, B, C, D, E og F målsætninger, jf. nedenfor.

 

Skærpet målsætning A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde: Vandløb, hvor særlige naturværdier skal beskyttes.

Basismålsætning Basismålsætningen er delt op i fire fiskevandsmålsætninger bestemt af vandløbets størrelse, fysiske form, fald, bundforhold og sommervandføring.

 

B0 Vandløb uden fisk: Vandløb, hvor der skal kunne trives et alsidigt dyre- og planteliv, selvom

ringe eller manglende vandføring i perioder forhindrer, at der kan trives fisk.

B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk: Vandløb, der skal kunne anvendes som gydeog

yngelopvækstområde for ørred og andre laksefisk.

B2 Laksefiskevand: Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ørred

og andre laksefisk.

B3 Karpefiskevand: Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål,

aborre, gedde og karpefisk.

 

Lempet målsætning:

C Afledning af vand: Vandløb, der alene skal tjene til afledning af vand, og som derfor kræver en effektiv vedligeholdelse.

D Spildevand: Vandløb, der tillades påvirket af spildevand i en grad, så der ikke kan opretholdes

et alsidigt dyre- og planteliv.

E Vandindvinding: Vandløb, hvor vandføringen tillades mindsket som følge af vandindvinding i

en sådan grad, at der ikke kan opretholdes et alsidigt dyre- og planteliv.

F Okkerpåvirket: Vandløb, der tillades påvirket af okker i en grad, så der ikke kan trives et alsidigt

dyre- og planteliv.

 

I Slagelse Kommune fordeler de målsatte vandløb sig således:

 

A målsat: 10,6 km                                     DVFI 5 eller derover

B målsat:177,1 km                                    DVFI 4/5 eller derover

C målsat: 5,3 km                                      

Rør: 14,4 km

 

Der er ingen vandløb med D, E eller F målsætning.

 

Til målsætningerne knytter sig en værdi i Dansk Vandløbs Fauna indeks (DVFI). DVFI Opererer med i alt 7 Faunaklasser, hvor 7 angiver et meget varieret dyreliv mens 1 angiver en ensidig fauna. Sammensætningen af smådyrsfauna er en indikator for vandkvalitet, strømhastighed og andre fysiske forhold i vandløbet, idet de enkelte dyregruppers forekomst afhænger af disse forhold.

 

Målopfyldelse

I den sidste regionplan blev det besluttet at der skulle arbejdes for målopfyldelse inden udgangen af 2008. Slagelse Kommune måler DVFI på 83 stationer, hver station måles hvert andet år. Det vil sige at der måles ca. 40 stationer om året. De sidste nye data for hver station viser at 65% af stationerne i Slagelse Kommune lever op til den målsætning der blev fastsat i regionplan 2005-2016.

 

Indtil Vandplanerne er kendt arbejder Slagelse Kommune videre hen imod målopfyldelse. Og det er målet at få de sidste med inden 2010. Når staten vedtager sin vandplan 22. december 2009 vil der komme nye krav til vandløbene som Slagelse Kommune skal opfylde. Nogle af kravene er allerede udmeldt. Et af kravene er at vandløbene skal have god økologisk tilstand, svarende til faunaklasse 5.

 

Kravene i de statslige vandplaner bliver god økologisk tilstand, som svarer til DVFI 5 eller højere. Et andet krav er at der ikke må ske forringelser så hvis der er målt DVFI på 5 eller mere må dette tal ikke falde. I Slagelse Kommune lever 30% af stationerne op til de nye krav. Inden 2015 skal alle vandløb have god økologisk tilstand. Et tredje krav bliver at der ikke må være faunaspæringer.

 

For at opnå målene har Slagelse Kommune udarbejdet en fysisk vandløbsplan. Som der arbejdes efter indtil, der er udarbejdet kommunale handleplaner i 2010.

 

Vigtige indsatsområder

For at få bedre naturkvalitet i vandløbene skal der sættes ind på to fronter: Dels skal vandkvaliteten forbedres og dels skal de fysiske forhold forbedres.

 

Vandkvalitet

For at flora og fauna skal have de bedste levebetingelser skal vandkvaliteten i vandløbet være god. Spildevand med kemiske og organiske stoffer kan forringe vandkvaliteten. Ligeledes er det et problem hvis der ikke er vand nok.

 

For at forbedre vandkvaliteten skal følgende tiltag tages i betragtning:

 

Der er fortsat behov for supplerende rensningsforanstaltninger ved en række småbyer og fritliggende ejendomme, der udleder til mindre vandløb. Spildevandsproblematikken behandles i afsnittet om spildevand og i spildevandsplanen. Det kan være nødvendigt at begrænse vandindvinding ved flere vandløb. Ænder, gæs eller lignende må ikke udsættes i et sådant omfang, at vandløbet forurenes. Fodring må ikke finde sted. For mange ænder gæs og lignende og fodring heraf øger mængden af organisk materiale i vandløbet. Fiskeri og vildtopdræt Udsætning af fisk kræver tilladelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Som udgangspunkt kan det ikke anbefales, at der udsættes fisk eller andre dyrearter, som ikke er naturligt hjemmehørende i de pågældende vandløbssystemer.

 

Fysiske forhold

De fysiske forhold i vandløbet har en stor betydning for dyre og plantelivet i vandløbene. Gode fysiske forhold omfatter et godt fald, fast bund, store sten som giver vekslende strømforhold, skiftevis lave og dybe steder. Jo mere afvekslende de fysiske forhold i vandløbet er jo flere dyre og plantearter kan finde et velegnet levested. Omvendt ses det ofte at i stærkt regulerede vandløb som henligger som dybt nedskårne kanaler med blød sandet bund har et meget fattigt dyre og planteliv.

 

For at forbedre de fysiske forhold i vandløbene skal følgende tiltag tages i betragtning:

 

Ved regnbetingede udløb skal der etableres tilstrækkeligt store bassiner, således at der undgås erosion.

Skånsom vandløbsvedligeholdelse er påkrævet i de fleste vandløb i øjeblikket er skånsom vedligeholdelse skrevet ind i de fleste regulativer, når der udformes nye regulativer skal der tages stilling til om vedligeholdelsen er for hårdhændet og om visse delstrækninger kan gøres vedligeholdelsesfrie. Det tilstræbes, at rørlagte vandløb frilægges som åbne vandløb, når de ved omlægninger, reparationer m.m. indgår i målsatte vandløb og naturlige vandløb, der er registreret efter naturbeskyttelsesloven. Målet er, at flest mulige vandløb er åbne vandløb af hensyn til dyre- og plantelivet og virkningen som spredningsveje for dyr og planter.

 

Intensiveret indsats

I de vandløb der har et godt fald er der mulighed for at lave forbedringer i DVFI-indekset alene ved at forbedre de fysiske forhold. Slagelse Kommune har udarbejdet en fysisk vandløbsplan som beskriver status og giver forslag til projekter i ca. halvdelen af de offentlige vandløb i Slagelse kommune. De udvalgte har for det meste et godt fald. Indtil de kommunale handleplaner vedtages ved udgangen af 2010 arbejdes der fortrinsvis med at forbedre de fysiske forhold og fjerne spærringer i de vandløb der er nævnt i den fysiske vandløbsplan.

 

I de vandløb som har et lille fald er det nødvendigt med en forbedring af vandkvaliteten før vandløbene kan opnå deres målsætning og kravene i vandrammedirektivet.

 

Slagelse Kommune arbejder i øjeblikket på en spildevandsplan xx(link til spildevandsplan) som blandt andet sætter fokus på at forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Blandt andet gøres der en indsats for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Der arbejdes også med at nedlægge de mindste renseanlæg som ikke renser spildevandet særlig godt, spildevandet ledes i stedet til større og mere effektive renseanlæg.

 

Siden 1997 har der eksisteret en lov, der bevirker, at kommunalbestyrelsen kan påbyde ejendomme forbedret rensning af spildevand. Dette gælder for alle private anlæg med under 30 personer i det åbne land, der afleder renset eller urenset spildevand til vandløb, søer eller havet. Der er flere undersøgelser, der peger på, at allerede et ½ år efter, at der er sket en forbedret rensning af spildevandet i det åbne land, kan der konstateres en forbedret vandkvalitet i vandløbene.

 

Ifølge spildevandsplanen starter Slagelse kommune med at udstede påbud om forbedret spildevandsrensning i de vandløbsoplande der afvander til Basnæs og Holsteinborg Nor. Der arbejdes også på at kloakere sommerhusområderne i den nordlige del af Kommunen.

 

For at målsætningerne kan nås inden udgangen af 2010, og kravet om god økologisk tilstand skal opnås inden udgangen af 2015, skal der gøres en samlet indsats for de enkelte vandløb. Slagelse Kommune er indstillet på at fortsætte det gode samarbejde der er opbygget til lodsejere og frivillige organisationer. Så målene ud fra en helhedsbetragtning kan opnås og fastholdes.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune