Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.6 Campingpladser8.6 Campingpladser

Kommunens har fokus på sundhed og vil derfor arbejde på at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning. Campingpladsernes beliggenhed giver gode friluftsmuligheder som er en del af vores velfærd og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i landskabet eller kulturmiljøet.
Ved at fastholde og udvikle mangfoldigheden i de overnatningsfaciliteter som kommunen rummer, vil befolkningen og udenlandske turister have gode og varierende muligheder for at besøge og opleve Vestsjælland.
Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr. Det vil udover overnatningsmuligheder sige faciliteter, der alene henvender sig til de, der bor på pladsen. Det er såsom: butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende overlevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.


Mål

Byrådet vil:

  • sikre at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg
  • sikre nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder og sommerhusområder, til gensidig gavn for turister og lokalbefolkningen
  • medvirke til, at kommunens campingpladser kan udvikle sig og udvide deres areal til gavn for udvikling at turismen i kommunen, såfremt dette ikke strider med miljømæssige, naturmæssige, landskabelige og planlægningsmæssige interesser
  • forbedrer formidlingen om de allerede eksisterende turist- og oplevelsestilbud

 

 

Retningslinjer

8.6.1 Campingpladser kan etableres i byzone, byudviklingsområde samt i sommerhusområde. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at det dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde.

Planlovens §5a og 5b vedr. kystbestemmelser

8.6.2 Uden for de, i punkt 1, nævnte områder kan campingpladser kun etableres i områder udlagt til campingpladser.

8.6.3 Lokale forhold: Der kan udlægges nyt areal til campingplads ved Kobæk Strand.

8.6.4 Uden for byområder kan nye campingpladser, herunder særlige campingpladser for autocampere, kun etableres udenfor den kystnære zone, og kun i tilknytning til større byer og landsbyer, såfremt dette ikke strider mod miljømæssige-, naturmæssige- og landskabelige interesser.


8.6.5 Rammer for kapacitet: Campingpladser kan kun etableres/udvides inden for nedenstående ramme, såfremt der ikke er beskyttelsesmæssige forhold der taler imod:


Tabel. Rammer for campingpladser

Delområder Rammer Eksisterende Planlagte Restkapacitet
1. Dobbeltkysten 130 100 0 30 campingenheder
2. Storebæltskysten 1300 724 0 576 campingenheder
4. Øvrige områder i indlandet 270 20 0 250 campingenheder
5. Øerne 200 200 0 0 campingenheder
Samlet ramme 1900 1044 0 856 campingenheder

 

Udlæg af areal til campingpladsformål, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse og kan desuden udløse lokalplanpligt.

8.6.6 Vintercampering og hytter: Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, såfremt beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod dette.
Ved byerne Skælskør og Slagelse kan hytterne udgøre op til 30% af kapaciteten på en campingplads, andre steder op til 15%.
 

Redegørelse

Udviklingen inden for campingsektoren er præget af, at konceptet for campingpladser udvikler sig i retning af væsentlige større pladser, opbygget efter et helt andet og mere aktivitets- og fritidspræget koncept end hidtil. som helhed betragtet er der ikke behov for en udvidelse af campingkapaciteten i Vestsjælland. Der kan dog være områder, der ikke er tilstrækkeligt dækket med de nuværende campingpladser, og områder, der er fuldt optaget i højsæsonen. Derfor kan der etableres nye campingpladser, og de eksisterende pladser kan udvides.

 

Tabel. Eksisterende campingpladser

Campingplads Delområde Campingenheder Henvisning/bemærkning
Storebælt Camping 2 285  Lokalplan nr. 104-Korsør
Lystskov Camping 2 90  
Halsskov Camping 2   Nedlagt til fordel for en Strand Park
Campinggården 2 149  
Skælskør Nor 2 100  
Kobæk Strand Camping 2   Nyt arealudlæg
Bisserup Camping 1 100 Lokalplan nr. 60-Skælskør
Bildsø Camping 2 100  
Slagelse Kommunes Camping 4 20  
Agersø Havn Camping 5 25  
Agersø Camping 5 150 Lokalplan nr. 55-Skælskør
Omø Camping 5 25 Lokalplan nr. 47-Skælskør
Eksisterende campingenheder   1044  


Der er ikke fastlagt nogen maksimumgrænse for, hvor store campingpladser må blive. Hensynet til f.eks. natur- og kulturinteresser samt adgangen til området sætter grænser for størrelsen af den enkelte campingplads. Ifølge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser på minimum 100 campingenheder, men såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan mindre pladser etableres. For hvert delområde er der fastlagt en ramme.


Eksisterende campingpladser er indeholdt i rammen, som er fastlagt ud fra områdets sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed. I område 2, Storebæltskysten, er rammen forholdsvis høj på grund af kommunens ønske om at intensivere turismen i Storebæltsområdet.


Kommunen vil være imødekommende over for ønsker om vintercampering, vinteropbevaring af campingvogne og opførelse af campinghytter på eksisterende campingpladser. Dog kan f.eks. særlige beskyttelsesinteresser nogle steder være en hindring. Det er en forudsætning for at opnå en campingtilladelse, at kommunens udtalelse foreligger, og at vandforsyning, spildevandsafledning og de sanitære installationer er tilstrækkelige.


Der udlægges ikke campingpladser til permanent opstillede campingvogne. Eksisterende campingpladser med permanent campering skal afvikle denne efter nærmere aftale med kommunen, jf. bestemmelserne i campingreglementet.

 

Lovgrundlag

Retningslinjer om campingpladser er fastsat i medfør af planlovens § 5a, stk.1 og § 5b (Kystzonebestemmelser).Planlovens §5a og 5b vedr. kystbestemmelser