Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
- 7.1 Støjfølsomme anlæg
- 7.2 Genanvendelse af restprodukter
- 7.3 Forurenet jord
- 7.4 Vandløb
- 7.5 Lavbundsarealer
- 7.6 Søer
- 7.7 Kystvande
- 7.8 Landbrug
- 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 7. Miljø og Landbrug 7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder

Landbrugsjord er en begrænset ressource. Det er derfor vigtigt at værne om al landbrugsjord. Særlig værdifulde landbrugsområder er områder, der skal anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi. Hensynet til bevarelse af landbrugsjord skal ske sammen med en varetagelse af natur- og miljømæsssige, landskabelige samt kulturhistoriske interesser, herunder kvaliteten og anvendelsen af vandet i vandløb og søer, sikring af drikkevandsinteresser, VMP II-projekter (VandMiljøPlan), VMP III-projekter, naturgenopretning og sikring af de beskyttede naturtyper samt sten- og jorddiger.

  

Mål

 

Byrådet vil:             

  • arbejde for, at landbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab
  • gennemføre en helhedsorienteret miljø- og naturindsats, der målrettes mod de områder, der er særligt sårbare overfor landbrugets påvirkninger af omgivelserne
  • at området fastholdes og fortsat udvikles som et jordbrugsområde med størst mulig driftsmæssig fleksibilitet for den enkelte ejendom, samt stor investeringssikkerhed
  • medvirke til at afklare det langsigtede grundlag for landbrugets investeringer i de bynære områder
  • i dialog med landbruget arbejde for, at landbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab
  • fremme driftsformer, der tager hensyn til natur og miljø, og herunder arbejde for, at økologisk landbrugsproduktion fremmes
  • udbygge samarbejdet med landbruget omkring planlægning, miljø- og naturindsats, og
  • være aktiv sparringspartner for landbruget og synliggøre rammerne i administrationen for udvidelser, ændringer og etableringer af husdyrbrug.

    

Retningslinjer

 

7.9.1 Arealer til landbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af landbrugsarealer til ikke jordbrugsmæssige formål, bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

7.9.2 Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.

7.9.3 Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom bebyggelse mv., så støj- og lugtgener mv. så vidt muligt undgås.

7.9.4 Kommunen vil gennem administrationen af støtteordningerne til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger fremme driftsformer, der tager hensyn til miljø og natur. Ordningerne er målrettet mod særlig følsomme landbrugsområder (SFL-områder), der udpeges af kommunen efter retningslinjer fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

7.9.5 Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med landbrugserhvervet vil kommunen søge at imødegå konflikter mellem landbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser.

7.9.6 Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. landskab, natur- og kulturinteresser, bør foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser, som fremgår af de respektive afsnit.

 

 

Redegørelse

I Jordbrugsanalyse 2001 udarbejdet af det tidligere Vestsjællands Amt er der udpeget særligt værdifulde landbrugsområder. Området dækker ca. 55 % af kommunens areal. De særlig værdifulde landbrugsområder ligger inden for jordbrugsområder og landskabsområder.

 

Lovgrundlag mv.

Retningslinjerne vedrørende landbrug, herunder udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 10.

 

Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og områdeudpegning er overført uændret fra Regionplan 2005. Jordbrugsanalysen fra 2001 har dannet grundlag for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder i Regionplan 2005. Den indeholder en række statistiske data om landbruget i det tidligere Vestsjællands Amt og dermed også i Slagelse Kommune. Desuden indeholder analysen en redegørelse for sammenhængen mellem landbrugets interesser og de øvrige arealinteresser i amtet i 2001 og i de nærmeste år derefter. De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget ud fra en vurdering af dyrkningsjordens sammensætning, terrænhældning samt mulighederne for tilladelse til markvanding. Statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med kommunerne udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, som skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner, jf. § 3, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, som ændret ved lov om regional statsforvaltning. Når denne nye jordbrugsanalyse er udarbejdet, vil den danne grundlag for en opdatering af udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder ved næste kommuneplanrevision.

 

Uddybning af retningslinjerne

Forudsætningen for at bevare et bæredygtigt jordbrug er, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmulighed for jordbrugserhvervene samtidig med, at det sikres, at udviklingen ikke sker på bekostning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresserne.

 

Arealer til jordbrugsdrift bør i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, herunder arealer til byvækst, til tekniske anlæg, samt ferie- og fritidsformål, som er arealkrævende, forudsættes det, at der lægges vægt på, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højest nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

Ved administration af plan- og miljølovgivningen skal Slagelse Kommune så vidt muligt forebygge nabogener ved ikke at tillade ny bebyggelse tæt på eksisterende landbrug. Byggeri tæt på eksisterende husdyrbrug kan også begrænse landbrugets udviklingsmuligheder.

 

Støtteordninger

Som en del af den fælles landbrugspolitik i EU har Danmark implementeret en række støtteordninger til landbruget, herunder ordningen om Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ), som administreres af Direktoratet for FødevareErhverv. For at sikre at ordningen målrettes mod områder, der har behov for beskyttelse, har kommunen udpeget en række Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder). Tilskud fra MVJ-ordninger kan kun søges til arealer, der ligger inden for SFL-områder. Se http://www.ferv.fvm.dk

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune