Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
- 9.1 Jordbrugsområder
- 9.2 Landskabsområder
- 9.3 Beskyttelsesområder
- 9.4 Større uforstyrrede landskaber
- 9.5 Kystnærhedszone A+B
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 9. Landområder 9.3 Beskyttelsesområder9.3 Beskyttelsesområder

Beskyttelsesområderne består af kerneområderne i kommunens natur og er helt centrale for oplevelsen af egnens større sammenhængende naturområder. Beskyttelsesområderne omfatter 146 km2, svarende til 26 % af kommunens areal. I og i nærheden af de internationale naturbeskyttelsesområder gælder der særlige regler for planlægning og administration, jf. bekendtgørelsen om disse områder. I beskyttelsesområderne findes også flere store fredninger, som der skal tages hensyn til.

 

Mål

Byrådet vil:

 

  • sikre, at anvendelsen det åbne land åbner mulighed for, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag,
  • sikre muligheden for et rent miljø i det åbne land og forbedre oplevelsen af mangfoldigheden i natur og landskab,
  • søge at fastholde og udvikle det åbne land til jordbrugsproduktion under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og miljømæssige interesse,
  • medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber for yderligere bebyggelse og anlæg,
  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af de geologiske og landskabelige værdier og
  • foretage en landskabskarakterkortlægning i kommuneplanperioden 2009-2013 og på baggrund heraf efterfølgende udarbejde en Landskabsplan. Landskabsplanen vil vurdere om der skal ske en revision af de hidtidige landskabskategorier ud fra særlige landskabelige interesser, større uforstyrrede områder, regionale og lokale geologiske bevaringsinteresser.

 

Retningslinjer

9.3.1 Der kan som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, som har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. Anden form for anlæg og bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til formål at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesættes. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik.

9.3.2 I beskyttelsesområde vil beskyttelseshensyn veje tungere end benyttelseshensyn.

9.3.3 Ved aktiviteter, der alene kræver anmeldelse til kommunen, skal kommunen om nødvendigt sikre, at beskyttelsesinteresserne varetages, gennem rejsning af en fredningssag.

Retningslinjer for Byggeri og Anlæg i Landzonen er vist i Byggeri og anlæg i landzone.

 

Redegørelse

Beskyttelsesområde er kerneområder i kommunens natur, landskab og kulturhistorie.

Beskyttelsesområderne er primært arealer, med spredt bebyggelse, da de overvejende består af skove, marginale landbrugsjorder samt udpegede kulturmiljøer. De internationale naturbeskyttelsesområder ved Skælskør, Agersø, Omø, dobbeltkysten mod syd og skovene øst for Slagelse by indgår i beskyttelsesområderne. En del af beskyttelsesområdets arealer er større fredninger f.eks. Tude Ådal, Tårnbjerg, Borreby og Holsteinsborg.

 

I beskyttelsesområderne vil hensynet til beskyttelse af udpegningsinteresserne natur, landskab og kulturhistorie veje tungere end andre hensyn.

I beskyttelsesområder skal der fortsat kunne drives landbrug. Der knytter sig mange og meget væsentlige interesser til området, der som oftest bedst sikres ved naturvenlig landbrugsdrift. Der kan kun opføres bygninger, som er nødvendige for landbrugsdriften.

 

Lovgrundlag mv.

Retningslinjerne vedrørende værdifulde landskaber er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommuneplanlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

 

Miljøportalen DAI fredninger,

 

Natura 2000.