Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.11 Forlystelsesanlæg8.11 Forlystelsesanlæg

Kommunen ønsker at tilbyde et varierende udbud af oplevelser på et bæredygtigt grundlag til borgere og turister. Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret egentlige forlystelsesanlæg i Slagelse Kommune.

 

 

 

Mål

Byrådet vil:

  • medvirke til, at turismen i kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund
  • fremme nye turistattraktioner og udflugtsmål, der tager udgangspunkt i kommunens natur- og kulturværdier, samt at forbedre formidlingen af disse blandt andet ved skiltningRetningslinjer

8.11.1 Temaparker, vandlande m.m.: Temaparker, vandlande eller andre særlige anlæg med tilknyttede overnatningsmuligheder samt sommerlande kan kun placeres på trafikalt velbeliggende arealer udlagt hertil i anlægsområde eller byområde. Der kan kun etableres nye anlæg af denne type på baggrund af en konkret vurdering. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser.

8.11.2 Mindre aktivitetsområder: Mindre aktivitetsområder kan på grundlag af kommunal planlægning placeres i byområde eller anlægsområde udlagt hertil. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser. Mindre aktivitetsområder kan ikke placeres i beskyttelsesområde, og placering i jordbrugsområde og landskabsområde kan kun ske efter nærmere planlægning i samarbejde mellem kommune og region.

8.11.3 Tivoliparker: Tivoliparker kan kun placeres i byområde.

8.11.4 Trafikbetjening: Ved lokalisering af en forlystelsespark skal belastningen af det overordnede vejnet og det kollektive trafiknet være vurderet. Forlystelsesparken skal endvidere kunne trafikbetjenes uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.

8.11.5 Paragliders m.m.: Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders og udlejning af vandscootere mv. vil ikke kunne tillades.

8.11.6 Lokale forhold:

Det er muligt at udvide Gerlev institutionerne indenfor det udlagte anlægsområde.

Der er udlagt et anlægsområde til Arena Cirkusland. Arena Cirkusland er en aktivitet der, tager udgangspunkt i at Cirkus Arenas vinterkvarter på Årslevvej 6, Slagelse. Areana Cirkusland har mulighed for indendørs publikumsorienteret cirkusaktiviteter.

Endelig har Trelleborg Vikingemuseum qua sine arrangerede "slag" også karakter af forlystelsesanlæg. 

 

Redegørelse

Kommunal planlægning

En forlystelsespark kan kun etableres på grundlag af den kommunale planlægning. Dette sikrer varetagelsen af lokalbefolkningens interesser, da kommune- og lokalplanforslag skal fremlægges offentligt, og eventuelt suppleres med borgermøder.
I lokalplanen for en forlystelsespark skal der være retningslinjer om vejadgang samt om brug af højttalere, lysreklamer og områdebelysning, der bringer forlystelsesparkens karakter i overensstemmelse med områdets karakter i øvrigt.
Der skal udarbejdes en terræn- og beplantningsplan for det område, hvor en forlystelsespark skal etableres.
Ved eventuelt ophør af forlystelsesparker, kan der stilles krav om retablering af området.


Forlystelsesparker generelt

Etablering af en forlystelsespark kræver godkendelse efter miljølovens kap. 5, § 33. Etablering af adgang til en forlystelsespark kan kræve tilladelse fra vejbestyrelsen for den offentlige vej, hvorfra adgang ønskes, jf. lov om offentlige veje §§ 70, 71 og 80. Vilkår i en tilladelse kan være krav til placering, udformning mv., herunder til ombygning af den offentlige vej med midterrabat, kanalisering, lyssignal o.l. Vejbestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at vedkommende ejer eller bruger selv, helt eller delvis, betaler for dette.
Kommunen vil sikre, at forlystelsesparker ikke skaber væsentlige følgegener i form af betydelige trafikale påvirkninger af omgivelserne, ligesom kommunen vil arbejde for en hensigtsmæssig geografisk fordeling.
Med hensyn til støj henvises til regionplanens retningslinjer om placering af nye virksomheder op til støjfølsomme områder, jf. xx Link kap. 12, Støjhensyn.
Forlystelsesparker med et stort forbrug af vand til springvand, søer m.m. bør sikre sig, at der er vand til rådighed.
Regionplanen giver retningslinjer for etablering af forlystelsesparker, som kan opdeles i 5 kategorier: Sommerlande, temaparker, vandlande, mindre aktivitetsområder samt tivoliparker.


Ad Temaparker

Det tidligere Belt Link samarbejde, der bestod af Fyns Amt, Vestsjællands Amt, Nyborg og Korsør Kommuner, Industriministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) samt A/S Storebæltsforbindelsen pegede på Vestsjællands Amts muligheder som lokaliseringssted for temaparker.
På europæisk niveau viser det sig, at kun nogle få af disse anlæg overlever, og at der er tale om anlæg i meget stor målestok og med store krav til befolkningsunderlag og trafikal beliggenhed.
Der har ikke været vist interesse for etablering af sådanne anlæg i det tidligere Vestsjællands Amt.


Ad Vandlande

Store vandlande med tilknyttede overnatningsfaciliteter kræver meget stort befolkningsunderlag og meget stor omsætning. Nærhed til store befolkningskoncentrationer og en god beliggenhed ved det internationale vejnet vil være en forudsætning. Der vil formentligt højst være basis for etablering af et enkelt stort vandland på Sjælland. Hvis et sådant skal placeres i Vestsjælland, bør det ske i Korsør eller Slagelse, hvor der er gode (internationale) trafikale forbindelser.
Mindre vandlande/svømmehaller uden overnatningsmuligheder er traditionelle byfunktioner, der hvis de har en attraktiv udformning, kan betjene både den fastboende befolkning og turister. Mindre vandlande/svømmehaller kan desuden, sammen med andre aktivitetsprægede funktioner, placeres i sommerhusområder, hvor man ønsker en intensiveret udnyttelse.


Ad Sommerlande

Ved et sommerland forstås en større forlystelsespark af regional betydning indrettet på betjening af et publikum ud over det, der - eventuelt blot midlertidigt - bor i lokalområdet, og med en ringe grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne.
Et sommerland vil typisk dække et areal på 20-25 ha eller derover. Den bærende ide er, at der betales entre, og at parkens forlystelser herefter er gratis. Ud over forlystelser kan der i parken findes kiosker, restaurant, cafeteriaer og enkelte butikker. Et sommerland er typisk mål for en planlagt udflugt. Kun meget få af gæsterne vil være "strøgkunder".
Disse forlystelsesparker har et meget stort opland. Det betyder, at der er grænser for, hvor tæt de kan ligge.


Ad Mindre aktivitetsområder

Denne type forlystelsesparker er typisk knyttet til campingpladser, feriecentre el. lign. til betjening af helt lokale behov.


Ad Tivoliparker

Tivoliparker er forlystelsesparker, der er baseret på en høj grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Tivoliparker vil typisk også have aftenåbent og vil i udstrakt grad bruge kunstig belysning.
Aktiviteter af støjende karakter Der er opstået flere aktivitetscentre for aktiviteter af støjende karakter såsom udlejning af vandscootere til sejlads, gokartkørsel m.m, og de er kendetegnet ved, at de benyttede maskiner er droslet ned, så uprofessionelle kan håndtere maskinerne. At en maskine er droslet ned betyder, at der er foretaget en teknisk ændring af maskinen, som bevirker, at den ikke kan køre så stærkt, og derved ikke larmer så meget. Støjniveauet for de neddroslede maskiner er væsentligt lavere end for konkurrencemaskiner. Omvendt er banernes åbningstider lange og ligger i aften- og weekendtimerne. Derfor sidestilles denne type aktivitetscentre med almindelige erhvervsvirksomheder rent støjmæssigt, hvilket betyder væsentligt lavere støjgrænser end gældende for sportslige støjende fritidsaktiviteter.
Selv om støjniveauet for nye typer af vandscootere m.m. til udlejning er relativt lavt, finder kommunen ikke, at korridorer til vandscootersejlads, optræk af paragliders m.m. er foreneligt med hverken de natur- og miljømæssige hensyn, eller de turistmæssige hensyn, som amtsrådet ønsker at fremme, idet en vis støjpåvirkning ikke vil kunne undgås.Miljølovens kap. 5, § 33.

Lov om offentlige veje §§ 70, 71 og 80.