Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.8 Landbrug7.8 Landbrug

Ved indførelse af Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug  - også kaldet Husdyrbrugsloven - i 2006 blev planlovens regler om VVM-pligt og landzonebestemmelser samt Miljøbeskyttelseslovens regler omkring miljøgodkendelse samlet i en lov. Husdyrbrugsloven indeholder også en sammenskrivning af VVM og IPPC (Integrated Pollution Prevention & Control - bæredygtig produktion) direktivernes krav om oplysningsgrundlag, miljøvurdering, godkendelse og offentlighedens inddragelse.

 

 

 

Mål

 

 

Byrådet vil

 

  • Beskytte jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
  • Gennemføre en helhedsorienteret miljø- og naturindsats, der målrettes mod de områder, der er særligt sårbare overfor landbrugets påvirkninger af omgivelserne
  • Arbejde for, at landbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og mangfoldighed i natur og landskab
  • Fremme driftsformer, der tager hensyn til til natur og miljø, og herunder arbejde for, at økologisk landbrugsproduktion fremmes
  • Begrænse eventuelle gener for naboer (lugt,- støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.)
  • Tage hensyn til de landskabelige værdier herunder også kulturmiljøer og geologiske interesser, som er sårbare overfor nyt byggeri.

 

 

Retningslinjer

7.8.1 Husdyrbrugsloven fastsætter et generelt beskyttelsesniveau for natur, overfladevand og grundvand. For natur omfattes heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder, og meget store heder og overdrev og højmoser udenfor disse områder. For overfladevande er det kun vandområder i Natura 2000-områder og lobeliesøer, der er omfattet. For grundvandsområder er det områder med indsatsplaner og nitratfølsomme områder, der er omfattet.


7.8.2 Der er udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse nordøst indsatsområde af Vestsjællands Amt i august 2006.


7.8.3 Kommunen er ifølge husdyrbrugsloven forpligtet til at foretage en konkret, individuel vurdering af den enkelte ansøgning. På baggrund heraf kan kommunen under visse forudsætninger vælge at stille vilkår, der rækker ud over det generelle beskyttelsesniveau. Hensyn til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, EU’s habitatdirektiv og de kommende natur- og vandplaner, når de foreligger, skal være overholdt. I forhold til disse hensyn kan husdyrbrugsloven ikke i alle tilfælde forventes at give en tilstrækkelig beskyttelse af de områder, som er omfattet af lovens generelle beskyttelsesniveau, og en række sårbare natur- og vandområder er slet ikke omfattede.


7.8.4 Ved habitatvurderinger vil Slagelse Kommune derfor følge principperne i EF-domstolens afgørelse af 7. september 2004.


7.8.5 Byrådet kan give afslag på en ansøgning om miljøgodkendelse eller tilladelse, hvis etableringen/udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet.


7.8.6 Husdyrbrugsloven giver ikke kommunen hjemmel til at fastsætte generelle beskyttelsesniveauer, som rækker ud over de i loven fastlagte niveauer, idet der lægges vægt på en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgning. Slagelse Kommune har derfor ikke indarbejdet specifikke retningslinjer for vand og natur i relation til husdyrbrug, men derimod opstillet retningslinjer i kommuneplanen for de hensyn til omgivelserne, som vi lægger vægt på ved etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug.


7.8.7 Ved administration af husdyrbrugsloven skal der tages videst muligt hensyn til beskyttelsen af natur og miljø samt naboer.


7.8.8 Vedr. placering og udformning af bygninger m.v. henvises til afsnittet om byggeri og anlæg i landzone.


7.8.9 Administrationen af husdyrbrugsloven skal tage hensyn til interesserne inden for landskabs, beskyttelses og besøgsområder, uforstyrrede landskaber, geologiske interesseområder, kulturhistorie og kystnærhedszoner. Der henvises til de relevante afsnit.


7.8.10 Ved etableringer eller ændringer skal alle husdyrbrug dokumentere, at der anvendes den bedst tilgængelige teknik (BAT) indenfor området.


7.8.11 For at reducerer energiforbruget vil der blive stillet vilkår om at ejendomme skal gennemgås af en energikonsulent.

 

Redegørelse

 

Etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug er omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven). Der kræves tilladelse til udvidelse af husdyrbrug mellem 15 og 75 dyreenheder, og der kræves miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug over 75 dyreenheder. Formålet med husdyrbrugsloven er at medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved at fremme naturvenlig landbrugsproduktion vil der fortsat være mulighed for at genanvende forskellige restprodukter på landbrugsarealerne. I dialog med enkelte eller grupper af lodsejere, vil der arbejdes på at fremme hensynet til natur og miljø.

Kortlægningen i forbindelse med indsatsplanlægningen viste, at der i Slagelse, ved Solbjerg og Li. Ebberup dannes store mængder grundvand til vandværkerne i Slagelse nordøst. Imidlertid er det kun et mindre område nord for Slagelse, der er udpeget som særligt sårbart over for konservative stoffer, men ikke over for nitrat.

I tillæg til regionplan 2005- 2016 fremgår det, at tillæg nr. 9 vedr. udvidelse af svineproduktionen ved Boeslunde og tillæg nr. 18 vedr. udvidelse af kvægproduktionen på Krogsagergård er omfattet af VVM-reglerne. Sagsbehandlingen efter VVM-reglerne blev ikke afsluttet inden den 1. januar 2007, hvorefter sagerne blev afgjort efter den nye husdyrlov. Der er derfor ingen landbrug i Slagelse Kommune der er omfattet af VVM-reglerne.

Der er ca. 1100 landbrug i Slagelse Kommune, hvoraf ca. 220 vurderes at have erhvervsmæssigt dyrehold. I de kommende år forventes det, at antallet af landbrug falder, og at de eksisterende landbrug bliver større.  Ændringer og udvidelser skal foretages i henhold til gældende lovgivning og især lugt kan blive en regulerende faktor, når det drejer sig om afstande til naboer, samlet bebyggelse og byer.

Der er ikke udpeget særlige områder til lokalisering af større husdyrbrug, idet ny teknologi forventes at kunne løse hovedparten af de nuværende lugtgener.

Landbruget forventes at få en større rolle som naturforvalter, når de statslige vand- og naturplaner skal gennemføres f.eks. i form af naturplejeprojekter og etablering af våde enge.

Ved etablering eller ændring af husdyrproduktionen, skal alle brug gøre rede for at der anvendes den bedst tilgængelige teknologi indenfor området.

Det har vist sig, at der er store energibesparelser ved at lade en ejendom gennemgå af en energikonsulent. Derfor stilles der vilkår om at ejendommen skal gennemgås af en energikonsulent.

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune