Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.7 Golfbaner8.7 Golfbaner

Kommunen har fokus på sundhed og vil derfor arbejde på at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning. Golfbaner giver gode friluftsmuligheder og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i landskabet. Ved at fastholde og udvikle mangfoldigheden i de spilmuligheder som kommunen rummer, vil befolkningen og udenlandske turister have gode og varierende muligheder for at besøge og opleve Vestsjælland.

 

 

Mål

Byrådet vil:

  • medvirke til - og understøtte, at kommunens golfbaner kan udvikle sig til at blive atraktive for et bredere udsnit af kommunens borgere end de allerede er idag,
  • sikre at udviklingen af golfspillet og den øvrige turisme i kommunen så vidt mulig understøtter hinanden,
  • sikre at nye anlæg så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder, sommerhusområder, og forskellige atraktive besøgsområder - til gensidig gavn for turister og kommunens borgere og
  • sikre at der gives plads for nyanlæg såfremt dette ikke strider med miljømæssige, naturmæssige, landskabelige og planlægningsmæssige interesser

 

Retningslinjer

8.7.1 Nye golfbaner kan etableres og eksisterende baner kan udvides, såfremt beskyttelsesmæssige og jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod det.

8.7.2 Etablering af overnatningsanlæg i tilknytning til golfbaner kan kun ske efter retningslinjer for feriehoteller.

8.7.3 Der kan kun meddeles indvindingstilladelse til vanding af tee-steder og greens.

Redegørelse

Golfbaner tiltrækker en del inden- og udenlandske turister, som tager på golfferie, og der er ofte ønske om overnatningsmuligheder i tilknytning til disse baner. Golfturister kan således bo tæt på eller i tilknytning til en bane, men kan også besøge andre baner i området. Det er en attraktion med flere baner inden for en afstand, der gør det muligt f.eks at gennemspille 4-5 baner indenfor et fast udgangspunkt. I de vestsjællandske kommuner vil det være muligt at tilbyde et sådant rimeligt bredt udbud af forskelligartede golfbaner.

 
En stor del af fornøjelsen ved spillet er kontakten med naturen. Golfbaner søges derfor ofte placeret i værdifulde naturområder, hvor der normalt ikke kan placeres bygningsanlæg. Det er i øvrigt en afgørende forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold, - ligesom der skal gives adgang for offentligheden i form af et funktionelt udformet stinet på arealet.


Der kan ikke etableres golfbaner i fredede områder, i områder hvor naturbeskyttelsesloven er gældende for centrale og omsluttende arealer, i fredsskovarealer samt i de internationale beskyttelsesområder.


Golfhoteller vil i planlægningssammenhæng blive betragtet som feriehoteller, og hvis det ønskes at etablere golfbaner med overnatning, må det i princippet ske i byområde eller sommerhusområde. Imidlertid er golfbaner i sig selv netop anlæg, som kan placeres i tilknytning til eksisterende overnatningsanlæg som støtte for opretholdelsen af disse eller som baggrund for en øget udlejning i sommerhusområderne.


I Slagelse Kommune ligger der nu 27 hullers golfbaner under færdiggørelse i Korsør (v. Noret) og i Slagelse (nordøst f. Skovsø). De nærmeste baner i vores nabokommuner er herefter - målt fra Slagelse centrum - Sorø v. Tystrup Sø (16 km), Næstved v. Skraverup (33 km), Mogenstrup (46 km) Skjoldnæsholm (48 km), Røsnæs (49 km), Holbæk (56 km) og Odsherred (ca. 70 km).

 

Golfspillets stigende popularitet er meget bestemt af, at det typisk er de ældre generationer der slutter op om aktiviteten. Da der i endnu 10-15 år forholdsmæssigt stadig vil komme flere ældre må det antages at behovet for spilkapacitet stadig vil være stigende. Det vurderes derfor generelt, at der i Vestsjælland kunne være behov for endnu én klassisk golfbane på 18-27 huller etableret indenfor 8 år. Slagelse kommune vil derfor vurdere det fremtidige behov også ud fra om der i perioden etableres nye golfbaner i vores nabokommuner, og der vil ved næste kommuneplanrevision om 4 år blive taget stilling til en evt. konkret lokalisering. Tilslutningen til spillet er derimod ikke det samme som at der er tilslutning til klublivet, der etablerer sig omkring golfbanerne. Klubberne i Slagelse kommune har således stagnerende medlemstal, samtidig med at søgningen til spillet er stigende.