Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.9 Parker8.9 Parker

Borgernes anvendelse af parker, skove og den øvrige natur er tiltagende og det øger kravene til de rekreative muligheder i byens parker, såvel som i naturområder. Der findes også en kobling mellem livskvalitet, og det at bevæge sig og færdes i parker og natur. Vi ved at antallet af livsstilssygdomme reduceres ved mere motion, og samtidig formindskes stressniveauet. Kommunens parker og naturområder spiller en vigtig rolle i denne forbindelse, men de er også genstand for mange forskelligartede interesser. Foruden de rekreative hensyn er det nødvendigt at varetage hensynet til den biologiske mangfoldighed og sikre, at de kulturhistoriske værdier bevares. For et og samme område er man derfor nødt til at varetage forskellige hensyn, hvilket stiller store krav til planlægningen og driften af områderne.

Mål

Byrådet vil:

 • De grønne områder skal fortsat udvikles og forbedres
 • De grønne områder skal tilbyde mangfoldige oplevelser og understøtte befolkningens sundhed
 • Borgerne skal have nem adgang til grønne områder
 • De små grønne områder i de mindre bysamfund skal bevares
 • Der skal udarbejdes bæredygtige helhedsplaner for de kommunale strande mht. til balance mellem friluftsliv, natur, kultur og turisme.
 • Der skal være tilbud om flere forskellige kategorier af strande:
  Strande med højt niveau for fritidsaktiviteter,
  Strande med højt naturindhold og lavt niveau for fritidsaktiviteter,
  Strande især beregnet for lokale beboere og gæster uden særlige krav,
  Strande, der er velegnede for kørestolsbrugere.
 • Badevandskvaliteten skal sikres gennem kontrol af spildevand og udløb til strandene.

Retningslinjer

8.9.1 Udviklingen af kommunens grønne områder skal ske ved at sammentænke de rekreative, sundhedsmæssige, sociale, æstetiske, biologiske og økonomiske hensyn.

8.9.2 Ved byfornyelse og boligudbygning skal det sikres, at der som udgangspunkt ikke er mere end 300 meter til nærmeste grønne område.

8.9.3 Slagelse Kommunes grønne områder skal samlet tilbyde en mangfoldighed af muligheder for brug af kommunale arealer og understøtte kommunale planer og politikker.

8.9.4 Byernes grønne rum skal tilbyde forskellige muligheder, der skal udvikles efter de fysiske rammer og muligheder, som findes i det enkelte område. Det tilstræbes derfor, at de grønne områder udvikles, så de tilgodeser nye behov for borgerne f.eks. udeskoler og motion på recept.

8.9.5 Der tilstræbes øget biologisk mangfoldighed i byernes grønne områder.

8.9.6 Besøg i parkerne skal være forbundet med tryghed ligesom det skal være let adgang til toiletter og rent drikkevand i de større parker og på torve.

8.9.7 For kommunens grønne områder tilstræbes god tilgængelighed også for handicappede.

8.9.8 Der indtænkes trafiksikre og trygge motionsruter.

8.9.9 Grønne fællesarealer i de mindre by- og landsbysamfund skal som udgangspunkt udvikles og drives i dialog med borgerne for at fremme de sociale værdier i landsbysamfundet.

8.9.10 Der skal tilstræbes adgang for handicappede, hvor det er muligt.

8.9.11 Antallet af Blå Flag strande ønskes bevaret eller udbygget, såfremt det ikke går ud over naturen.

Disse områder beskyttes ikke af lovgivning med mindre deres indhold kan relateres til naturbeskyttelsesloven, skovloven eller lignende, og er derfor alene underlagt kommunens nye Park- og Naturpolitik samt Sundhedspolitik og Fritidspolitik.

Redegørelse

Fysisk aktivitet, frisk luft, sollys og sanseoplevelser er livsvigtige investeringer for folkesundheden.
Omgivelserne har således stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. Derfor skal vores rekreative urbane og bynære grønne områder bevares og forbedres samtidig med at der udpeges nye grønne arealer til offentlig benyttelse.
Slagelse Kommune har med den nye sundhedslov og kommunalreformen fået en stor rolle med hensyn til at skabe sunde rammer for sund levevis, og dette har Byrådet i Slagelse Kommune forpligtet sig til at indfri via Sundhedspolitik, Agenda 21- strategi, Fritidspolitik, Handicappolitik samt Park- og Naturpolitikken.
Som klimakommune, er det vigtigt at skabe flere grønne områder, da grønne arealer modererer klimaændringernes effekt positivt gennem optagelse af regnvand og CO2.


Slagelse By:

Slagelse By er velforsynet med torve og pladser, men der er stor mangel på grønne områder.
(se Park- og områdebeskrivelser for Slagelse Kommune 2008 og kort over kommunale parker).

Grønne områder og grønne kiler med forbindelse fra byen til det åbne land sikrer rekreative og biologiske interesser. Der bør derfor etableres flere grønne rum og forbindelseslinjer i Slagelse By, med tilhørende gang-, cykel- og motionsruter.

Da afstand og adgang spiller en afgørende rolle for brugen af grønne områder, er det nødvendigt at øge antallet af offentlige grønne områder svarende til befolkningsgrundlaget og dets alderssammensætning.

Reservering af grønne arealer til rekreative formål i Slagelse Midtby, hver gang der boligsaneres eller vedtages lokalplaner, vil imødekomme disse behov.

I Slagelse By findes få anlæg, der giver oplevelse af en by med smukke blomster og træer, skulpturer, vandmiljøer og hvilepladser. Også andre aktiviteter kan finde plads i byens grønne anlæg og være med til at understøtte social kontakt mellem lokale beboere.

Parkerne skal give mulighed for frisk luft og sollys for alle byens borgere.

Lystanlægget i Slagelse er den store centrale bypark, som rummer potentiale for en moderne park med sundhed som nøgleord.

"Lommeparker" eller "motionsoaser" kan etableres på f.eks. gadehjørner og små arealer i Slagelse by.

Korsør By og Skælskør By:

Begge byer er beliggende ved Storebælt med kystnære skove og er velforsynede med parker, torve og grønne pladser til ophold. (Park- og områdebeskrivelser for Slagelse Kommune, 2008 og kort over kommunale parker). Begge byer har veludbyggede lystbådehavne og er attraktive mål for såvel cykelturisme som vandrerfolket med flere veldefinerede cykel- og vandreruter. Blandt byernes parker er det især Tårnborgparken i Korsør med en af landets smukkeste golfbaner og Guldagergård Bypark i Skælskør med internationalt keramisk center, der er besøgsområder for turister. Den store centrale park i Korsør er Byparken på det tidligere jernbaneterræn. I Skælskør har Guldagergård Bypark status som byens park.

Der bør satses på flere offentlige rum tæt på bebyggelser med mulighed for tidstypiske byaktiviteter for alle aldersgrupper, såsom parker og pladser til udendørs motion i form af streetbasket, street-skating, udendørs fitness arealer, naturlegepladser, udendørs rollespilsteater o.l. Også anlæg beregnet til f.eks. mountainbikes er efterspurgt.

Byparken i Korsør bør udbygges med flere aktiviteter f.eks. udendørs fittnes-rum til unge og et mere familierelateret motionsområde til alle aldersklasser.

Guldagergård Bypark kan udbygges yderligere med skulpturer til en egentlig skulpturpark. I den ydre del kan opsættes motionsredskaber og udstyr til leg og spil.

De 100 landsbyer:

De grønne områder og gadekærene er med til at give karakter og identitet i de mindre bysamfund.
Det er derfor vigtigt at bevare disse åndehuller i landsbyerne.

Der er ca. 80 gadekær i Slagelse Kommune. Til disse gadekær knyttes rekreative og miljømæssige værdier. I mange landsbyer fungerer de som det naturlige midtpunkt i et mindre grønt område. De fleste gadekær er beskyttede efter Naturbeskyttelsesloven.

Øerne:

Der er ikke udstukket retningslinjer for parker og grønne områder på øerne. De eksisterende gadekær på Agersø og Omø hører under naturbeskyttelsesloven.

Strande

Kysterne i Slagelse Kommune udgør ialt 180 km og langs kysterne findes der 20 kommunale badestrande, hvoraf flere betegnes som Blå Flag Strande. Den rekreative anvendelse af de gode strande er dels til glæde for borgerne, dels øger den attraktionskraften for turister.
Sundhed kan relateres til oplevelser og motion på vores strande ved badning, sejlsport, roning, surfing, boldspil, leg, hvile, natur, sanseindtryk, lys, luft og socialt samvær. For at tilgodese sundhedselementet vil indsatserne på vores strande være: Bedst mulig bevarelse af rig natur, høj kvalitet af badevand, inventar til motion, omklædningsrum for vinterbadere samt vinterbadebroer, handicapadgang og pladser til socialt samvær.

På Agersø og Omø kan der på sigt indrettes små kommunale badestrande. 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePark- og Naturpolitikker for Slagelse Kommune, 2008

Park- og Naturpolitik for Slagelse Kommune 2008

Park- og Naturpolitik for Slagelse Kommune 2008, folder

 omraadebeskrivelser.pdf (6.5 MB)Park- og Områdebeskrivelser for Slagelse Kommune, 2008
 bilag_3_rekreative_muligh.pdf (471.7 KB)Kort over rekreative muligheder, 2008
 bilag_1_biologiske_vaerdier.pdf (387.8 KB)Kort over biologiske værdier og beskyttelse, 2008
 kort_over badestrande.pdf (4.3 MB)Kort over kommunale badestrande, 2008