Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.10 Støjende fritidsanlæg8.10 Støjende fritidsanlæg

Mål

 

Byrådet vil: 

  • Styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af motocrossbaner, gokartbaner, fritidsflyvepladser og skydebaner. 

 


Retningslinjer


8.10.1 Støjende fritidsanlæg kan etableres i jordbrugsområder og undtagelsesvis i landskabsområder. Etablering skal som hovedregel ske på baggrund af lokalplanlægning og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området. Støjende fritidsanlæg kan ikke etableres i beskyttelsesområder.


8.10.2 Støjende fritidsanlæg af samme type (f.eks. 2 motorcrossbaner) skal være geografisk spredt, for at sikre et tilstrækkeligt brugeropland samt begrænse antallet af anlæg og arealforbruget.


8.10.3 Der kan ikke etableres bilsportsbaner, speedwaybaner/motorcykelbaner, baner til roadracing samt korridorer og baner til vandscootersejlads i Slagelse Kommune, da der ikke er egnede lokaliteter.


8.10.4 Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders og udlejning af vandscootere mv. tillades ikke.


8.10.5 Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.


8.10.6 Der kan maksimalt være 1 fritidsflyveplads i Kommunen.


8.10.7 Der kan maksimalt være 1 motorcrossbane i Kommunen.


8.10.8 Der kan maksimalt være 1 gokartbane i Kommunen.


8.10.9 Der kan makismalt være 2 flugtskydebaner i Kommunen. Der skal normalt være ca. 10 km mellem banerne.


8.10.10 I det åbne land kan der kun etableres kortdistance skydebaner (25 og 50 m) sammen med en langdistance skydebane.


8.10.11 Der kan maksimalt være 5 skydebaner i Kommunen, og der skal normalt være ca. 10 km mellem banerne.


Redegørelse

Lovgrundlag mv.

Retningslinjerne om støjende fritidsanlæg er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9.

 

Uddybning af retningslinjerne

I Slagelse Kommune er der følgende støjende fritidsanlæg pr. 11. marts 2009:

- 2 Flugtskydebaner – Kirke-Stillinge, Gimlinge

- 5 riffel og pistolskydebaner – Korsør, Stigsnæs, Tjæreby ved Skælskør,
  Kirke-Stillinge, Antvorskov kaserne.

- 1 gocartbane - Korsør Kart Klub - Korsør

- 1 motorcrossbane - Midtsjællands sports Motorklub – Slots Bjergby

- 1 flyveplads – Ormeslev

  

På grund af de miljømæssige problemer, der følger af de støjende fritidsanlæg, ønsker kommunen i den kommende planperiode at undersøge muligheden for, at finde et egnet areal, hvor støjende fritidsaktiviteter kan samles.

 

For at de støjende fritidsanlæg kan benyttes, med så få indskrænkninger som muligt, er det vigtigt, at lokaliseringen er valgt under hensyntagen til især støjfølsomme områder.

 

Støjende fritidsanlæg skal, uanset om de placeres i det åbne land eller i byområde, kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Etablering af et støjende fritidsanlæg vil normalt forudsætte en VVM-screening og kan forudsætte, at der skal foretages en egentlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanloven § 11a, stk. 1, nr. 9.