Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.7 Kystvande7.7 Kystvande

 

Mål

Byrådet vil:

  • Kommunen arbejder fortsat for en realisering af regionplanens nuværende recipientkvalitetsmål for kystvande indtil den statslige vandplan er vedtaget.

 

Retningslinjer

Retningslinjerne i Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt, kapitel 11.3 om kystvande er gældende indtil vandplanen træder i kraft.

 

Redegørelse

Princippet i fastsættelsen af målsætninger for kystvande er, at områder med skærpet og lempet målsætning afgrænses i forhold til det øvrige kystvand, der har basismålsætning.

Havbrug og muslingebrug.
Havbrug eller fiskeopdræt i recirkuleringsanlæg kan etableres eller udvides, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen alene, eventuelt i kombination med andre kilder, kan foregå så omgivelserne ikke belastes på en måde, som er uforenelig med hensynet til det pågældende vandområdes målsætning, og ikke bidrager til en generel forringelse af tilstanden af det pågældende vandområde eller de tilstødende vandområder. Ved lokalisering af havbrug tages der udgangspunkt i kortbilaget for kystvande.
Muslingebrug påvirker bundmiljøet i de områder, hvor de etableres. Ansøgninger om etablering af muslingebrug vurderes individuelt. Henset til de beskyttelsesinteresser der skal varetages for international beskyttet natur (Natura 2000), naturvidenskabelige interesseområder, marinbiologiske interesser, særligt følsomme naturområder, revområder, områder med gode badestrande samt områder med kulturhistoriske interesser vurderes det, at muslingebrug normalt ikke kan etableres i sådanne områder.
Før godkendelse til etablering af havbrug eller muslingebrug skal der indhentes tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Spildevandsudledninger
Ud over de offentlige rensningsanlæg har Slagelse Kommune kun en virksomhed, som udleder industrispildevand direkte til havet. Virksomheden Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S har med miljøgodkendelse meddelt d. 26. november 2008 tilladelse til at udlede 1 mio. m³ renset spildevand til Agersø Sund. Miljøgodkendelsen indeholder bl.a. vilkår om udledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Ved med meddelelse af tilladelser til industrispildevandsudledninger skal virksomhederne sikre, at koncentrationen af miljøfremmede stoffer og tungmetaller kan overholde angivne vandkvalitetskriterier. For indholdet af stofferne i vandet foretages modelberegninger, der kan tage højde for bl.a. strømforhold og fortyndinger. Tilladelserne vil typisk indeholde krav om at begrænse udledningen af stofferne så vidt som muligt, samt vilkår om kontrol af kroniske og akutte giftvirkninger.

Det primære krav ved vurdering af udledninger er at indholdet af kemiske stoffer skal være begrænset mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik (BAT). I det omfang der ikke er fastsat nationalt gældende vandkvalitetskrav vil Slagelse kommune fastsætte kemiske vandkvalitetskrav, som gælder for vandområder. Vandkvalitetskravene vil være administrationsgrundlaget for udledningstilladelser til fersk- og saltvand og fungerer desuden som referencegrundlag i forhold til de enkelte vandområder. Vandkvalitetskravene skal overholdes som gennemsnit i løbet af et år.

Ved en meget kortvarig udledning på maksimalt 24 timer kan udledningen sættes i forhold til et korttidsvandkvalitetskrav, der i reglen er højere end vandkvalitetskravet. Korttids-vandkvalitetskravet sikrer mod akutte effekter af kortvarige udledninger og fungerer som øvre grænse ved udledninger med varierende koncentration.

Vandkvalitetskravene må ikke overskrides uanset hvor mange udledere der er. Ved individuelle udledningstilladelser vil der blive taget hensyn til eventuelle andre udledninger i vandområdet. Det kan i givet fald medføre skærpede krav til den enkelte udleder, for at den samlede udledning af et miljøskadeligt stof ikke overskrider de fastsatte vandkvalitetskrav for vandområdet.

Som udgangspunkt skal virksomheder, som ønsker at udlede spildevand direkte til kystvande i Slagelse Kommune, overholde angivne vandkvalitetskriterier efter initialfortyndingen. Slagelse Kommune er som udgangspunkt ikke indstillet på, at udlægge nærzoner, hvor vandkvalitetskriterier må overskrides.

Af hensyn til beskyttelsesområderne i Slagelse Kommune kan kravene til virksomheder eller aktiviteter, som påvirker kystvandene direkte, i nogen udstrækning blive skærpet i forhold til vejledende eller lovbestemte krav.

Aktiviteter generelt
Over for aktiviteter, der kan medføre, at målsætningerne for vandområderne ikke kan opfyldes eller at vandkvalitetskrav overskrides (f.eks. efter initialfortyndingen), skal der udføres samfundsøkonomiske analyser. I disse analyser skal de økonomiske fordele og andre fordele ved de pågældende aktiviteter sammenholdes med meromkostningerne til de foranstaltninger, der vil være nødvendige, såfremt målsætningerne fortsat skal kunne opfyldes. Disse analyser indgår efterfølgende i beslutningsgrundlaget for, hvorvidt der kan meddeles tilladelse.

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune