Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.1 Besøgsområder8.1 Besøgsområder

Slagelse Kommune er inddelt i 5 delområder for turisme jf. kortemnet "besøgsområder og delområder", der hver for sig udgør homogene områder med hensyn til naturgrundlag, landskabelige forudsætninger og eksisterende friluftsinteresser. Indenfor delområderne er der udpeget en række besøgsområder, hvor landskabet skal gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse.

 

Mål

Byrådet vil:

  • fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser,
  • medvirke til, at turismen i Kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund og
  • fremme nye turistattraktioner og udflugtsmål, der tager udgangspunkt i Kommunens natur- og kulturværdier.

 

Retningslinjer

8.1.1 Inden for de 5 delområder må udbygningen af feriehoteller og campingpladser kun ske i henhold til retningslinjerne for hoteller og campingpladser.

8.1.2 Der er udpeget besøgsområder, jf. kortemnet "Besøgsområder og delområder". I disse områder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

8.1.3 I besøgsområderne kan der især etableres stier, opholdsarealer, mindre parkeringspladser, informationstavler, minimuséer, spejderhytter, lejrhytter, teltpladser, naturskoler, mindre friluftsgårde o.l. Anlæggene skal placeres på en måde, der tilgodeser væsentlige beskyttelsesinteresser. Besøgsområderne skal på sigt detailplanlægges, og indtil da må den friluftsmæssige udvikling bedømmes fra sag til sag med hovedvægten på hensynet til eventuelle beskyttelsesinteresser. 

Redegørelse

Lovgivning
Retningslinjerne om arealer til fritidsformål er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9 samt § 11f.

 

Generelt
Retningslinjerne i dette afsnit skal sikre, at Kommunens ønsker for den rekreative udvikling i videst mulige omfang kan realiseres.

 

Den rekreative hovedstruktur består af 4 dele:

- Delområder for turisme, der danner grundlag for lokalisering af større rekreative anlæg.

- Besøgsområder, der danner grundlag for lokalisering af anlæg til ekstensive friluftsaktiviteter.

- Det regionale rekreative stinet, som fuldt udbygget vil binde kommunen sammen for cyklister og vandrere.

- Det nationale cykelrutenet, der giver langturscyklister mulighed for at følge skiltede ruter.

 

Rekreativ hovedstruktur

Ad delområder for turisme
Turismen skal udvikles med udgangspunkt i de enkelte egnes særlige karakter. De 5 delområder er udpeget ud fra en samlet vurdering af naturgrundlaget, de landskabelige forudsætninger og de eksisterende friluftsinteresser. Delområderne benyttes som grundlag for turismeplanlægningen.

 

Delområderne er:

- 1. Dobbeltkysten

- 2. Storebæltskysten

- 3. Tystrup-Bavelse området

- 4. Øvrige områder i indlandet

- 5. Øerne

 

Områderne er angivet på ovenstående kort.

 

I det følgende gives nogle forslag til, hvorledes turismen kan udvikles i de enkelte delområder, uden at naturgrundlag mv. lider skade.

 

Dobbeltkysten
Området har særprægede landskaber med mange naturhistoriske og kulturelle interesser og et spændende miljø omkring Skælskør og dens havn. Det er interessant som udflugtsområde for den individuelle natur- og kulturturisme. Området bør først og fremmest udvikles som et udflugtsområde. Egentlige turistanlæg kan placeres i Skælskør by, i Kobækområdet og ved Bisserup. Det beskyttede vandområde langs kysten er velegnet til ro- og sejlsport. Der er god badestrand ved Bisserup. Der bør satses på en udbygning af stier, parkeringspladser, informationstavler, fugletårne m.m. samt på godsernes specielle miljø i turistøjemed med henblik på at forbedre udflugtsmulighederne.

 

Storebæltskysten
De store sommerhusområder langs kysten har potentiale til at udvikle overnatningsturismen, såfremt flere ejere vil leje deres sommerhuse ud. Stort set hele kyststrækningen har interesse som udflugtsmål. Der er mange fine badestrande, og badevandet er næsten alle steder meget rent. Der skal tilskyndes til øget sommerhusudlejning og forbedringer i sommerhusområderne. Aktiviteter der udnytter kysten og vandet skal fremmes, dvs. sejlsport, fiskeri m.m. Stier til gavn for cykelturismen kan udbygges. Der bør satses på at udbygge større turistanlæg i byerne, specielt i Korsør og mindre anlæg i sommerhusområderne samt i de mindre byer i baglandet. Storebæltsbroen har udviklet sig til en turistattraktion og Trelleborg til et historisk oplevelsescenter.

 

Tystrup-Bavelse
Med sine store skove og søer og den historisk og kulturelt interessante by Sorø beliggende centralt i området, er der gode muligheder for at videreudvikle området som udflugtsområde. Cykelturismen kan videreudvikles.

 

Øvrige områder

Spredt i området findes mange mindre attraktioner som fortidsminder, kirker, herregårde og andre historiske bygninger, der tilsammen udgør et interessant turistprodukt. Kommunens største by Slagelse ligger i dette område. Området kan først og fremmest udvikles som udflugtsområde. Cykelturismen har visse muligheder, da der aldrig er langt mellem attraktionerne. Landboturismen er en ferieform, som kan udvikles. I de større byer kan der desuden udvikles aktiviteter og attraktioner, som understøtter turistområderne langs kysten.

 

Øerne
Øerne er først og fremmest interesseområder for lystsejlere og for udflugtsturisme. En vis udbygning af faciliteterne på havnene og forbedringer for campingturister samt forbedringer af sommerhusene kan supplere den nuværende turisme samtidig med, at de små øsamfund bevares.

 

Ad besøgsområder
Besøgsområder ligger i tilknytning til større byer samt i de mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Nye anlægskrævende, intensive fritidsfunktioner som f.eks. campingpladser, feriebyer, feriecentre og feriehoteller henvises til Byzoner, byudviklingsområder eller sommerhusområder.

 

I besøgsområderne kan der især etableres stier, opholdsarealer, mindre parkeringspladser, informationstavler, minimuséer, spejderhytter, lejrhytter, teltpladser, naturskoler, mindre friluftsgårde o.l. Anlæggene bør placeres på en måde, der tilgodeser væsentlige beskyttelsesinteresser. Besøgsområderne skal på sigt detailplanlægges, og indtil da må den friluftsmæssige udvikling bedømmes fra sag til sag med hovedvægten på hensynet til eventuelle beskyttelsesinteresser.

 

Kysterne er vigtige friluftsområder, og der er et generelt behov for at forbedre offentlighedens adgang til kysterne. Dette kan ske ved at opkøbe eller frede arealer og eventuelt anlægge parkeringspladser og toiletter. Der er desuden behov for at forbedre adgangsmulighederne til udvalgte naturområder og badestrande for handicappede.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanlovens § 11a, stk. 1, nr. 9 samt § 11f.