Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.6 Søer7.6 Søer

 soeplan.pdf (141.9 KB)I Slagelse kommune er der 12 individuelt målsatte søer. De er alle relativt små og lavvandede, op til ca. 10 ha store og under 3 m dybe. Søer større end 100 m2, er generelt beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Dette afsnit indeholder retningslinjer for vandkvaliteten i søerne og anvendelsen af dem. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af målsætningerne for søerne.

 

Mål

 

Byrådet vil:

  • sikre og forbedre levevilkårene for dyre- og planteliv i søerne
  • sikre rent overfladevand
  • forbedre tilstanden i søerne jf. målene i de kommende vandplaner

 

 Retningslinjer

Retningslinjerne i Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt, kapitel 11.2  om søer er gældende indtil vandplanen træder i kraft.

 

 

Redegørelse

 

Regionplanen indeholder de overordnede retningslinjer og målsætninger for søerne. Søplanen  soeplan.pdf (141.9 KB) jf. regionplan 2005  indeholder mere detaljerede informationer, herunder bla. tabeller og skemaer med målsætninger og krav for de enkelte søer.

 

Målsætninger

Der skelnes mellem tre hovedmålsætninger: Skærpet, basis og lempet målsætning. Målsætningerne er fastsat på baggrund af en afvejning af naturinteresser mod andre interesser, herunder især spildevandsudledning, vandindvinding og råstofgravning. :

 

-Basismålsætning: For flertallet af søerne er målet, at de skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandstilledning, vandindvinding eller andre kulturbetingede påvirkninger, som kan reguleres gennem planlægningen. Denne målsætning betegnes som basismålsætning. I Slagelse Kommune er 9 søer individuelt målsat med basismålsætning.

-Skærpet målsætning: Målsætningen er skærpet for søer, som har et særligt værdifuldt dyre- og planteliv, andre særlige naturhistoriske værdier, kulturhistorisk eller landskabelig betydning, eller som anvendes til badning eller til vandindvinding. I Slagelse Kommune er der 3 søer, der har skærpet målsætning: Omø Sø, Skage Sø på Agersø og Flasken ved Lille Sevedø.

-Lempet målsætning: Søer, som i større grad tillades påvirket af spildevandsudledning eller vandindvinding, har lempet målsætning. Der er ingen søer i Slagelse Kommune, der er lempet målsat.

I henhold til søplanen   omfatter basismålsætningen også de mange mindre søer og vandhuller, herunder branddamme, gadekær, mergelgrave og lignende, samt tørveskær og andre åbne vandflader i moseområder, der ikke er individuelt målsat.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Foruden de individuelt målsatte søer er der i Slagelse kommune registreret ca. 3200 søer, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at søerne ikke må ændres. Søerne er beskyttede enten fordi de er større end 100 m2, eller fordi de ligger i tilknytning til andre beskyttede naturtyper. 


Tilstand

I henhold til søplanen  soeplan.pdf (141.9 KB), er målsætningerne kun fuldt ud opfyldt i 3 af de 12 individuelt målsatte søer.

Årsagen er primært for store tilførsler af næringsstoffer som giver anledning til alt for kraftig vækst af de mikroskopiske alger, der findes som svæv i vandet. Vandet bliver uklart og farves kraftigt grønt. Bundplanter forsvinder, og rovfisk erstattes af tætte bestande af karpefisk (skidtfisk). Med tiden dækkes søbunden af sort slam, og der optræder iltmangel i bundvandet.

Fosfor (i form af fosfat) er det næringssalt, som generelt er af størst negativ betydning for tilstanden i søerne. Fosfor udvaskes fra jorden og tilføres i små mængder med nedbøren, men de væsentligste kilder er landbrugets bidrag samt spildevand.

Vestsjællands Amt udarbejdede i 2006 en basisanalyse for kommunens 12 individuelt målsatte søer. Analysen viser, at 8 af søerne er i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015.


Spildevand
For at basismålsætningen kan betragtes som opfyldt, må fosfortilførslen fra spildevand højst

være 25% af den naturlige tilførsel. Det forudsættes i regionplan 2005-2016, at spildevand til alle kommunens søer afskæres, og at spildevandet inden for disse søers oplande renses bedst muligt for fosfor.

 

For overløbsbygværker fra fælleskloakerede arealer kræves etableret bassiner, hvor det er nødvendigt for at opfylde målsætningen.

 

For spildevandsudledninger fra ejendomme med en belastning under 30 PE beliggende uden for kommunale kloakoplande henvises til afsnittet om spildevandsplan.

Tungmetaller, olie, sprøjtemidler og andre miljøskadelige stoffer må ikke udledes i mængder, der kan medføre skader på søerne.


Fiskeri
Dambrug i søer forekommer ikke i kommunen og må ikke etableres, da fodring af fiskene medfører kraftig forurening. Af samme grund må fritlevende fisk ikke fodres f.eks. i forbindelse med lystfiskeri, i et sådant omfang at søens miljøtilstand påvirkes.

Udsætning af fisk, der ikke er naturligt hjemmehørende eller er uddøde i Danmark, kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Ønsker man at udsætte fisk i søer, der er omfattet af fiskerilovgivningen, skal der foreligge tilladelse fra Fiskeridirektoratet, som administrerer ferskvandsfiskeriloven. I søer, der ikke er omfattet af fiskerilovgivningen (normalt kun helt små søer), men er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal der foreligge dispensation fra kommunen. Fødevaredirektoratet, som administrerer de veterinære regler, skal også give sin accept.


Fodring af andefugle
Fodring af andefugle i søer medfører kraftig vandforurening og er ikke tilladt. Fodring på land i nærheden af søer har samme effekt, og må ikke finde sted i et sådant omfang, at søens miljøtilstand påvirkes.

 

Sørestaurering

Søer reagerer oftest meget langsomt på ændringer i belastningen. Selvom spildevandsudledning og landbrugspåvirkning hører op, kan der gå mange år inden tilstanden er forbedret. Udviklingen kan i nogle tilfælde fremskyndes ved sørestaurering,


Lovgrundlag

Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 17


Plangrundlag

 

 

Efter henhold til miljømålsloven vedtager staten senest i december 2009 seksårige vandplaner. Vandplanerne vil indeholde mål for naturtilstanden i bl.a. søerne. Kommunen skal derefter udarbejde og vedtage handleplaner for, hvordan vandplanerne realiseres, således at målene er opfyldt senest i 2015. Indtil de statslige vandplaner træder i kraft, skal kommunen administrere i overensstemmelse med regionplan 2005-2016. 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune