Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
- 9.1 Jordbrugsområder
- 9.2 Landskabsområder
- 9.3 Beskyttelsesområder
- 9.4 Større uforstyrrede landskaber
- 9.5 Kystnærhedszone A+B
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 9. LandområderLandområder

I det åbne land skal der varetages mange forskellige interesser og jorden er en knap ressource. Helt overordnet sker der en afvejning af to hensyn: beskyttelse og benyttelse. For jordbruget, forskellige tekniske anlæg og råstofinteresser er benyttelsen af det åbne land en forudsætning. Samtidig er det en forudsætning for bosætning, turisme og borgernes sundhed, at naturen, grundvandet, de kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares. For friluftslivet er adgangen til og anvendelsen af det åbne land en forudsætning.

Landskaberne og landskabskiler mellem byerne har stor betydning for oplevelsen af forskellen mellem land og by. Nærheden til værdifulde landskaber og smuk natur har stor betydning for større og mindre bysamfund. Samtidigt indebærer den øgede interesse for kvalitet i omgivelserne et stigende pres på attraktivt og markant beliggende arealer uden for byerne.

De landskabelige bevaringsværdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet, og planlægningen er rettet mod bevaring af de værdifulde landskaber og landskabselementer, som fx. åse, dale, bakker og kystområder. Hertil kommer de uforstyrrede landskaber - uberørt af byudvikling og tekniske anlæg.

Det åbne land i Slagelse kommune er inddelt i tre landskabskategorier vurderet efter beskyttelse og benyttelseshensyn:

Beskyttelsesområde, Landskabsområde og Jordbrugsområde

Mål

Byrådet vil:

  • sikre, at anvendelsen det åbne land åbner mulighed for, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag,
  • sikre muligheden for et rent miljø i det åbne land og forbedre oplevelsen af mangfoldigheden i natur og landskab,
  • søge at fastholde og udvikle det åbne land til jordbrugsproduktion under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og miljømæssige interesse,
  • medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber for yderligere bebyggelse og anlæg,
  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af de geologiske og landskabelige værdier og
  • foretage en landskabskarakterkortlægning i kommuneplanperioden 2009-2013 og på baggrund heraf efterfølgende udarbejde en Landskabsplan. Landskabsplanen vil vurdere om der skal ske en revision af de hidtidige landskabskategorier ud fra særlige landskabelige interesser, større uforstyrrede områder, regionale og lokale geologiske bevaringsinteresser.

 

Retningslinjer

Beskyttelsesområde


Landskabsområde


Jordbrugsområde


Byggeri og anlæg i landzone

Redegørelse

Retningslinjerne vedrørende det åbne land er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.
Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og arealudpegninger er overført uændret fra Regionplan 2005. Arealudpegningerne stammer oprindeligt fra fredningsplanlægningen og er siden justeret i begrænset omfang på baggrund af bl.a. udpegningen af internationale naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser (omdøbt til spredningskorridorer i denne kommuneplan).

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

 

Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen 2007 "karakterkortlægning" 

Vejledning af 15. maj 2008 om kommuneplanlægning Pkt. E.3;Landskabelige bevaringsværdier