Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.5 Hoteller8.5 Hoteller

Større ferie- og fritidsanlæg placeres ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser og som hovedregel udenfor kystnærhedszonen. Ved ferie- og fritidsanlæg forstås feriehoteller, feriecentre, kur- og wellness centre, campingpladser, vandrehjem, golfbaner, sommerlande mv. Med Kommunens strategi og mål for turismeudviklingen, kan der skabes sammenhæng mellem den ønskede turismeudvikling og planlægningen for de enkelte ferie- og fritidsanlæg.

 

Mål

Byrådet vil:

 • fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser,
 • sikre, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg,
 • sikre, at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turisterne og lokalbefolkningen,

 

 

Retningslinjer

8.5.1 Lokalisering: Feriehoteller kan etableres i byzone, byudviklingsområder og sommerhusområder. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionen i planlovens kystbestemmelser, og at det ved kommuneplanlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde i forhold til områdets rekreative anvendelse.

8.5.2 Uden for byzone, byudviklingsområder og sommerhusområder kan feriehoteller kun etableres i anlægsområder til feriehoteller.

8.5.3 Enhedsstørrelser: I byzone, byudviklingsområder og sommerhusområder fastlægges maksimale enhedsstørrelser for nye feriehoteller samt for udvidelse af eksisterende feriehoteller således:

- Byzone og byudviklingsområder i byerne Korsør, Skælskør, Slagelse:
  Ingen maksimal størrelse
- Byzone og byudviklingsområder i øvrige kommunale centre:
  300 sengepladser/150 værelser/60 lejligheder
- Sommerhusområder:
  Delområde 2 (Storebæltskysten):
  1200 sengepladser/600 værelser/240 lejligheder
- Øvrige delområder:
  300 sengepladser/150 værelser/60 lejligheder

8.5.4 Enhedsstørrelser i øvrige område: Eksisterende feriehoteller uden for de i retningslinje 3 nævnte områder kan udvides i begrænset omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod.

8.5.5 Rammer for kapacitet: Udbygningen af feriehotelkapaciteten kan kun ske inden for rammerne i nedenstående tabel. Feriehoteller/byhoteller i byerne: Korsør, Skælskør, Slagelse er ikke omfattet af rammerne.

Tallene i nedenstående tabel angiver hotelsenge. Rammen er opdelt på delområder og er fastlagt under hensyn til områdets sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Enhver udbygning, både nyanlæg og udvidelser, skal holdes inden for rammen. Hoteller indenfor byzone og byudviklingsområder i følgende byer: Korsør, Skælskør, Slagelse er ikke omfattet af rammen.

Tabel. Feriehoteller - rammer

Delområde Ramme Eksisterende Planlagt
1. Dobbeltkysten 60 20 0
2. Storebæltskysten 2169 634 1000
3. Tystrup-Bavelse området - - -
4. Øvrige områder i indlandet 205 56 139
5. Øerne 150 56 0
Samlet ramme 2584 762 1139
 1. Lokale forhold: Der er udlagt følgende anlægsområder til feriehoteller samt ferie og fritidsformål, se ovenstående kort.

  Vilcon
  En udvidelse af kapaciteten på Vilcon skal som udgangspunkt ske i de eksisterende bygninger. I forbindelse med lokalplanlægningen kan der eventuelt indarbejdes bestemmelser om et begrænset nybyggeri, der er tilpasset de lokale landskabelige forhold.

  Trelleborg golfhotel
  Trelleborg Golfhotel etableres i tilknytning til Trelleborg golfklub og vil fungere som et nøglehotel, hvilket betyder at hotellet kan benyttes af gæsterne uden personalemæssig bemanding. Trelleborg Golfhotel må kun etableres med en feriehotelkapacitet indenfor rammen: 120 sengepladser/60 værelser. Hotelkomplekset må kun etableres i 2 etager og i en højde der ikke overstiger 10 meter over et fastlagt niveauplan. Bygningen må maksimalt udgøre et etageareal på ca. 1.500 m2. Der etableres ikke væsentlige fællesarealer, da hotellets gæster skal benytte den eksisterende restaurant til såvel måltider som ophold samt information og reception. Der vil til hotellet blive etableret opholdsareal for gæsterne samt parkeringspladser svarende til den gennemsnitlige belægning på hotellet. Dog udlægges der areal til parkeringspladser svarende til antal værelsesenheder.

  Kobæk Strand
  Et område ved Kobæk Strand fastlægges til ferie-, fritids- og turistmæssig anvendelse.

 

Redegørelse

Lovgrundlag

Retningslinjerne for hoteller er fastsat i medfør af planlovens § 11a stk. 1 nr. 9.

 

Definition

Hoteller er i denne sammenhæng defineret som "overnatningsvirksomheder med serveringsmulighed", jf. lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Feriehoteller i det åbne land er hoteller uden for byerne Korsør, Skælskør, Slagelse, herunder også feriecentre, feriebyer, kursuscentre, konferencehoteller og kroer.

 

Ad lokalisering
Feriehoteller kan placeres inden for Byzone og byudviklingsområder. Kommunen mener, at en placering i forbindelse med eksisterende bysamfund kan medvirke til en bedre udnyttelse af såvel overnatningsfaciliteter som de tilknyttede restauranter, svømmehaller m.m. Dels har byens fastboende befolkning mulighed for at benytte hotellets faciliteter, dels har hotelgæsterne byens attraktioner, der ikke er så sæsonbetonede som naturattraktionerne, i nærheden. Endelig findes der attraktive naturområder i nærheden af mange af de vestsjællandske byer.

 

Nye feriehoteller kan desuden placeres i Sommerhusområder, som ofte ligger ved de bedste badestrande og dækker en meget stor del af kommunens kyststrækninger. Da den traditionelle sommerhusbebyggelse kun giver en meget begrænset udnyttelse, kan der etableres ferie- og fritidsanlæg, herunder feriehoteller, på ubebyggede arealer. Hensynet til bevaring og friholdelse af de åbne kyststrækninger tilsidesættes således ikke.

 

Der findes fortsat flere ubebyggede og uudstykkede arealer i udlagte sommerhusområder inden for de kystnære områder, hvor der kan placeres mere koncentrerede ferieformer som f.eks. feriehoteller. Kommuneplanens feriehotelramme sætter dog grænser for, hvor mange hotelsenge der kan etableres inden for de enkelte områder, jf. tabellen feriehoteller. Samtidig er der en række hensyn, som skal varetages, bl.a. hensynet til naboerne.

 

Endelig kan Kommunen, på grundlag af en kommuneplanrevision eller et tillæg til kommuneplanen, udlægge særlige snævert afgrænsede anlægsområder til feriehoteller. Det vil kommunen kun gøre, hvis der er meget vægtige grunde til, at feriehotellet ikke placeres i et af de nærliggende byzoner, byudviklingsområder eller sommerhusområder. En sådan grund kunne f.eks. være, at projektet udnytter et større eksisterende bygningskompleks som en herregård el. lign., som ellers ville være ubenyttet og eventuelt forfalde, hvorved bevaringsværdige bygningsanlæg ville gå tabt.

 

Ad enhedsstørrelser
Da feriehotellerne skal tilpasses omgivelserne, er der fastsat en øvre grænse for deres størrelse. Denne grænse varierer efter placeringen. Maksimumstørrelsen skal ikke opfattes som en automatisk ret til at opføre et feriehotel af denne størrelse. Et konkret feriehotel skal altid vurderes i forhold til beskyttelsesmæssige og andre interesser i området. Det må i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen afklares, hvorledes disse interesser tilgodeses.


Inden for kystnærhedszonen skal planlovens intentioner om ikke at inddrage nye fritliggende arealer til byggeri og anlæg respekteres.

 

Ad feriehotelrammen
For hvert af delområderne er der fastlagt en ramme for feriehoteludbygningen i planperioden frem til år 2020. Rammen indeholder såvel eksisterende som planlagte og nye feriehoteller. Den er fastlagt ud fra områdets sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed. Rammen for delområde 2, Storebæltskysten, er sat højt, da området er forholdsvis robust, og fordi kommunen vil intensivere turismen i Storebæltsområdet.

 

Nyt feriehotelbyggeri såvel som udvidelser af eksisterende feriehoteller skal ske inden for den fastlagte ramme. Den ledige ramme reduceres, så snart det pågældende projekt er planlagt, det vil typisk sige, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Såfremt kommunen vælger at ophæve en lokalplan for et planlagt feriehotel, kan et tilsvarende antal sengepladser etableres et andet sted inden for området.

 Planlovens § 11a stk. 1 nr. 9