Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
- 9.1 Jordbrugsområder
- 9.2 Landskabsområder
- 9.3 Beskyttelsesområder
- 9.4 Større uforstyrrede landskaber
- 9.5 Kystnærhedszone A+B
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 9. Landområder 9.2 Landskabsområder9.2 Landskabsområder

Landskabsområderne indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Landskabsområderne omfatter 190 km2 svarende til 34 % af kommunens areal. Områderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervet, men med respekt for natur-, landskabs- og kulturværdier. Der er begrænsede anlægsmuligheder for ikke jordbrugsmæssigt byggeri.


Mål

Byrådet vil:

 

 • sikre, at anvendelsen det åbne land åbner mulighed for, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag,
 • sikre muligheden for et rent miljø i det åbne land og forbedre oplevelsen af mangfoldigheden i natur og landskab,
 • søge at fastholde og udvikle det åbne land til jordbrugsproduktion under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og miljømæssige interesse,
 • medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber for yderligere bebyggelse og anlæg,
 • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af de geologiske og landskabelige værdier og
 • foretage en landskabskarakterkortlægning i kommuneplanperioden 2009-2013 og på baggrund heraf efterfølgende udarbejde en Landskabsplan. Landskabsplanen vil vurdere om der skal ske en revision af de hidtidige landskabskategorier ud fra særlige landskabelige interesser, større uforstyrrede områder, regionale og lokale geologiske bevaringsinteresser.
 •  

   

  Retningslinjer

  9.2.1 Landskabsområde indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Landskabsområde er med visse begrænsninger forbeholdt jordbrugserhvervet.

  9.2.2 Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås.

  9.2.3 Ved aktiviteter, der alene kræver anmeldelse til kommunen, skal kommunen om nødvendigt sikre, at beskyttelsesinteresserne varetages gennem rejsning af en fredningssag.

  Retningslinjer for Byggeri og Anlæg i Landzonen er vist i Byggeri og anlæg i landzone.

   

  Redegørelse

  Landskabsområder indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriskeværdier. Landskabsområde er primært forbeholdt jordbrugserhvervet, som herved får en høj grad af investeringssikkerhed. Retningslinjerne er udformet så der, samtidig med at landbrugsdriften sikres, bliver taget vidtgående hensyn til bevaringsinteresserne, se Byggeri og anlæg i landzonen. Hensynet til mange af beskyttelsesinteresserne forudsætter i øvrigt fortsat naturvenlig landbrugsdrift.
  Beskyttelseshensyn af de landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og miljømæssige interesser.

  Der er begrænsede anlægsmuligheder for ikke jordbrugsmæssigt byggeri og anlæg. Placering af større mængde jord opfattes som et anlæg. Ved afgørelsen af en sag om etablering eller udvidelse af en virksomhed i det åbne land skal sagen vurderes i forhold til de interesser, som er nævnt i retningslinjerne, og der kan stilles betingelser i forbindelse med en eventuel tilladelse.

  Lovgrundlag mv.

  Retningslinjerne vedrørende værdifulde landskaber er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

   

  Udpegningsgrundlag

  Retningslinjer og arealudpegninger er overført uændret fra Regionplan 2005. Arealudpegningerne stammer oprindeligt fra fredningsplanlægningen og er siden justeret i begrænset omfang på baggrund af bl.a. udpegningen af internationale naturbeskyttelsesområder og spredningskorridorer (tidligere kaldet økologiske forbindelser).

   

  Kommuneplan 2009-2020
  Slagelse Kommune  Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.