Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.4 Naturskoler8.4 Naturskoler/primitive overnatningssteder m.v.

Natur og friluftsliv vil bl.a. indgå i planlægningen omkring skoler og institutioner, så der bliver reel adgang til naturen og mulighed for at inddrage naturen i undervisning og fritidsaktiviteter. Gennem viden om natur-, miljø- og kulturmiljø samt sammenhængen med sundhed og livskvalit kan vi fremme en sund udvikling. Også gennem kommunens turismepolitik vil vi fremme befolkningens og turisters muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.

  

Mål

Byrådets vil:

  • øge borgernes viden og interesse om naturen,
  • understøtte brugen af uderum i forhold til dagtilbud og undervisning,
  • naturformidle og fremme adgangen til naturen,
  • fastholde og udvikle naturskoleaktiviteter for børn og unge,
  • afholde offentlige naturarrangementer, og
  • sætte fokus på en helhedsorienteret satsning på idræts- og fritidsaktiviteter ift. skoler, daginst., aftenskoler, ungdomsskoler og foreninger (eksempelvis spejderne)

 

 

Retningslinjer

8.4.1 Friluftsliv: I besøgsområder kan landskabet gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse, hvis de bevaringsværdige værdier ikke tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

8.4.2 Lokalisering: Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, hvis de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod dette. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg.

8.4.3 Primitive overnatningspladser: Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til 5 telte til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

Regionale stier

 

Redegørelse

Retningslinjen for primitive overnatningspladser gælder uanset, om der betales et mindre vederlag for benyttelsen, og om der i øvrigt gives adgang til faciliteter på ejendommen.

 

Friluftsgårde
Definitionen friluftsgårde er anlæg, der normalt kan rummes i eksisterende bygninger, f.eks. overflødiggjorte landbrugsbygninger. Friluftsgårdene skal have et alment socialt og pædagogisk sigte på naturformidling. Eks. Kongskilde Friluftsgård opfattes som den udbyggede model for begrebet friluftsgård. Fremtidige friluftsgårde kan altså godt have en betydelig mindre udbygningsgrad end Kongskilde. 


Naturskoler

En naturskole kan være et bestemt sted (basen) i skoven, med eller uden bygning. Der er knyttet et depot med udstyr til basen og en bål- og lejrplads. Basen har en bestyrer/naturvejleder som sammen med lærerne fra de tilknyttede skoler underviser eleverne ude i skoven. Baserne kan også anvendes til lejr- og overnatningsture, lærerkurser og udvikling af undervisningsmateriale som er egnet for læring i naturen. Baserne er etableret i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Kommunen - til glæde for kommunens skoler, fritidshjem og klubber.

 

Teltpladser
Primitive teltpladser med plads til 5 telte samt eventuelt sheltere kan i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen placeres i tilknytning til cykel-, vandre- og kajakruter. Teltpladser over 5 pladser kan ikke etableres udenfor egentlige campingpladser.

Der kræves ikke landzonetilladelse til etablering af en primitiv lejrplads med ganske få telte, såfremt der alene er tale om lejlighedsvis teltslagning af midlertidig karakter på en mindre del af en ejendom, der i øvrigt anvendes til andre formål. Det gælder, uanset om der betales et mindre verdlag for benyttelsen, og om der gives adgang til ejendommens toilet m.v.


Lejerpladser
Afholdelse af en lejr i en periode over 6 uger kræver landzonetilladelse.

Lovgrundlag
Retningslinjer om friluftsliv (friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser) er fastsat i medfør af planlovens § 11a (Kommuneplanpligt og -ret).

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanloven § 11a